b 2bzq 22tcj

Ny kunnskap om levekår i Sogn og Fjordane

18. juni 2019

Tre av fire i Sogn og Fjordane meiner sjølve dei har god eller svært god helse. Men berre litt over 30 prosent er fysisk aktive i minst 30 minutt kvar dag, og 12 prosent kjenner seg einsame.

Les meir ›
Fire ulike bilete av folk og natur

20 000 inviterte til undersøking om helsa i fylket

12. mars 2019

Om lag 20 000 innbyggjarar i Sogn og Fjordane er inviterte til å svare på spørsmål om blant anna livskvalitet, helse og levekår.

Les meir ›
Foto av ein liten unge, ca. eitt år, i ein sandkasse. Vi ser kroppen, men ikkje hovudet, og han/ho er kledd i grå joggedress. Det ligg ei grøn og ei rosa bøtte i sanden, i tillegg til ei anna grøn leike.

Sjå opptak av sjumilsstegkonferansen

14. mars 2018

Den årlege sjumilsstegkonferansen vart arrangert i Loen 14. og 15. mars. Tema var arbeidet med barn og unge, korleis vi kan sikre at dei blir tekne var på frå helsestasjon til fullført utdanning.

Les meir ›
Bilete av kvinne på fjell med fjell og fjord i bakgrunnen

Fagdag om resultata frå ungdataundersøkinga

02. mars 2018

Korleis kan vi bruke resultata frå fjorårets ungdataundersøking til beste for ungdomen i fylket? Vi inviterer til fagdag på Skei 20. mars.

Les meir ›
Bilete av kulturminne i Sogn og Fjordane

Søk kulturmidlar, folkehelsemidlar og tilskot til kulturbygg

13. februar 2018

Tida er inne for å søkje dei fylkeskommunale kulturmidlane, kunstnarstipend og folkehelsemidlane. Vi lyser samstundes ut midlane i den desentraliserte ordninga for tilskot til kulturbygg.

Les meir ›
Foto av tre jenter på veg over ei bru i Førde. Dei smiler og ler, det er sommar, og i bakgrunnen ser vi Hafstad vidaregåande skule.

Ungdomane trivst godt i fylket

27. juni 2017

Resultata frå vårens Ungdata-undersøking syner at ungdom i Sogn og Fjordane skårar litt betre enn landsgjennomsnittet på spørsmål om skule, nærmiljø og forholdet til foreldra.

Les meir ›
Smilande ungdommar som hoppar opp i lufta med hendene i veret

Ny rapport - Helse, miljø, skule og livsstil i Sogn og Fjordane 2011-2015

07. april 2017

Rapporten presenterer viktige resultat frå ungdomsundersøkinga 2015, samt utvikling over tid for utvalde variablar gjennom prosjektet sine tre kartleggingsår: 2011, 2013 og 2015.

Les meir ›
Foto som skal illustrere folkehelse. Det syner tre ungar på fjelltur. Den eine står og støttar seg til og legg steinar på ein liten varde, dei to andre plukkar bær i lyngen bak. Foto: Den norske turistforening/www.flickr.com

Seminar om oppfølging av folkehelselova

28. februar 2017

Kommunane i Sogn og Fjordane er inviterte til dagsseminar om arbeidet med oversikt over helsetilstand og påverknadsfaktorar på i Førde 1. mars. Sjå opptak av seminaret her.

Les meir ›
Foto som syner ungdomar som spelar sandvolleyball ein sommardag. Biletet er frå Kristiansand, det er overskya, og vi ser havet i bakgrunnen.

Rekordhøg søknadssum om spelemidlar

26. januar 2017

Sogn og Fjordane søkjer i år om 218 millionar kroner i spelemidlar, 1981 kroner per innbyggjar. Det er meir enn nokon gong, og berre Nord-Trøndelag søkjer om meir per innbyggjar.

Les meir ›
Foto av seks ungdomar som jobbar frå ein låg murkant og ned på bakken. Fire har blå og to har rosa jakkar. Dei står framfor ein beige murbygning, vi ser tre rundt dei, og gjenskin i eit vindauge gjer at det er eit veldig motlys i biletet.

Gjennomfører ny ungdomsundersøking

12. januar 2017

Sogn og Fjordane fylkeskommune skal kartleggje livskvalitet og levekår for alle elevane ved dei vidaregåande skulane i fylket.

