Anga in Førde Fotograf: Arild Finne Nybø - Flickr cc by-sa

Anga in Førde Fotograf: Arild Finne Nybø - Flickr cc by-sa

Regional plan med tema knytt til vasskraftutbygging

Status for planen

Regional plan med tema knytt til vasskraftutbygg er utarbeidd i samsvar med Plan og bygningslova sine reglar, §§ 8-1 – 8-5. Planen tek ikkje stilling til konkrete utbyggingsprosjekt, og som før må ein søkje om konsesjon, eventuelt fritak for konsesjon og deretter løyve etter plan og bygningslova som byggesak for dei ulike prosjekta (sjå kap. 1.1, nedanfor). Den skal heller ikkje angje konkrete område for verken utbygging eller vern. Godkjende regionale planar vert lagt til grunn for fylkeskommunal verksemd og skal vere retningsgjevande for kommunal og statleg verksemd i regionen. Planen vil ikkje kunne binde statlege etatar til å fråvike statlege retningsliner. Med heimel i plan- og bygningslova, § 8-2, vert fylkespolitiske retningsliner gjort gjeldande for planlegging og forvalting på kommunalt, fylkeskommunalt og regionalt statleg nivå. Motstrid med vedtekne fylkespolitiske retningsliner kan gje grunnlag for motsegn i konkrete plansaker.

Les den planen som fylkestinget vedtok 11.12.2012

Vedlegg til planen:

Les saksutgreiing frå fylkestinget si handsaming av planen
Les møteprotokollen frå fylkestinget sin handsaming av planen

Del dette:

Relaterte lenker