Ei gruppe politikarar står ute med utsikt mot Tromsø i bakgrunnen.

Foto: Troms fylkeskommune/Nasjonal rassikringsgruppe

Nasjonal rassikringsgruppe si samling i Tromsø

Den 27. og 28. juni var rassikringsgruppa samla for møte i Tromsø. Denne gongen hadde gruppa fokus på den vidare prosessen med Nasjonal transportplan (NTP) og på moglegheitene for å ta i bruk ny teknologi og aktiv skredsikring. Les uttalen frå gruppa her.

Nasjonal rassikringsgruppe består av Fylkestingsrepresentanter fra 9 ras- og skredutsatte fylker i Norge: Møre og Romsdal, Sogn og Fjordane, Hordaland, Finnmark, Nordland, Oppland, Trøndelag, Troms og Rogaland. Gruppen har i 18 år vært dedikert for å gjøre våre riks- og fylkesveger sikrere gjennom målrettet arbeid for å fremskaffe nasjonal finansiering og høy prioritering av skredsikring fra de bevilgende myndigheter.

NTP 2022-33

Nasjonal rassikringsgruppe har overfor Samferdselsdepartementet spilt inn at det i førstkommende rullering av NTP må lages en helhetlig nasjonal plan for skredsikring av riks- og fylkesvegnettet innen høy og middels skredfaktor. Planen må sikres finansiering slik at den blir gjennomført i løpet av en tidsramme på 12 år. Dette er forankret i medlemsfylkenes innspill til NTP, og har god støtte fra blant annet sjømatnæringen.

Ny teknologi og aktiv skredsikring

Gruppen er opptatt av å få innspill på hvordan det påvirker folk og næringsliv å bo og leve med rasproblematikk i hverdagen. Gruppen gjennomførte i den forbindelse gode møter med representanter fra Arnøy Laks AS og Sjømatnæringa, samt ordfører i Skjervøy.

Fylkesråd for samferdsel og miljø i Troms og fagekspertise fra Statens vegvesen gikk samtidig igjennom det tekniske og politiske mulighetsrommet som åpner seg når ny og testet teknologi gjør det mer tilgjengelig å vurdere alternativer til passiv sikring i form av kostnadskrevende tunneler og skredoverbygg.

Nasjonal rassikringsgruppe er opptatt av man tar i bruk ny teknologi der det er mulig og at man i slike tilfeller må ta høyde for at drift av aktiv skredkontroll må være en del av den alternative investeringa. Gruppen ser derfor med stor interesse på det arbeidet som pågår i Troms, hvor Fylkestinget nylig har vedtatt at alternativ skredsikring skal utredes før igangsetting av større og faste skredsikringstiltak. Kostnadseffektive sikringsmetoder som aktiv skredkontroll og varslingsanlegg gir mulighet for å sikre flere skredpunkter til en betydelig lavere kostnad.

Del dette:

Kontakt

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568

Relaterte lenker