Nyhende

Endringar i plan- og bygningslova om handtering av overvatn i arealplanlegginga

20. mars 2019

Plan- og bygningslova er endra for å leggje til rette for ei betre handtering av overvatn i arealplanlegginga. Kommunane vil med endringane få fleire moglegheiter og ein tydelegare heimel til å ta i bruk kommuneplanar og reguleringsplanar for å omsynta vatndisponering.

Les meir ›

Bli med på webinar om handel og attraktive tettstader

20. mars 2019

Tysdag 19. mars kan du delta på ope webinar om handel og attraktive tettstader. Webinaret er ein del av arbeidet med revisjon av handelsføresegna i Sogn og Fjordane, og vert arrangert i samarbeid med Distriktssenteret.

Les meir ›

Vi søkjer om åtte millionar klimakroner

11. mars 2019

Fylkeskommunen og kommunane i Sogn og Fjordane har søkt Miljødirektoratet om til saman 8,2 millionar kroner til klimatiltak. Det har vore ei femdobling i tal søknadar frå i fjor.

Les meir ›