Portrett av Bård Vegar Solhjell og Olaug Nilssen
Portrett av Bård Vegar Solhjell og Olaug Nilssen

Foto: Bjørn Stuedal (venstre), Bent R. Synnevåg

Bård Vegard Solhjell og Olaug Nilssen til Førdekonferansen

Ytringsfridom – vilkår og grenser er tema på Førdekonferansen torsdag 5. juli. 

Ytringsfridomen er under press, samstundes som vilkåra og grensene for den vert utsett for debatt, på mange arenaer. Globaliseringa skyt fart og migrasjonen aukar. Menneske med ulike kulturar, normer og verdiar møtest, men enkelte kjenner seg krenka om ytringar blir opplevde som angrep på deira kultur. Kunnskap til få er makt, medan kunnskap til alle er fridom. Falske nyhende og alternative sanningar er nye omgrep som fortel oss at ytringar er avgjerande for å vinne makt.

Debatten kring desse problemstillingane er særs viktig no, med ei ny kulturmelding på trappene i 2019. I regjeringsplattforma sitt kapittel om kultur er demokrati, mangfald, maktspreiing og ytringsfridom sentrale omgrep. Ser vi konturane av ein ny blå-grøn kulturpolitikk? Kva følgjer får dei politiske vedtaka for ytringskulturen vår?

Sjå program, innleiarar og informasjon om påmelding her!

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Ingebjørg Erikstad 

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur

ingebjorg.erikstad@sfj.no
415 30 941

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00