Bølgjer på uroleg sjø som slår inn mot land. Foto: Rolf Sørensen
Bølgjer på uroleg sjø som slår inn mot land. Foto: Rolf Sørensen

Foto: Rolf Sørensen

Klima og miljø

Klimaendringane er ein av dei største utfordringane verda har stått ovanfor. FN sitt klimapanel har tek til orde for ei ny tenking kring dette, kalla klimaomstilling. 

I Regional planstrategi 2016-2020 er klimautfordringane løfta fram som ein av fem hovudutfordringar for fylket vårt framover. Planstrategien sette rammene for revidering av Fylkesdelplan for klima og miljø 2009, eit arbeid som starta i 2016, og blir fullført ved vedtak av Regional plan for klimaomstilling (venta klar til vedtak i fylkestinget i juni 2018).

Jenny Følling og Synnøve Stalheim etter vedtak av plan

(Foto: Fylkesordførar, Jenny Følling, og plansjef, Synnøve Stalheim, ved vedtak av regional plan for klimaomstilling).

Fylkeskommunen arbeider i mange sektorar og innan fleire fagområde. Miljø og klima påverkar i større eller mindre grad alle desse.

Fylkeskommunen har ansvaret for å samordne nasjonal og lokal politikk innanfor klima og miljø. Dette inneber mellom anna å omsetje nasjonale klimamål til regionalt og lokalt nivå gjennom regional planlegging.

Regional plan for klimaomstilling blei vedtatt i fylkestinget 13. juni 2018, og set føringar for arbeidet i fylket framover. ​Nyleg vedtatt plan erstattar Fylkesdelplan for klima og miljø frå 2009. 

 

Del dette:

Plansjef

Plansjef Synnøve Stalheim portrett

Synnøve Stalheim

Synnove.Stalheim@sfj.no
57 63 81 13
478 97 260

Tilsette