Les meir ›

Nettverksarbeid i eldreomsorga

08. juli 2016

Ein ny rapport om nettverket Miljøbehandling i eldreomsorga viser at nettverksarbeidet har vore positivt og meinigsfullt for praksisfeltet.

Les meir ›
Foto som skal illustrere folkehelse. Det syner tre ungar på fjelltur. Den eine står og støttar seg til og legg steinar på ein liten varde, dei to andre plukkar bær i lyngen bak. Foto: Den norske turistforening/www.flickr.com

Vedtok folkehelseplan

17. juni 2015

«Saman for god helse og trivsel» er visjonen i Regional plan for folkehelse 2015–2025, som fylkestinget vedtok 17. juni.

Les meir ›
Foto som syner to unge jenter i ein klatrepark. Dei er sikra med selar og wirar, og har på seg hjelm. Dei står på ei plattform som eg bygd litt oppe i eit tre. Foto: 4H Rogaland/www.flickr.com.

Gratis spelemiddelkurs

16. juni 2015

Vil du etablere eit anlegg for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv eller vidareutvikle eit kulturbygg, men treng finansiering? Bli med på spelemiddelkurs i august.

Les meir ›
Emma Bjørnsen har 25 års erfaring med folkehelsearbeid i fylkeskommunen, der ho blant anna har jobba tett med kommunane, Høgskulen og Fylkesmannen. No er ho seniorrågjevar i Helse Førde. (Foto: Helse Førde)

Første med internasjonal folkehelsetittel i Noreg

28. mai 2015

Tidlegare fagkoordinator for folkehelse i fylkeskommunen, Emma Bjørnsen, har no fått den internasjonale tittelen European Health Promotion Practioner – som den første i Noreg.

Les meir ›

Første med internasjonal folkehelsetittel i Noreg

07. mai 2015

Tidlegare fagkoordinator for folkehelse i fylkeskommunen, Emma Bjørnsen, har no fått den internasjonale tittelen European Health Promotion Practioner – som den første i Noreg.

Les mer

Regional plan for folkehelse er lagt ut på høyring

01. april 2015

Fylkesutvalet har vedteke å legge Regional plan for folkehelse, med handlingsprogram, ut til offentleg høyring.

Les mer

Lagar draumeplassar i naturen

09. mars 2015

Drøymer du om å skape ein naturmøteplass i lokalmiljøet? No kan du vinne arkitekttenester, prosjekthjelp og 50 000 kr.

Les mer

Tilskotsmidlar til turskiltprosjekt

26. januar 2015

Fylkeskommunen har, saman med Gjensidigestiftelsen, sett av tilskotsmidlar til merking og gradering av turløyper i fylket. No kan du søke om desse midlane.

Les mer

Grøn inspirasjon

18. november 2014

Barnehage i Årdal vann fargerik fest frå Opplysningskontoret for frukt og grønt.

Les mer

Pendling

08. september 2014 Les mer

Samlar seg rundt folkehelsa

22. august 2014

Torsdag samla 30 personar frå fylkeskommunen, forskjellige kommunar, lag og organisasjonar, med fleire, på Sogndal Quality Hotell for å delta i det andre av fire arbeidsverkstader i samband med den regionale folkehelseplanen.

Les mer

Invitasjon til arbeidsverkstader

19. august 2014

Fylkeskommunen ynskjer eit samarbeid med statlege organ, kommunar og organisasjonar for å forme innhaldet og utforminga av ein regional plan for folkehelse.

Les mer

Skadar og ulukker

18. august 2014 Les mer

Ballaktivitetar for barn på dagsorden på konferanse

28. april 2014

Den årlege konferansen om fysisk aktivitet i barnehage og skule set i år søkjelyset på ballaktivitetar, balleikar og ballspel. Konferansen vert på Fosshaugane Campus i Sogndal 6. mai.

Les mer

Arbeidsverkstadar om Regional plan for folkehelse 2014–2017

24. april 2014

Fylkeskommunen inviterer til arbeidsverkstadar om Regional plan for folkehelse fire stadar i fylket. Arbeidet med sjølve planen tek til no i mai, og vi vil difor ha innspel frå heile fylket – frå organisasjonar, bedrifter og privatpersonar.

