Elevar som har prøve i eit klasserom

Høyring – reglement og prosedyrar for opplæring i Vestland

28. oktober 2019

Tre viktige dokument for opplæringssektoren i Vestland fylkeskommune er no ute på høyring.

Les meir ›
Utsikt over Sogndal sentrum, Sogndalsfjorden og Stedjeåsen ein haustdal med sol.

Høyring – Regional handelsføresegn

09. mai 2019

No kan du seia meininga di om handelsetablering i fylket! Utkast til regional handelsføresegn er ute på offentleg høyring fram til 31. juli.

Les meir ›
 4vr 6k 6zb 7m

Høyring – Regional plan for vassforvaltning

01. april 2019

Regional plan for vassforvaltning gjeld til og med 2021. Vi har starta arbeidet med å oppdatere planen for perioden 2022–2027 og legg no fleire dokument ut til offentleg ettersyn. Fristen for innspel er 30. juni 2019.

Les meir ›
oversiktbilete over lærdal sentrum, med idrettsanlegg i front

Høyring – Felles anleggs- og tildelingspolitikk for spelemidlar til fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv

20. mars 2019

Høyringsutkastet gjeld Vestland fylkeskommune 2020–2024. Høyringsfrist er 5. april 2019.

Les meir ›
Foto av gangbrua på Amfi kjøpesenter i Førde. Biletet er teke seint på kvelden, det er klårt og mørkt og lys inne frå skywalken.

Høyring – Planprogram for regional planføresegn om lokalisering av handel og kjøpesenter

28. september 2018

Kvar skal kjøpesenter og ulike former for handel plasserast i byane og bygdene våre? Planprogram for regional planføresegn om lokalisering av handel og kjøpesenter er no ute på høyring og offentleg ettersyn.

Fristen for å kome med innspel er 9. november 2018.

Les meir ›
Grunnlovsmarkering 1814-2014 på Tusenårsstaden Gulatinget

Høyring – Regional plan for kultur

01. juni 2018

Regional plan for kultur er no lagt ut på høyring. Fristen for å kome med innspel til planen er 1. september 2018. Fristen for innspel til handlingsprogrammet er 1. oktober.

Les meir ›
btr 3dek 57h

Høyring – Regional strategisk plan for kysten 2018-2029

09. mars 2018

No kan du sei meininga di om korleis vi kan skape ein attraktiv med folkevekst, vekst og berekraft i næringslivet og mange gjestande.

Les meir ›
Fotoet er vinnaren av fotokonkurransen om klimaomstilling

Høyring – Regional plan for klimaomstilling

08. mars 2018

No kan du seie meininga di om korleis du vil at fylket vårt

  • skal ta sin del for å nå dei nasjonale måla om utsleppsreduksjon
  • er best mogleg budd på klimaendringane
  • ikkje byggjer ny sårbarheit inn i samfunnet
  • reduserer sårbarheit i eksisterande bygg og infrastruktur
Les meir ›
Foto av gangbrua på Amfi kjøpesenter i Førde. Biletet er teke seint på kvelden, det er klårt og mørkt og lys inne frå skywalken.

Høyring - Regional strategi for senterstruktur og tettstadutvikling

31. januar 2018

No kan du seie meininga di om korleis du vil sentera og tettstadane i fylket vårt skal utvikle seg i framtida.

Les meir ›
Foto som syner cruiseskipet Britannia til kai i Flåm. I framgrunnen i biletet ser vi ein mann med ein liten unge på skuldrene, som begge ser mot det store skipet. Foto: Birthe Johanne Finstad/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Høyring – Handlingsplan for cruisestrategien

14. november 2017

Har du meiningar om cruisetrafikken på Vestlandet? Handlingsplanen for cruisestrategien for vestlandsfylka er no ute på høyring, og du kan seie meininga di fram til 2. januar 2018.

Les meir ›
Fotocollage som syner seks foto med tema kultur. Vi ser barn på biblioteket, artistar på både scene og i gymsal, to skulpturar og ungdomar som lagar ting i tre.

Høyring – Planprogram for Regional plan for kultur

03. oktober 2017

Planprogram for regional plan for kultur er lagt ut på høyring. Fristen for å kome med innspel og merknader er 1. desember 2017.

Les meir ›
Foto som syner eit trafikkskilt som symboliserer skuleveg. Det er eit blått skilt med kvit ramme og ein stor og ein liten person også i kvitt.

