Nærbilete som syner ein vassdråpe på eit lauv. Foto: Asbjørn Ness, Sogn og Fjordane fylkeskommune
Nærbilete som syner ein vassdråpe på eit lauv. Foto: Asbjørn Ness, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Foto: Asbjørn Ness, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Høyring – vassforvaltning

Handlingsprogram 2016–2018 for Regional plan for vassforvaltning er no sendt ut på høyring. Høyringsfristen er 15. oktober.

Fristen for å kome med høyringsinnspel gjekk ut 15. oktober 2015.

Regional plan for vassforvaltning i Sogn og Fjordane 2016–2021 og det tilhøyrande tiltaksprogrammet har tidlegare vore ute på høyring.

No er det framlegget til handlingsprogram for 2016–2018 det gjeld. Offentlege instansar, næringsliv, interesseorganisasjonar og andre får no høve til å seie meininga si om dette og vere med å påverke det endelege handlingsprogrammet.

Programmet viser kva oppfølging planen krev, og peikar ut kven som er ansvarlege organ og samarbeidspartnarar for å få gjennomført tiltaka i planen.

Framlegg til handlingsprogram 2016–2018, Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion 2016–2012

Les heile høyringsbrevet

Høyringsinnspel kan sendast til

Vassregionsmynda for Sogn og Fjordane vassregion
Sogn og Fjordane  fylkeskommune
Askedalen 2
6863 Leikanger

eller på e-post til postmottak.sentraladm@sfj.no

For meir informasjon

Merete Farstad
merete.farstad@sfj.no
977 42 381

Del dette:

Relaterte lenker

Plansjef

Plansjef Synnøve Stalheim portrett

Synnøve Stalheim

Synnove.Stalheim@sfj.no
57 63 81 13
478 97 260

Tilsette