Les mer

Over 200 samla på konferansen Sjumilssteget om born og unge

12. mars 2014

Folkehelse, psykisk helse og medverknad står på agendaen på Hotel Alexandra i Loen 11. og 12. mars. Over 200 deltakarar frå ulike faggrupper er samla for eit samordna løft og tverrfagleg samarbeid for born og unge.

Les mer

Velferdsgevinst av fysisk aktivitet i nærmiljøet

27. februar 2014

I løpet av eit heilt liv kan eit menneske få åtte kvalitetsjusterte leveår ved å auke aktivitetsnivået frå inaktiv til aktiv. Kvalitetsjusterte leveår er på sett og vis «ekstra» leveår. I praksis betyr det at fysisk aktivitet gjer at vi lever lenger og har fleire år med god helse og auka livskvalitet.

Les mer

Invitasjon til arbeidsverkstader om Regional plan for folkehelse

04. februar 2014

Sogn og Fjordans fylkeskommune skal lage Regional plan for folkehelse. No inviterer vi representantar frå viktige fylkesdekkande og lokale aktørar til å peike ut utfordringar og behov, samt kome med innspel til oppgåver planen bør ta tak i.

Les mer

Folkehelsa er god i Sogn og Fjordane

24. januar 2014

Det nasjonale Folkehelsebarometeret for 2014 vart presentert kommunevis 22. januar. – Sogn og Fjordane peiker seg positivt ut på dei fleste helseindikatorane, seier fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff.

Les mer

Trivselshagen feirar fem år med opning av komplett anlegg

16. januar 2014

Siste byggesteg av Trivselshagen på Sandane, idrettshallen med friidrettsanlegg og klatrevegg, opna 16. januar. Fylkesordførar Åshild Kjelsnes deltok på opninga, og la vekt på at dette viser kva kommune og fylkeskommune kan få til når dei løftar i lag.

Les mer

Over 90 deltakarar på konferanse om førebyggjande heimebesøk til eldre

31. mai 2013

Helsedirektoratet jobbar i desse dagar med ein nasjonal rettleiar for førebyggjande heimebesøk til eldre. Fire kommunar i Sogn og Fjordane har dette tilbodet til innbyggjarane sine i dag. 30. mai var dei og andre samla på Skei for å utveksle erfaringar dei har gjort seg og vegen vidare.

Les mer

Hovudutvalet for kultur fordelte 30,7 millionar kroner i spelemidlar

31. mai 2013

Sogn og Fjordane har i år fått 30,7 millionar av spelemidlane til Norsk Tipping, nesten 2,2, millionar meir enn i 2012. Hovudutvalet for kultur fordelte 28. mai midlane til tiltak innan friluftsliv, fysisk aktivitet og idrett i heile fylket.

Les mer

Erfaringskonferanse om førebyggande heimebesøk til eldre

22. mars 2013

Sogn og Fjordane fylkeskommune, Utviklingssenter for sjukeheimar og heimetenester i Sogn og Fjordane og Flora kommune inviterer til erfaringskonferanse om førebyggande heimebesøk til eldre på Skei hotell 30. mai.

Les mer

Lokale plan-, kart- og folkehelsedagar 9.–10. april

22. mars 2013

Folkehelsedagane er i år samordna med den årlege plankonferansen 9.–10. april 2013. Konferansen vert på Hotel Alexandra i Loen og er arrangert av Sogn og Fjordane fylkeskommune i samarbeid med Geoforum.

Les mer

Nytt dialogmøte om Regional plan – fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

23. november 2012

Fylkeskommunen arbeider med å revidere «Regional plan – fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2014–2017». No inviterer vi alle med interesser i og for feltet til å kome med innspel i prosessen. Dialogmøtet vert på Skei måndag 3. desember kl. 18.00.

Les mer

Ungdom i Sogn og Fjordane er mindre fysisk aktive enn unge andre stadar

05. september 2012

Dette stadfester ei ny kartlegging av helse, miljø og livsstil blant 11- og 13-åringar i fylket. Onsdag 5. september vert ei rad resultat frå den omfattande kartlegginga publiserte. Undersøkinga gjev data på kommunenivå og for fylket samla.

Les mer

Nær 3,5 millionar til friluftsanlegg i Sogn og Fjordane

02. juli 2012

Direktoratet for naturforvalting (DN) løyver nesten 3,5 millionar kroner til sikring av tre friluftsanlegg i Sogn og Fjordane. Pengane går til kommunane Sogndal, Gaular og Stryn. Fylkesdirektør Svein Arne Skuggen Hoff gler seg over satsinga på grøn infrastruktur.

