Bilete av modell av petroleumsbåt i monter Foto: Birthe Johanne Finstad/Sogn og Fjordane fylkeskommune
Bilete av modell av petroleumsbåt i monter Foto: Birthe Johanne Finstad/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Foto: Birthe Johanne Finstad/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Tilskot til omstilling

Det er i 2016 sett av 20 millionar kroner til omstillingstiltak for leverandørindustrien knytt til petroleumssektoren på Sør- og Vestlandet. Aktørar i Sogn og Fjordane kan søke om midlar.

Midlane har som hovudmål å medverke til å realisere flest mogeleg konkrete tiltak og prosjekt for å møte utfordringane i petroleumsindustrien.

Dei skal brukast målretta både til å handtere konsekvensane av auka arbeidsløyse som fylgje av permisjonar og oppseiingar i petroleumssektoren, og til å styrkje og vidareutvikle bedrifter innan sektoren. Forsterking, fornying og nyskaping er underliggande utviklingsstrategiar for verkemidlane.

Ordninga omfattar fylka frå Aust-Agder til Møre og Romsdal. Offentlege og private aktørar, klynger og bedriftssamanslutningar, og andre organisasjonar med prosjekt og tiltak knytt til omstillingsutfordringane for leverandørnæringa til olje- og gassindustrien kan søke.

Søknader som er mottatt innan onsdag 1. juni vil bli handsama samla. Søknadar som kjem inn etter denne datoen blir vurdert fortløpande.

Meir informasjon om ordninga

Kontaktperson

Audun Erik Sunde
Audun.erik.sunde@sfj.no
916 45 874

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Endre Høgalmen

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur
Endre.Hogalmen@sfj.no
952 07 789

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00