Kurs i tørrmuring for arkitektstudentar frå BAS. Mona Elisabeth Steinsland
Kurs i tørrmuring for arkitektstudentar frå BAS. Mona Elisabeth Steinsland

Foto: Kurs i tørrmuring for arkitekt studentar frå BAS. Foto: Mona Elisabeth Steinsland

Nyskapande arbeid

Fylkeskommunen ynskjer å støtte nyskapande arbeid i kommunane. Her er døme på problemstillingar og utfordringar som einskilde kommunar har tatt opp med fylkeskommunen.

Fylkeskommunen har, i samråd med kommunen, gått inn og støtta arbeida fagleg og økonomisk for å kome vidare.

Arbeida er omtalt som pilotar, og er å rekna som nybrotsarbeid. Dei er av ulike årsaker mønsterdannande i fylkeskommunen sitt arbeid med plan og samfunn, tettstadforming og stadutvikling. Fylkeskommunen ser at nyskapande arbeid kan opne for nye og ukjende tankar, arbeidsmetodar og alternative løysingar. 

Måløy i Vågsøy

Områdereguleringsplan for sentrum:

 • Stadanalyse
 • Brei medverknad i planprosessen
 • Regulering av det offentleg byrommet eller «allmenningane» (grøntstrukurar, torgplassar og gatetun).
 • Mindre detaljstyring av  utbyggingsområda

Stadanlyse Måløy på Facebook
Vågsøy kommune

Reed i Gloppen

Innspel til reguleringsplanarbeidet for Reedbygda:

 • Stadanalyse
 • Brei medverknad
 • Framlegg til vern og styrking av fellesverdiane
 • Framlegg til utforminga av E-39 og tilkopling til utbygginsområde i sentrum

Tun på ny - møte med folk og stad Stadanalyse Reed Arbeidsbok - Innleiing

Tun på ny - møte med folk og stad Stadanalyse Reed Arbeidsbok - Steg 1 feltarbeid

Tun på ny - møte med folk og stad Stadanalyse Reed Arbeidsbok - Steg 2 naturverdiar

Tun på ny - møte med folk og stad Stadanalyse Reed Arbeidsbok - Steg 3 kulturverdiar

Tun på ny - møte med folk og stad Stadanalyse Reed Arbeidsbok - Steg 4 konsept og skisser

Stadanalyse Reed på Facebook
Gloppen kommune

Flolid i Gulen

Prosjektet er eit innspel til ny reguleringsplan for fritidsbustader i nærområdet til tusenårsstaden Gulatinget. Prosjektet legg vekt på:

 • Klimatilpassing
 • Natur- og terrengforhold
 • Forankring i eldre bygningshistorie

Del dette:

Kontakt

Mona Elisabeth Steinsland
Silivarkitekt
mona.steinsland@sfj.no
57 63 81 18

Relaterte lenker

Plansjef

Plansjef Synnøve Stalheim portrett

Synnøve Stalheim

Synnove.Stalheim@sfj.no
57 63 81 13
478 97 260

Tilsette