Les mer

Tobakk som tema ved helsekonsultasjonar

27. juni 2012

Regjeringa har i vår lagt fram ein ny nasjonal strategi for å førebyggje bruk av tobakk. I samband med dette oppmodar fylkeskommunen og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane helsepersonell til å ta opp temaet tobakk ved helsekonsultasjonar.

Les mer

Fylkeskommunen kåra til nest beste stand på europeisk konferanse

08. juni 2012

Sogn og Fjordane fylkeskommune deltok 4. og 5. juni på ein konferanse om Trygge lokalsamfunn i Falköping i Sverige. Der markerte fylkeskommunen seg med stand og informasjon om arbeidet med Trygge lokalsamfunn her i fylket. Deltakinga vart premiert med andreplass for beste stand.

Les mer

DanseCamp samlar nærare 140 unge

26. mars 2012

Nærare 140 unge frå 13 til 19 år frå alle kommunane i fylket samlast i Førde for å danse 23. til 25. mars. Fylkeskommunen arrangerer samlinga.

Les mer

Fylkeskommunen inngår avtale med Redningsselskapet

14. mars 2012

Fylkeskommunen teiknar partnarskapsavtale med Redningsselskapet Sogn og Fjordane. Avtalen inneber at Redningsselskapet får til saman 225 000 kroner frå fylkeskommunen dei neste tre åra. Fylkesordføraren meiner avtalen sikrar viktig trafikktryggingsarbeid på sjøen.

Les mer

Fylkesspegelen er oppdatert med folkehelseprofilar

12. februar 2012

Folkehelseinstituttet har nyleg lagt ut folkehelseprofilar for alle kommunar i landet. Du finn no oppdaterte data for kvar kommune i Sogn og Fjordane i Fylkesspegelen.

Les mer

Bratt vintermoro frå Sogn til Sør-Korea

06. februar 2012

Den norske ambassaden i Seoul og Bratt Moro samarbeider i vinter om å promotere Noreg og Sogn. På undergrunnen i Seoul blir det i månadane framover vist bilete frå vinterlandskap og vintersport.

Les mer

Fylkesspegelen er oppdatert med folkehelseprofilar

19. januar 2012

Folkehelseinstituttet har nyleg lagt ut folkehelseprofilar for alle kommunar i landet. Du finn no oppdaterte data for kvar kommune i Sogn og Fjordane i Fylkesspegelen.

Les mer

Åtte kommunar med i satsing for å førebyggje skader og ulukker

17. januar 2012

Sogn og Fjordane fylkeskommune har invitert alle kommunane i fylket med i ei målretta og langsiktige satsing for å førebyggje skader og ulukker. Flora, Førde, Eid, Gloppen, Balestrand, Luster, Årdal og Høyanger deltek. Dei møtast til oppstartssamling og arbeidsverkstad i Førde onsdag 18. januar.

Les mer

1,1 mill. til førebyggande tiltak i fylket

17. november 2011

Fylkeskommunen og Fylkesmannen har tildelt midlar til førebyggande tiltak innan fysisk aktivitet, ernæring og tobakk

Les mer

Fylkesordføraren utfordrar kommunane til å bli trygge lokalsamfunn

14. november 2011

Folkehelsedagane 2011 gjekk av stabelen i Førde 8. og 9. november. Det var to dagar fullpakka med føredrag om og diskusjonar rundt ulike tema innanfor folkehelse. Fylkesordførar Åshild Kjelsnes opna samlinga, og sa at ho vil oppmoda alle kommunane i fylket til å bli trygge lokalsamfunn.

Les mer

Set i gang stor ungdomsundersøking hausten 2011

24. juni 2011

Sogn og Fjordane fylkeskommune set til hausten i gang ei folkehelseundersøking blant 6. og 8. klassingar i fylket, og 17. juni var alle kommunane inviterte til eit informasjonsmøte på Skei. Eit mål med undersøkinga er å finne ut korleis helse, livsstil og levekår er blant skuleelevane, og sjå kva faktorar som bidreg til å skape og oppretthalde eventuelle helseskilnadar i fylket.

