Foto av gangbrua på Amfi kjøpesenter i Førde. Biletet er teke seint på kvelden, det er klårt og mørkt og lys inne frå skywalken.
Foto av gangbrua på Amfi kjøpesenter i Førde. Biletet er teke seint på kvelden, det er klårt og mørkt og lys inne frå skywalken.

Foto: Oskar Andersen/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Høyring - Regional strategi for senterstruktur og tettstadutvikling

No kan du seie meininga di om korleis du vil sentera og tettstadane i fylket vårt skal utvikle seg i framtida.

Utkastet til regional strategi for senterstruktur og tettstadutvikling er lagt ut på høyring. Strategien er utarbeidd med føremål om å styrke tettstadane våre, og å utvikle sterkare bu -, arbeids - og serviceregionar i fylket.

Strategidokumentet som er på høyring omhandlar eit kunnskapsgrunnlag og framlegg til føringar (retningsliner). Satsområda i strategien er delt inn i følgande tema:

  • Attraktive tettstader
  • Attraktive bustader
  • Sterkare bu - arbeids - og service regionar 

Utkastet til strategien er tilgjengelig på nett.

Framlegg til vedtak, Fylkesutvalet 23.1.2018
Protokoll vedtak om utlegging til offentleg ettersyn, Fylkesutvalet 23.1.2018
Utsendingsbrev til høyringspartar

Strategien er tenkt som eit grunnlag for Regional plan for arealbruk.

Frist for merknader/ innspel er 9. mars

Både partar som er direkte invitert og andre er velkomne til å kome med innspel til strategien, anten via skjemaet her på nettsida eller ved å sende epost til post@sfj.no.

For meir informasjon

Synnøve Stalheim
plansjef
synnove.stalheim@sfj.no
478 97 260

 

Høyring - Regional strategi for senterstruktur og tettstadutvikling

Frist for innspel er 9. mars

Gi innspel i ein eller fleire av tekstboksane under

Del dette:

Relaterte lenker