Regionreform

Regjeringa ønskjer seg større regionar innan 2020. Sogn og Fjordane fylkeskommune forhandla i januar 2017 fram ein avtale om samanslåing med Hordaland fylkeskommune.

Fylkestinget i Sogn og Fjordane sa 2. februar ja til intensjonsplanen. Fylkestinget i Hordaland gjorde også positivt vedtak i møtet sitt 3. februar.

Intensjonsplan mellom Sogn og Fjordane og Hordaland

Forhandlingsutvala for Sogn og Fjordane og Hordaland møttest til regionforhandlingar på Bjørnefjorden Gjestetun i Os 16. og 17. januar. Der vart dei samde om ein intensjonsplan for samanslåing av dei to fylka. Når dei no fylkestinga har vedteke planen, er det opp til Stortinget kva som skjer vidare i saka om regionrforma.

Fylkestingsvedtak

Les heile intensjonsplanen for samanslåing av Sogn og Fjordane og Hordaland.

Forhandlingane mellom Sogn og Fjordane og Hordaland fann stad etter at intensjonsplanen for samanslåing av Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland vart stemt ned i fylkestinget i Rogaland i desember 2016.

Krav om nye oppgåver

I intensjonsplanen for samanslåing av Sogn og Fjordane stiller ein tydelege krav om nye og fleire oppgåver til eit nytt og større regionalt folkevalt nivå. Intensjonsplanen seier mellom anna at eit premiss for samanslåing er at ansvaret for kollektivtransport, vidaregåande opplæring og tannhelse framleis skal ligge til regionen, og at fylkesmannsembetet si organisering må samsvare med det regionale nivået, med leiing frå Sogn og Fjordane. 

Intensjonsplan mellom Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland

Forhandlingsutvala for dei tre fylka underteikna ein intensjonsplan for samanslåing i september 2016. Då fylkestinga handsama planen i desember, sa Sogn og Fjordane og Hordaland ja til samanslåing, medan Rogaland ville halde fram som eige fylke.

Intensjonsplan for samanslåing av Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland

Vedtak i fylkestinga

Sogn og Fjordane

Rogaland

Hordaland

Høyring

Etter vedtak i fylkestinget 18. oktober var «Intensjonsplan for samanslåing av Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland» ute på ei brei offentleg høyring i perioden 26. oktober til 23. november. Alle – privatpersonar, kommunar, lag, organisasjonar og næringslivet – fekk høve til å kome med innspel.

Vegen så langt

Juni 2014:
• Stortinget ber om gjennomgang av oppgåvene til fylkeskommunane parallelt med kommunereforma.
Desember 2015
• Fylkestinget i Sogn og Fjordane vedtek å starte dialog med tre andre vestlandsfylke
Mars 2016:
• Fylkesordførarar frå Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland sender brev til Kommunal- og moderniseringsdepartementet med krav om fleire oppgåver.
• Dei tre fylka møtes til «naboprat».
April 2016: 
• Regjeringa legg fram melding til stortinget om nye regionar.
• Fylkesutvalet i Sogn og Fjordane vedtek å etablere ei politisk styringsgruppe og eit forhandlingsutval for vidare drøftingar om intensjonsplan med dei andre fylka.
Mai 2016:
• Open høyring om regionreforma i kommunal- og forvaltningskomiteen.
Juni 2016:
• Kommunal- og forvaltningskomiteen legg fram innstilling om nye folkevalde regionar – rolle, struktur og oppgåver.
• Fylkestinget i Sogn og Fjordane vedtek at fylkeskommunen forhandlar med Hordaland og Rogaland fylkeskommunar for å kome fram til ein felles intensjonsplan for samanslåing av fylkeskommunane innan 01.01.2020.
• Fylkesordførarane i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane har sonderingsmøte
August og september 2016:
• Intensjonsplanforhandlingar:
Møte 1: Bergen, 18.-19. august
Møte 2: Stavanger, 1.-2. september
Møte 3: Førde, 14.-15. september. Dei tre forhandlingsutvala vart samde om ein intensjonsplan for ein ny Vestlandsregion.
• Møre og Romsdal fylkeskommune held avklaringsmøte med Sør-Trøndelag og Oppland
Oktober 2016:
• Fylkestinget i Sogn og Fjordane legg 18. oktober intensjonsplanen ut på høyring frå 26. oktober til 23. november
• Fylkestinget i Hordaland legg 5. oktober intensjonsplanen ut på høyring frå 14. oktober til 30. november
• Fylkestinget i Rogaland legg 25. oktober intensjonsplanen ut på høyring
Oktober og november 2016:
• Høyringsperiode for intensjonsplanen
Desember 2016:
• Fylkestinget i Sogn og Fjordane fylkeskommune sa ja til at Sogn og Fjordane skal gå saman med Rogaland og Hordaland i Vestlandsregionen, med intensjonsplanen til grunn. Hordaland vil også gå vidare med planane om ein sterk vestlandsregion, medan Rogaland vil halde fram som eigen region inntil vidare.
Januar 2017
• Forhandlingar mellom Sogn og Fjordane og Hordaland 16. og 17. januar. Dei to forhandlingsutvala vart samde om ein intensjonsplan for samanslåing.
Februar 2017
• Fylkestinga i Sogn og Fjordane og Hordaland sa ja til intensjonsplanen i møta sine 2. og 3. februar.

Vegen vidare

Våren 2017:
• Proposisjon frå regjeringa om nye oppgåver og roller våren 2017
• Proposisjon frå regjeringa med forslag til ny regional struktur
Januar 2020:
• Nye regionar og kommunar trer i kraft

Tidsline for det vidare arbeidet med regionreforma på statleg nivå

Tidslinja som pdf.

Tidslineregionreforma.JPG
Kjelde: Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Nyhendesaker

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no 
479 05 990

Tore Eriksen
fylkesrådmann
tore.eriksen@sfj.no
415 30 932

Relaterte lenker

Tip a friendTips ein ven

Kontaktinfo

Jenny Følling
Fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no 
479 05 990

Åshild Kjelsnes
Fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568

Kristin Rundsveen
Rådgjevar for fylkesordføraren
kristin.rundsveen@sfj.no
908 90 713