Tilskotsordning for infrastruktur til nullutsleppskøyretøy

Ordninga med å støtte etablering av hurtigladestasjonar er utvida til å gjelde etablering av infrastruktur til nullutsleppskøyretøy. Målet er å leggje til rette for at innbyggjarane kan nytte seg av nullutsleppskøyretøy, som m.a. elbil, i heile fylket. I 2019 gjennomfører vi i tillegg ei felles utlysing med Hordaland fylkeskommune, for ei styrking av ladetilbodet i heile nye Vestland.

NY! Felles utlysing med Hordaland fylkeskommune. Søknadsfrist 30.april

Det er no mogeleg å søke tilskot til bygging av offentleg tilgjengeleg hurtigladetilbod i Hordaland og Sogn og Fjordane. Dette er ei felles utlysing i samarbeid med Hordaland fylkeskommune, og søkandane skal inn via dei. Meir informasjon om ordninga og korleis ein søkjer finn du på her

Sogn og Fjordane fylkeskommune støtter etablering av ladeplassar med følgjande delutlysingar:

 • Nye ladeplassar i Sogn og Fjordane 
 • Utviding av utvalde eksisterande ladeplassar

Kontinuerleg utlysing i Sogn og Fjordane

Sogn og Fjordane fylkeskommune ynskjer å vidareføre arbeidet med å ta ei koordinerande rolle i å få på plass infrastruktur for nullutsleppskøyretøy i Sogn og Fjordane, og vil bidra til oppretting av hurtigladestasjonar ved sentrale knutepunkt og strekningar. I tillegg opnar fylkeskommunen no opp for søknadar knytt til etablering av anna ype infrastruktur for nullutsleppskøyretøy, mellom anna til normalladepunkt på parkeringsplassar.  

Dette er eit supplement til eksisterande tilskotsordningar, som mellom anna Enova og Klimasats.  Vi oppmodar også søkarar om å søke tilskot til anna ladeinfrastruktur, som ikkje er omtalt i denne ordninga, dersom dei har gode søknadar.

Kven kan søkje?

Alle kan søkje.

Eksempel:

 • Kommunen som eigar av offentleg tilgjengelege bygg og parkeringsplassar.
 • Burettslag, sameige, grendalag og gasasjelag.
 • Verksemder og organisasjonar som ynskjer å legge til rette for lading til tilsette og besøkande

Retningslinjer for tilskot til etablering av hurtigladestasjonar

 • Tilskot til etablering av hurtigladestasjonar der søkar ikkje kan få støtte frå ENOVA, dvs. til oppgradering av eksisterande stasjonar, eller til etablering av hurtigladestasjonar der det er behov for meir enn to stasjonar i kommunen.
 • Plasseringa må vere einknytt til sentrale knutepunkt og strekningar i fylket.

Retningslinjer for tilskot til etablering av ladeinfrastruktur

 • Plasseringa må vere avklart med grunneigar.
 • Lade/fylleløysinga må vere tilgjengeleg for alle, både bebuarar og besøkande.
 • Plasseringa må vere på ein lett synleg stad i trafikksikker avstand til anna trafikk.
 • Stasjonen må vere godt merka, og meldt inn til relevante nettsider som for eksempel ved ferdigstilling.
 • Stasjonen må ha tilgang til tilstrekkeleg nettkapasitet.
 • Der ladepunkt blir etablert må det vere avsett eigna plass for oppstilling av køyretøy medan lading føregår.
 • Søkar har ansvar for at etablering av ladestasjon skjer etter dei sikkerheitssystem som er kravd ved denne type installasjon.
 • Ladaren må kunne nyttast under dei klimatiske forhold som førekjem der den blir installert (klimatilpassa).
 • Eventuell betalingsløysing må kunne nyttast av alle.
 • Kun fast installasjon eigd av søkar kan støttast.
 • Vi oppmodar søkarane om å nytte seg av eller Norsk Elbilforening sine for tips og råd til korleis ein skal etablere ladestasjonar.

Kva gir vi ikkje støtte til:

 • Søknadar som kan dekkast gjennom ENOVA eller Klimasats si ordning.
 • Drift og vedlikehald av ladeinfrastruktur
 • Støtte til den enkelte bebuar sin parkeringsplass
 • Firma som driv med utleige av parkeringsplassar
 • Parkeringsplassar under planlegging eller oppføring (fell under Parkeringsforskrifta frå 01.01.2018)

Vi prioriterer prosjekt innan desse områda:

 • Søknadar som ikkje kan dekkast av andre søkeordningar, som ENOVA eller Klimasats.
 • Ei plassering som ligg i samband med  sentrale knutepunkt eller strekningar i fylket.
 • Ei plassering som bidreg til at vi får ei betre dekningsgrad for bruk av elbilar i fylket.
 • Ei plassering som kan gagne lokale verksemder
 • Eit tiltak som er samfinansiert med støtte frå lokale aktørar, enten det er private verksemder, næringsliv eller kommunen

Økonomi

 • Tilskotet skal ha utløysande effekt, og tiltaket kan ikkje setjast i gang før det er gitt tilsegn.
 • Max støtte per søkar er 100 000 kr, avgrensa til maksimum 50 % av totalkostnadar.
 • Kostnad til ekstern rådgjeving og prosjektering kan inngå i totalkostnad
 • Støtta vert å rekne som bagatellmessig støtte.

Søknad

Søknaden skal opprettast elektronisk gjennom nettstaden www.regionalforvaltning.no
Søknadsskjemaet inneheld obligatoriske felt i søknadsskjemaet som alle skal fyllast ut.

Søknadsfrist

Vi tek i mot søknader heile året.

 

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Ida-Beate Mølmesdal
Rådgjevar, klima og miljø
Ida-Beate.Molmesdal@sfj.no
476 04 557