nmsmndqnhl
nmsmndqnhl

Fylkestinga i Hordaland og Sogn og Fjordane møttest første gong på Tusenårsstaden Gulatinget i oktober 2017.

Regionreforma

1. januar 2020 vert Sogn og Fjordane slått saman med Hordaland til eit nytt storfylke på Vestlandet: Vestland fylkeskommune.

Fylka har oppretta ein felles nettstad for samanslåingsprosessen: vlfk.no​. Der finn du til ei kvar tid siste nytt og oppdatert informasjon om samanslåinga.

Spørsmål og svar

Kva er bakgrunnen for fylkessamanslåinga?

I 2017 vedtok Stortinget ein regionreform som inneber at Noreg frå 2020 skal ha 11 fylke i staden for 19. Fylkesinndelinga skal vere betre tilpassa dei samfunnsutfordringane vi står overfor, og leggje til rette for ei styrka rolle som samfunnsutviklar for fylkeskommunen. Det tyder at nokre fylkeskommunar skal slåast saman til ein større fylkeskommune. Ein av desse blir 1. januar 2020 Vestland fylkeskommune, som skal bestå av det som i dag er Hordaland og Sogn og Fjordane.

Sogn og Fjordane fylkeskommune og Hordaland fylkeskommune underteikna ein intensjonsplan for samanslåing av dei to fylka i februar 2017.

Kva skal den nye fylkeskommunen gjere?

Fylkeskommunen skal framleis ha dei oppgåvane vi har i dag: vidaregåande skular, regional utvikling og planlegging, kultur, samferdsel, tannhelsetjeneste, folkehelsearbeid. I tillegg skal vi få fleire nye oppgåver som skal utvide og utfylle fagområda der fylkeskommunane allereie i dag har eit ansvar, og styrke fylkeskommunen si rolle som samfunnsutviklar

I oktober 2018 la regjeringa fram ei stortingsmelding med forslag til kva oppgåver som skal overførast til fylkeskommunane. Her ligg det oppgåver innan næring, innovasjon og forsking, kompetanse, integrering, kultur, folkehelse, samferdsel, klima og miljø. Stortinget skal bestemme endeleg fordeling av oppgåver.

Kva er fellesnemnda?

Det er valt ei fellesnemnd med 24 fylkespolitikarar, 15 frå Hordaland og 9 frå Sogn og Fjordane. Dei skal bestemme alt som har å gjere med samanslåinga og organiseringa av den nye fylkeskommunen innanfor rammene Stortinget og regjeringa set. Korleis skal tenestetilboda organiserast? Korleis skal grafisk profil sjå ut? Kvar skal dei tilsette ha arbeidsstad?

Kva er arbeidsutvalet?

Arbeidsutvalet er eit operativt arbeidsorgan for fellesnemnda, og har fullmakt til å gjere vedtak i einskilde saker som ikkje er av prinsipiell karakter i samanslåingsprosessen. Utvalet består av åtte medlemmar frå fellesnemnda, fire frå kvart fylke.

Kva er partssamansett utval?

Partssamansett utval (PSU) er eit samarbeidsforum som behandlar saker som gjeld forholdet mellom fylkeskommunen som arbeidsgjevar og dei tilsette. PSU består av både tillitsvalde og politikarar, og skal jobbe med personalpolitikken: alt frå arbeidsmiljø til tilsettforhold.

Del dette:

Kontakt

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no 
479 05 990

Tore Eriksen
fylkesrådmann
tore.eriksen@sfj.no
415 30 932

Rune Haugsdal
prosjektleiar
rune.haugsdal@hfk.no
945 00 337

Relaterte lenker

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568