Ein buss på veg opp Aurlandsfjellet. Foto: Rolf M. Sørensen
Ein buss på veg opp Aurlandsfjellet. Foto: Rolf M. Sørensen

Foto: Rolf M. Sørensen

Veg

Fylkesvegane knyter ulike delar av fylket saman og skal fungere som ei trygg og føreseieleg ferdselsåre for trafikantar og næringsliv.

Det er 2648 kilometer fylkesvegar, inkludert gang- og sykkelvegar, og seks fylkesvegferjesamband i Sogn og Fjordane.

Ansvaret for fylkesvegnettet – kven kan svare?

Sogn og Fjordane fylkeskommune er vegeigar og har ansvar for

  • overordna planlegging og strategiske spørsmål og budsjett
  • prioritering av investeringstiltak og større vedlikehaldstiltak
  • å vurdere alternativ transport ved vegstengingar

Statens vegvesen har ansvar for

  • gjennomføring av vedtekne investeringsprosjekt
  • daglege drifts- og vedlikehaldsoppgåver
  • å vurdere vegstengingar og opning etter stenging
  • å godkjenne private tiltak på vegnettet
  • skilting
  • fartsgrenser

Rammeplan for avkøyrsler og byggegrenser 2017 - 2020

Rammeplanen er ei intern rettesnor for sakshandsaming i Statens vegvesen på vegne av stat og fylkeskommune. Rammeplanen er ikkje juridisk bindande.

Rammeplanen skal vere eit verktøy for både kommunane og Statens vegvesen. Gjennom rammeplanen skal kommunane få kunnskap som kan nyttast både i arealplanarbeid og i handsaming av søknader som gjeld oppføring og plassering av bustader, foretningar, industriverksemder, skular m.m.

Rammeplan for avkøyrsler og byggegrenser

 

Ved hendingar på vegnettet eller spørsmål om veg og køyreforhold, kontakt Vegmeldingssentralen på telefon 175 eller sjekk vegmeldingane i Fylkesatlas.

Del dette:

Kontakt

Ole Ingar Hagen Hæreid
Plan- og beredskapsleiar
ole.hareid@sfj.no
415 30 954

Statens vegvesen

Tone Anette Espe

Eivind Yttri

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Dina Lefdal

Dina Lefdal

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
Askedalen 2
6863 Leikanger

57 63 80 00
post@sfj.no