Les mer

Fagseminar om fysisk aktivitet og folkehelse i samband med Helse Førde Stafetten

07. juni 2011

Sogn og Fjordane fylkeskommune v/ Vardar for folkehelse inviterte saman med Helse Førde til fagseminar med tema “Fysisk aktivitet for betre folkehelse”. Seminaret er utsett og vil verte sett opp att til hausten.

Les mer

Konferanse om folkehelse og friluftsliv i politikk og praksis

19. mai 2011

Sogn og Fjordane fylkeskommune inviterte saman med Høgskulen i Sogn og Fjordane og Fylkesmannen i Sogn og Fjordane til konferanse om friluftsliv og folkehelse 10. og 11. mai. Nokre av spørsmåla som vart stilt var; kva er rammevilkåra for friluftslivet og kva kan ein få til av praktisk friluftsliv og turaktivitet som bidrar til betra folkehelse?

Les mer

Sykle til jobben-aksjon ved Firda vidaregåande skule

19. mai 2011

20 av lærarane ved Firda vidaregåande skule på Sandane har meldt seg på Sykle til jobben-aksjonen, og dei oppmodar tilsette ved andre skular i fylket til å gjere det same.

Les mer

Tildeler 964 000 kr. til lågterskeltiltak innan fysisk aktivitet

02. mai 2011

Plan og samfunnsavdelinga har tildelt 964 000 kr. til tiltak innan fysisk aktivitet som er tilrettelagde for inaktive i 2011. Midlane er fordelt til frivillige organisasjonar i kommunane og på fylkesnivå. Det er også gitt tilskot til kommunale instansar. Tiltaka rettar seg mot befolkninga generelt og barn, unge og utsette grupper spesielt.

Les mer

Folkehelsedagane 2010

02. november 2010

7. og 8. desember er det klart for Folkehelsedagane 2010. Konferansen vert på Rica Sunnfjord Hotel, og tema er samhandling og planlegging for å jamne ut sosiale skilnadar i helse.

Les mer

6 kurs i "Fiskesprell" for barnehagar, SFO og grunnskular i fylket!

13. oktober 2010

"Fiskesprell" er eit fleireårig prosjekt i regi av Helsedirektoratet med fylkeskommunane som samarbeidspart. Målsettinga er at barn og unge skal ete meir fisk i sitt daglege kosthald.

Les mer

Premiere på ny dansefilm

21. september 2010

Torsdag 23. september er det premiere på filmen frå dansegruppa Prestige sin tur til barneheimar i Baltikum. Filmen er eit samarbeid mellom medielinja ved Sogndal vidaregåande skule og Dans Uten Grenser, som er stødd av fylkeskommunen.

Les mer

Over 1,3 mill til folkehelsetiltak er fordelt

02. juli 2010

Fylkeskommunen har fordelt tilskotsmidlar til gode førebyggande tiltak på områda fysisk aktivitet, ernæring og tobakk til frivillige lag og organisasjonar og offentlege instansar.

Les mer

Lokal innsats for berekraftig utvikling

25. juni 2010

Hovudutval for plan og næring løyvde i møte 16.juni midlar til tiltak innanfor Lokal Agenda 21. Desse midlane skal støtte prosjekt som aktivt engasjerer lokalbefolkninga i tiltak for å oppnå berekraftig utvikling. Førde som sykkelby og entreprenørskap i barnehagen er to av prosjekta som får støtte.

Les mer

Arbeid for å unngå heimeulukker mellom eldre i Høyanger, emne på stor konferanse

21. mai 2010

Folkehelsekoordinator Marit Nordstrand i Høyanger heldt føredrag på den europeiske Safe Community-konferansen (Trygge Lokalsamfunn) i Reykjavik. Emnet var korleis kommunen samarbeider med frivillige for å hindre heimeulukker mellom eldre.

Les mer

"Auka fysisk aktivitet blant barn og unge - frå viten til praksis" - konferanse 11. og 12. mai 2010 i Sogndal

14. april 2010

Som ledd i folkehelsearbeidet i fylket inviterer fylkeskommunen, Høgskulen v/idrettsseksjonen og Fylkesmannen til den årlege konferansen om fysisk aktivitet. Konferansen, som er den 7. i rekkja, held som tidlegare år eit høgt fagleg nivå. I fjor samla konferansen 240 deltakarar i Høgskulen sine lokaler på Campus.

