Ryggen. Ei lita raud hytte med torvtak i skogen. Foto: Lina Winge.
Ryggen. Ei lita raud hytte med torvtak i skogen. Foto: Lina Winge.

Foto: Lina Winge

Planrettleiing

Planstaben har eit hovudansvar for fylkeskommunen sitt arbeid med planlegging etter plan og bygningslova, inkludert samarbeid med og rettleiing av kommunane i deira planleggingsoppgåver.

Planlegginga skal fremje bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjonar. Folkehelse, tettstadforming, prinsippet om universell utforming, omsynet til barn og unge sine oppvekstvilkår og estetisk utforming er viktige omsyn.

Avdelinga skal delta i å sette dagsorden i aktuelle saker knytt til samfunnsutviklinga lokalt og regionalt. Avdelinga har kompetanse på bruk av geografiske informasjonssystem. Avdelinga har eit ansvar for at sektorovergripande oppgåver får ei tverrfagleg vurdering i fylkeskommunen.

Del dette:

Kontakt

Torbjørn Hasund
Rådgjevar
Torbjorn.Hasund@sfj.no
930 04 685

Mari Johnsen Aune
Rådgjevar
Mari.Johansen.Aune@sfj.no
932 86 541

Marianne Bugge
Rådgjevar
Marianne.Bugge@sfj.no
57 63 81 97

Relaterte lenker

Plansjef

Plansjef Synnøve Stalheim portrett

Synnøve Stalheim

Synnove.Stalheim@sfj.no
57 63 81 13
478 97 260

Tilsette