Raude bringebær
Raude bringebær

Foto: Ksenia Novikova/Aktiv I Oslo

Landbruk

Landbruk er viktig for framtida si matsikkerheit og handlar om forvaltning av felles naturressursar.

Fylkeskommunen har ansvar for å forvalte midlar knytt til rekruttering og kompetanseheving innan landbruket. Landbruk er ei satsing i Verdiskapingsplanen for Sogn og Fjordane.

Midlane til ordninga vert framforhandla i dei årlege jordbruksforhandlingane.

Plan for rekruttering og kompetanseheving i landbruket i Sogn og Fjordane 2019

Fylkeskommunen jobbar med å påverke rammevilkåra for jordbruket i fylket, og i samband med det gir vi innspel til dei årlege jordbruksforhandlingane. Vi har eit overordna ansvar for å inkludere landbruk i vårt regionale næringsutviklingsarbeid og vil gjere vårt for å legge til rette for utvikling av landbruket i fylket.

Ynskjer du hjelp til etablering i landbruket? Sjå kven som er kontaktperson i din heimkommune på driftig.no.

For kurstilbod innan landbruk kan du sjekke www.landbrukskurs.no. Denne portalen syner oversikt over aktuelle kurs innan landbruket i Sogn og Fjordane og Hordaland.

Del dette:

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Endre Høgalmen

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur
Endre.Hogalmen@sfj.no
952 07 789

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00