Les mer

Visste du at ein åttiåring er like trenbar som ein trettiåring, og at kvinner er meir utsett for helseskader av tobakksbruk enn menn?

14. april 2010

Verdas helseorganisasjon (WHO) sine dagar; "Verdas aktivitetsdag" er 10. mai 2010 og "Verdas tobakksfrie dag" er 31. mai 2010. Målet med dagane er å setje tobakksførebygging og fysisk aktivitet på dagsorden nasjonalt, regionalt og ikkje minst lokalt.

Les mer

Folkehelsa arrangerer nettverksmøte for Danseverkstadane!

19. mars 2010

Stor aktivitet, ansvarlege unge instruktørar, iver og danseglede er det som kjenneteiknar Danseverkstadetableringa i Sogn og Fjordane. Samla har dei 14 danseverkstadane i fylket omlag 1400 elevar fordelt på mange dansegrupper, og er eit viktig lokalt fritidstilbod!

Les mer

Tobakksbruk og arbeidsgivar sin styringsrett

12. mars 2010

Fylkeskommunen har bedt KS Advokatene utgreie kor langt arbeidsgivar sin styringsrett går ved innføring av forbod mot tobakksbruk i arbeidstida. KS Advokatene har no i brev dags. 8.3.10 gitt ei grundig utgreiing om dette.

Les mer

Vellykka folkehelsesamling for partnarskapskommunane

05. mars 2010

2. mars vart den fyrste samlinga for folkehelsekordinatorane i 2010 arrangert. Fylkeskommunen har som ansvarleg for partnarskap for folkehelse i fylket gjennomfører 3-4 årlege samlingar for kommunane. Dette er ein viktig møteplass der dei tilsette kan utversle erfaringar og bli oppdaterte på det som skjer på feltet nasjonalt og regionalt, og på satsingar som kommune kan delta på.

Les mer

Folkehelsedagane 2009 - to vellykka konferansedagar!

30. november 2009

Flinke førelesarar på viktige tema gjorde at Folkehelsedagane 2009 den 26. og 27. november vart eit vellykka arrangement. Frå fleire av dei 90 deltakarane fekk arrangørane svært gode tilbakemeldingar.

Les mer

Folkehelsedagane 2009 - "Samhandling og planlegging for betre folkehelse"

17. november 2009

Folkehelsearbeidet går inn i ei ny fase frå 2010 pga Folkehelselova og Samhandlingsreforma. Andre viktige lover er Ny planlov og Diskriminerings- og tilgjengelegheitslova. Samhandling og planlegging er difor tema for Folkehelsedagane 2009 som vert halde 26. og 27. november på Rica Sunnfjord Hotell i Førde

Les mer

Kultur vil ha ansvar for folkehelse

22. oktober 2009

Ansvaret for folkehelsespørsmål bør knytast til kulturavdelinga, ikkje til ei ny administrativ einig for plan, miljø og folkehelse, tilrår Hovudutval for kultur.

Les mer

Skadeførebyggande kurs for instruktørar i danseverkstadane i fylket!

19. august 2009

Dansarar er ei utsett gruppe når det gjeld skader. Difor er det no utvikla eit skadeførebyggande program retta mot instruktørane i dei 14 danseverkstadane i fylket.

Les mer

Fornybar energi og regional utvikling

06. august 2009

Fokus på grøn industriutvikling og fornybar energikjelder opnar eit stort potensiale for næringsutvikling i fylket. 26. august vert utkast til strategi for fornybar energi og regional næringsutvikling presentert på ein konferanse i Florø.

Les mer

195.000 kr til "Trygge eldre" i 8 kommunar!

07. juli 2009

Kommuane Eid, Luster, Årdal, Balestrand, Høyanger, Førde, Gloppen og Stryn gjer eit viktig arbeid å betre tryggleiken til dei eldste innbyggjarane sine. Dette har dei i 3 år fått økonomisk støtte til frå fylkesplanprogrammet "Folkehelse og livsutfalding".

Les mer

Sam-sjukdomar er den nye utfordringa

02. juli 2009

Helsevesentet sørger for at dei fleste som er sjuke blir friske att, men det er likevel stadig fleire som kjenner seg sjuke. Dei slit med negative verknader av sosiale forhold som samliv, samarbeid og samhandling. Desse er vanskelegare å hjelpe.

Les mer

Frå "Pupp til kopp" i 14 kommunar!