Høyring – Handlingsplan for trafikktrygging

02. oktober 2017

Utkastet til handlingsplan for trafikktrygging 2018–2021 er no ute på høyring. Fristen for å kome med innspel er 3. november 2017.

Les meir ›
Fotocollage med fire bilete. Det eine viser to små ungar utanfor ein smal tunnel, det andre syklistar og bilar i eit bybilete, det tredje er utsikt frå ei ferje mot ferjekaien på Anda og det siste syner ungdomar som er passasjerar i ein buss.

Høyring – Regional transportplan 2018–2027

23. juni 2017

Utkastet til Regional transportplan (RTP) 2018–2027 er no ute på høyring. Fristen for å kome med innspel eller merknadar til høyringsutkastet er 30. september 2017.

Les meir ›

Høyring – Utgreiing om Kystvegen

20. februar 2017

Statens vegvesen og Sogn og Fjordane fylkeskommune offentleggjorde utgreiinga om Kystvegen 20. februar, og utgreiinga vart samstundes lagt ut på offentleg høyring. Høyringsfristen er 31. mars 2017.

Les meir ›
Tannlegeinstrument på eit bord med grøn duk. Foto: Sogn og Fjordane fylkeskommune

Høyring for skyssutgifter

14. november 2016

Fylkeskommunen legg framlegg til endra forskrift for dekking av skyssutgifter for pasientar i den offentlege tannhelsetenesta ut på offentleg høyring i perioden 15. november til 30. november.

Les meir ›

Regional plan for klimaomstilling – offentleg ettersyn av planprogram

04. november 2016

Vi må saman definere kva som skal til for å få til ei klimaomstilling i fylket.

Les meir ›

Intensjonsplan for samanslåing av Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland

25. oktober 2016

Intensjonsplan for samanslåing av Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland er no ute på ei brei, offentleg høyring i perioden 26. oktober til 23. november. No har du sjansen til å sende inn dine synspunkt om ei slik samanslåing.

Les meir ›

Lokalisering av handel og kjøpesentra

18. oktober 2016

Framlegg til føresegn om lokalisering av handel og kjøpesentra vert lagt ut til andre gongs offentleg ettersyn fram til 29. november.

Les meir ›

Retningsliner på høyring

24. juni 2016

Retningsliner for lokalisering av handel og kjøpesentra vert lagt ut på offentleg høyring fram til 14. september.

Les meir ›
Skute ligg ved trekai i kystsamfunn.

Kystplan på høyring

23. juni 2016

Fylkesutvalet vedtok 22. juni å legge planprogrammet til Strategisk plan for kysten 2017 – 2025 ut på høyring. Høyringsfrist er 15. september.

Les meir ›
Framside til planprogram for Regional transportplan Sogn og Fjordane 2018-2027

RTP-planprogram på høyring

15. april 2016

Fylkesutvalet vedtok 13. april å legge planprogram til regional transportplan (RTP) for 2018 – 2027 ut på høyring. Høyringsfrist er 27. mai 2016.

Les meir ›
Fleire cruiseskip på fjorden

Cruisestrategi på høyring

01. april 2016

Dei fire vestlandsfylka har utarbeida eit utkast til felles cruisestrategi for vestlandsregionen 2016-2020, og legg det no ut på høyring.

Les meir ›
bilete av tare under vatn

Tareforskrift på høyring

18. mars 2016

Sei di meining om ny tareforskrift innan 20.april

Les meir ›
Foto av Fylkeshuset sett frå parkeringsplassen under huset. I toppen av bilete ser vi grønt lauv og blå himmel. Foto: Oskar Andersen

Regional planstrategi 2016-2020 – Offentleg høyring

08. mars 2016

Fylkesutvalet (FU) vedtok 2. mars å legge regional planstrategi (RPS) for 2016-2020 ut på høyring. Planstrategien legg langsiktige utviklingsmål i fylket og føringar for regional planlegging.

Les meir ›
Gut vert behandla i tannlegestol

Tannhelserapport til høyring

27. januar 2016

Utgreiingsrapporten «Tannhelsetenesta – ein framtidsretta klinikk- og tenestestruktur» skal på høyring i februar og mars. Det vedtok finansutvalet den 27. januar.

Les meir ›
Nærbilete som syner ein vassdråpe på eit lauv. Foto: Asbjørn Ness, Sogn og Fjordane fylkeskommune

Høyring – vassforvaltning

01. september 2015

Handlingsprogram 2016–2018 for Regional plan for vassforvaltning er no sendt ut på høyring. Høyringsfristen er 15. oktober.

Les meir ›