Utsikt frå Svarthiller og utover fjorden. Foto: Birthe Johanne Finstad/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Innsatsområde

Fylkeskommunen si rolle er først og fremst knytt til overordna reiselivsplanlegging og å legge premissar for reiselivsutviklinga og satsing på infrastrukturtiltak.

Fylkeskommunen skal også stimulere til samarbeid på tvers av regionar og fylke og vere ein pådrivar for utviklingsprosjekt. Fylkeskommunen er dessutan ein viktig finansieringspart for reiselivet.

Fylkeskommunen bidreg til

  • langsiktig satsing på reiselivet gjennom overordna planlegging og politisk styring
  • marknadsføring av reiselivet gjennom eigarskap og finansiering av Fjord Norge og destinasjonsselskapa i fylket
  • bedriftsutvikling i reiselivet gjennom regionale midlar til Innovasjon Norge
  • produktutvikling i reiselivet ved å finansiere destinasjonsselskapa i fylket og NCE Tourism
  • fylkesomfattande vandresatsing gjennom overordna koordinering og finansiering av lokale og regionale vandreprosjekt
  • transporttilbod i reiselivet gjennom drift av viktige kollektivruter
  • kunnskaps- og kompetanseheving i reiselivet ved å finansiere forskingsprogram for reiseliv og drifte vidaregåande skular
  • eit meir berekraftig reiseliv ved å finansiere miljøretta reiselivsprosjekt
  • samarbeid i reiselivet ved å vere arenabyggjar for reiselivsnæringa

Del dette:

Kontakt

Anne Silje Sylvarnes
Førstekonsulent
Anne.Silje.Sylvarnes@sfj.no
57 63 81 64 / 989 02 334

Relaterte lenker