01. juli 2009

"Frå pupp til kopp" skal fremme bruk av vatn som tørstedrikk for dei aller minste, og er eit av fleire tiltak fylkesplanprogrammet "Folkehelse og livsutfalding" gjennomfører for å redusere sukkerinntaket hjå barn og unge.

Les mer

Naustdal kommune med i partnarskap for folkehelse!

01. juli 2009

Naustdal teiknar no partnarskapsavtale om folkehelse med fylkeskommunen. Avtalen sikrar kommunen kr. 150.000 i årleg tilskot til ei stilling som folkehelsekoordinator i minst 50% stilling. I alt er 20 kommunar med i ordninga.

Les mer

Over 1,3 mill. til førebyggande tiltak innan fysisk aktivitet, ernæring og tobakk

22. juni 2009

Partnarskap for folkehelse har tildelt midlar til kommunar, frivillige organisasjonar og andre som iverkset førebyggande lågterskel tiltak på områda fysisk aktivitet, ernæring og tobakk/snus.

Les mer

Vellykka danseturnè for danseverkstadane i Sunnfjord!

05. juni 2009

27 unge danseinstruktørar frå sunnfjordkommunane Flora, Førde, Fjaler/Hyllestad, Naustdal og Askvoll gjennomførte ein vellykka turnè i pinsehelga med danseførestillinga "Dans Utan Grenser - sunnfjordkommunar på turnè"

Les mer

Rekordstor påmeldig til konferanse om fysisk aktivitet i Sogndal 12. og 13 mai 2009!

06. mai 2009

Over 230 er påmelde til konferansen "Ungdom - fysisk aktivitet, rus og bevegelsesglede" . Konferansen er eit samarbeid mellom fylkeskommunen, Fylkesmannen og Høgskulen, og vert arrangert for 6. gong.

Les mer

Ungdom - fysisk aktivitet, rus og bevegelsesglede

07. april 2009

Den årlege konferansen om tema innan fysisk aktivitet vert 12. og 13. mai 2009 i Sogndal. Konferansen er ledd i folkehelsearbeidet i fylket, og er eit samarbeid mellom fylkeskommunen, Fylkesmannen og Høgskulen.

Les mer

Ber om folkehelsemilliard

27. mars 2009

Fylkesordførarar frå heile landet bad i dag helse- og omsorgsministar Bjarne Håkon Hansen om ein milliard kroner til førebyggande og helsefremjande arbeid i kommunane.

Les mer

Ungdom - fysisk aktivitet, rus og bevegelsesglede

27. februar 2009

Som ledd i folkehelsearbeidet i fylket inviterer Høgskulen i Sogn og Fjordane, Fylkeskommunen og Fylkesmannen til den årlege konferansen om fysisk aktivitet. Konferansen vert halden 12. og 13. mai 2009 i Sogndal.

Les mer

Aurland mobiliserer for folkehelse!

27. februar 2009

Fungerande rådmann Claus Røynesdal og folkehelsekoordinator Hallgeir Helland inviterte til stormøte i kommunestyresalen i Aurland om forankring og gjennomføring av partnarskap for folkehelse

Les mer

Nettverkssamling for 14 Danseverkstad-kommunar

11. februar 2009

25 unge og vaksne leiarar for Danseverkstader i 14 kommunar var samla til nettverkssmøte på Skei Hotell 9. mars 2009.

Les mer

Viktig med samlingar for folkehelsekoordinatorane!

28. november 2008

Partnarskap for folkehelse si haustsamling for folkehelsekoordinatorane vart avvikla på Skei Hotell 26. nov. Samlingane er ein viktig møteplass for koordinatorane i dei 20 partnarskapskommunane for folkehelse i fylket.

Les mer

Helse Førde held nye kurs for treningskontakter

27. november 2008

På nytt vert det kurs for treningskontaktar i regi av Helse Førde. Kursa vert halde i Sogndal og Førde i januar 2009

Les mer

Helsesamtale for menn i Førde

09. oktober 2008

Som ledd i folkehelsearbeidet har Førde kommune gjennomført sin første helsesamtale for menn mellom 35 og 55 år.

Les mer

Folkehelsedagane 2008

22. september 2008

Tema for konferansen: Trafikktryggleik i HMS-arbeidet og tryggleik for eldre.

