Foto av fylkesordførar i Sogn og Fjordane Jenny Følling og fylkesvaraordførar i Hordaland Pål Kårbø som signerer intensjonsplanen for samanslåing av dei to fylka. Dei tok tek kvarandre i handa, og avtalen ligg på bordet framfor dei.
Foto av fylkesordførar i Sogn og Fjordane Jenny Følling og fylkesvaraordførar i Hordaland Pål Kårbø som signerer intensjonsplanen for samanslåing av dei to fylka. Dei tok tek kvarandre i handa, og avtalen ligg på bordet framfor dei.

Fylkesvaraordførar Pål Kårbø i Hordaland og fylkesordførar Jenny Følling i Sogn og Fjordane signerte intensjonsplanen for samanslåing av dei to fylka på Bjørnefjorden Gjestetun 17. januar 2017. (Foto: Ingvild Ramstad/Sogn og Fjordane fylkeskommune)

Samde om plan for samanslåing

Ein ny intensjonsplan ligg på bordet, om samanslåing av Hordaland og Sogn og Fjordane. No er det opp til dei to fylkestinga å godkjenne planen.

Etter to dagar med grundige og krevjande forhandlingar, signerte fylkesordførar Jenny Følling i Sogn og Fjordane og fylkesvaraordførar Pål Kårbø i Hordaland intensjonsplanen i ettermiddag.

Balansert intensjonsplan

– Vi har hatt som utgangspunkt at Vestlandet skal organiserast slik at regionen samla kjem sterkare ut i eit godt samspel mellom distrikta og byområda. Det meiner vi at vi har lukkast med. Vi har kome fram til ein balansert intensjonsplan, som tek i vare begge fylka. Vi har anerkjent kvarandre og skilnadane mellom oss og laga ei organisering utifrå dette, seier Følling og Kårbø.

Forhandlingsutvala for dei to fylka har vore samla på Bjørnefjorden Gjestetun i Os. Fylkestinget i Sogn og Fjordane skal handsame planen 2. februar og fylkestinget i Hordaland dagen etter.

– Eg er spesielt nøgd med at vi har fått til eit eige Sogn og Fjordane-fond, der også SFE-aksjane skal liggje, og at vi får eit strategisk ansvar for den vidaregåande opplæringa i distrikta. Vi er gode på opplæring i Sogn og Fjordane, og det skal vi ta med oss vidare, slår Jenny Følling.

Nynorsken vann fram

Bergen vert administrasjonssenter for den nye regionen. Administrasjonssjefen/rådmannen og den politiske leiinga kjem til å sitje her. Det store temaet i høyringsrunden i fjor haust – nynorsk – er også avklara. Den nye regionen får nynorsk som administrasjonsspråk og statleg tenestespråk.

Forhandlingsutvala er samde om at namnet på den nye regionen, som får om lag 630 000 innbyggjarar, vert Vestlandet.

Utvala er samde om at oppgåver innan alle fagområde skal framleis kunne utførast i begge dagens fylke. Slik kan tilsette halde fram å jobbe innan ulike sektorar, sjølv om den administrative leiinga er lokalisert ein annan stad.

Politisk organisering

Den politiske organisering av den nye regionen inneber eit regionting og eit regionutval, som erstattar dagens fylkesting og fylkesutval. Grunnstrukturen inkluderer også fire hovudutval – for næring, opplæring og idrett, samferdsle og kultur.

Møte i alle dei politiske organa vil i utgangspunktet bli haldne i Bergen, men det skal også finne stad årlege møte i dagens Sogn og Fjordane. Hovudutvala og regionutvalet skal vere fleksible og ha møte andre stadar i regionen for å halde oppe kontakten med lokalsamfunna.

Administrativ organisering

Den administrative leiinga for vegsektoren og kultursektoren skal liggje i Sogn og Fjordane, medan Hordaland får det administrative ansvaret for opplæring og idrett og kollektivtransport. Næringssektoren vert delt i to, med to likestilte sektorleiarar med ansvar for kvart sitt av dagens fylke.

Sektorleiaren for opplæring skal sitje i Hordaland, men under leiaren vert plan- og strategiansvaret for sektoren delt i to. Hordaland får ansvaret for den vidaregåande opplæringa i bergensområdet, medan Sogn og Fjordane får tilsvarande ansvar for resten av regionen.

Intensjonsavtalen legg opp til tilsvarande deling av plan- og strategiansvar for kultursektoren og vegsektoren. Inndelinga her følgjer dei geografiske områda Sogn og Fjordane, bergensområdet og distrikta i Hordaland.

Vilkår for samanslåing

Forhandlingsutvala set fleire krav til staten for å slå seg saman. Eit viktig vilkår er at den nye regionen får tilført nye statlege samfunnsoppgåver, samt at ein får behalde dei fylkeskommunane har i dag.

Ein anna føresetnad for samanslåing er at det faktisk vert ei regionreform, altså at tal folkevalde regionar vert om lag ti.

Dei to forhandlingsutvala legg også til grunn at fylkesmannsembetet skal leiast frå Sogn og Fjordane, med desentralisert forvaltning i begge dagens fylke. Dei legg også til grunn at det nye regionkontoret til NAV vert lagt til Bergen.

Eige Sogn og Fjordane-fond

Intensjonsplanen opnar for at Sogn og Fjordane kan eit eige investerings- og disposisjonsfond. Dersom fylkeskommunen vel å gjere dette, kan heile utbytet frå Fjord1-salet og det fylkeskommunen måtte ha av aksjeverdiar i SFE/SF Holding plasserast i dette fondet. Det samla fondsbeløpet kan ikkje overstige 1,5 milliardar kroner.

Fondet skal nyttast til særskilde investerings- og utviklingsprosjekt i Sogn og Fjordane og skal styrast av eit fondsstyre, med fleirtal av representantar frå Sogn og Fjordane.

Ny region frå 2020

Regjeringa vil i 2017 leggje fram proposisjonar om nye oppgåver og regional struktur. Eventuelle nye regionar vert ein realitet frå 1. januar 2020. Tida fram til då vert ein overgangsperiode, der fylkeskommunane skal førebu eventuelle fylkessamanslåingar.

Arbeidet med innføring av den nye regionen skal leiast av ei fellesnemnd, som vert samansett av dagens fylkesutval i Sogn og Fjordane og Hordaland – til saman 24 medlemmar. Hordaland får leiaren i fellesnemnda, Sogn og Fjordane nestleiaren.

Les heile intensjonsplanen for samanslåing av Sogn og Fjordane og Hordaland.

For meir informasjon

Jenny Følling
fylkesordførar, Sogn og Fjordane fylkeskommune
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Pål Kårbø
fylkesvaraordførar, Hordaland fylkeskommune
pal.karbo@hfk.no
934 29 063

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568

Kristin Rundsveen
rådgjevar for fylkesordføraren
kristin.rundsveen@sfj.no
908 90 713