Korleis arbeider vi

Næringsavdelinga har som si overordna oppgåve å leggje til rette for næringsutvikling i heile fylket.

Vi arbeider for å sikre regionen gode miljø og vilkår for næringsutvikling og nyskaping. Vår rolle som regional utviklingsaktør krev at vi klarar å vera ein attraktiv samarbeidspartnar med stor kompetanse, høg kvalitet og konkrete verkemiddel.

Gjennom partnarskap med ei lang rekke aktørar i fylket, er vi med på å gjere det mogleg å skape nye arbeidsplassar og nye næringar, samstundes som vi vidareutviklar eksisterande næringar. Vi samarbeider tett med kommunane i fylket og Innovasjon Norge for at næringsliv og etablerarar skal lukkast.

Støtte til bedrifter blir forvalta av Innovasjon Norge sitt regionkontor. Eksisterande og nye bedrifter kan få støtte i form av tilskot, lån og rettleiing til ulike prosjekt og tiltak i bedrifta.

Ansvarsområdet til næringsavdelinga fell inn under hovudutval for næring og kultur.

Del dette:

Kontakt

Endre Høgalmen
Ass. fylkesdirektør
endre.hogalmen@sfj.no
952 07 789

Relaterte lenker

Eksterne lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Endre Høgalmen

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur
Endre.Hogalmen@sfj.no
952 07 789

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00