Les mer

Markering av Verdens tobakksfrie dag i Førde

30. mai 2008

Førde er ein folkehelskommune, og har førebygging av tobakksbruk som tema for sitt arbeid. Folkehelsekoordinator Doris Rutledal markerte Verdens tobakksfrie for tilsette i kommunen og ute på gata i Førde.

Les mer

Venke og Kjartan Olafsson frå Florø fekk Sogn og Fjordane sin fyrste Røykfri-pris!

29. mai 2008

Sogn og Fjordane sin fyrste Røykfri-pris vart utdelt under ei markering på Sunnfjord Medisinske Senter i Florø i går. Venke og Kjartan er pionerar og eldskjeler i det tobakksførebyggande arbeidet, seier Bjørg Eikum Tang om prisvinnarane

Les mer

Unikt helsemeistrings-tilbod i Sogn og Fjordane

16. mai 2008

Ny forsking frå Bergen skal hjelpe tilsette som er langtidssjukmelde eller slit med helseplager over tid. Sogn og Fjordane fylkeskommune og NAV Sogn og Fjordane går no nye vegar, stress og heleproblem skal taklast med unikt helsemeistringsprogram.

Les mer

Fysisk aktivitet gir overskot og trivsel

21. november 2007

Fysisk inaktivitet er årsak til 3,1 mill fråværsdagar, 100.000 sjukehusinnleggingar, 2,5 mill legekonsultasjonar og ca. 5000 førtidspensjoneringar årleg!

Les mer

Ein kvart million årdøler på tur. Slikt blir det god folkehelse av!

13. november 2007

I ei bygd med 5600 innbyggarar høyrest dette utruleg ut. Men forklaringa er enkel.

Les mer

Konferanse "Fysisk aktivitet og sosiale skilnader i helse" 20. og 21. nov på Skei Hotell

26. oktober 2007

Partnarskap for folkehelse inviterer til konferanse om fysisk aktivitet, og har fått Per Gärdsell frå Sverige til å halde foredraget "Helse – det meste er gratis! Kva styrer/påverkar helse på 2000-talet?"

Les mer

Folkehelse-sak om alkoholforbruk

15. august 2007

Nordmenn har dobla forbruket av vin på 10 år. Vi drikk no i snitt 38 flasker vin i året. Alkokutt og AKAN meiner prisane må aukast for å dempe veksten.

Les mer

Vil at ”dei stille stemmene” skal bli høyrt

03. mai 2006

- Det er mange grupper i befolkningen som ikkje har sterke talspersonar, dei gjer seg lite gjeldande i samfunnsdebatten og er ikkje med når avgjerder blir tekne. Vi kallar dei ”stille stemmer”, for dei blir som oftast ikkje høyrt. Det vil vi gjere noko med, seier Emma Bjørnsen, koordinator for Folkehelseprogrammet i Sogn og Fjordane.

Les mer

Folkehelsekommunar set fokus på nettvett

08. februar 2006

Blink, msn og chat er daglegdags for ungar langt ned i barneskulen. Mange foreldre veit ikkje kva som føregår på slike internett-sider og kva ungane deira kan bli utsette for på nettet. Difor har it-sjefen i Sogndal starta informasjonsmøter om nettvett.

Les mer

Folkehelsedagane 2006 - første samling for folkehelsenettverka

03. februar 2006

I midten av mars arrangerar Sogn og Fjordane fylkeskommune og Fylkesmannen den første konferansen for alle som arbeider med folkehelse i fylket.

Les mer

Ny folkehelsekoordinator i Florø

21. september 2005

- Eg har stor interesse for folkehelse, førebyggjande og helsefremmande helsearbeid. Spesielt er eg interessert i dette med kosthald og fysisk aktivitet, seier Elisabeth Aase Aven, som er nytilsett folkehelsekoordinator i Flora kommune.

Les mer

Trygge eldre

31. august 2005 Les mer

Astrid Nøklebye Heiberg erklærer Sogn og Fjordane som trygt fylke

23. august 2005

Tidlegare stortingsrepresentant Astrid Nøklebye Heiberg står for den offisielle opninga når Verdas helseorganisasjon (WHO) erklærer Sogn og Fjordane som landets første trygge fylke 12. oktober.

Les mer

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Ingebjørg Erikstad 

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur

ingebjorg.erikstad@sfj.no
415 30 941

Tilsette