Retningsliner på høyring

Retningsliner for lokalisering av handel og kjøpesentra vert lagt ut på offentleg høyring fram til 14. september.

Det låg føre ei tilråding frå fylkesrådmannen i saka. Arbeiderpartiet gjorde eit framlegg som vart røysta fram mot to stemmer. Det ga følgjande vedtak:

  1. Med heimel i plan- og bygningslova § 8-3 vert «Retningsliner for lokalisering av handel og kjøpesentra», slik dei er utforma i vedlegg 3 til saksframlegget, lagt ut på offentleg høyring fram til 14. september 2016.
  2. Høyringsutkastet til retningsliner skal i heilskap erstatte kapittel 3.2.4 i gjeldande sjekkliste for fylkesdelplan for arealbruk, vedtatt 18. oktober 2000.

Sakspapir frå møte i fylkesutvalet 24. juni 2016

Framlegg til nye Retningsliner for lokalisering av handel og kjøpesentra

Del dette:

Relaterte lenker