Utgreiingar og rapportar

Som ein del av oppfølginga av Regional transportplan 2018 - 2027 har fylkeskommunen bestilt ein rekkje rapportar frå Statens vegvesen som skal dokumenter tilstanden på fylkesvegnettet i Sogn og Fjordane.

Oppfølging av Regional transportplan 2018 - 2027

Følgjande rapportar er utarbeidd av Statens vegvesen som oppfølging av Regional transportplan:

Under arbeidet med regional transportplan 2014-23 leverte Statens vegvesen ein rekkje utgreiingar som grunnlag for prioritering i handlingsprogrammet. Desse utgreiingane er no opdaterte med nye kostnadstal m.m. I tillegg har Statens vegvesen levert nye rapportar som grunnlag for det vidare arbeidet med Regional transportplan 2018 - 2027 og prioriteringar i nytt handlingsprogram.

 

  Utgreiingar til RTP 2014 - 2023 Oppdaterte notat RTP 2018 - 2027

1. 

Fv 57 Dale–Storehaugen, vurdering av alternative løysingar

Fv. 57 Dale – Storehaug, oppdatert notat

2. 

Fastlandssambandet for Atløy, oppdaterte kostnadsoverslag og vurdering av alternativ

Oppdaterte kostnadsoverslag 

3.

Vegsamband over Ytre Steinsund, oppdaterte kostnadsoverslag

Forprosjekt bru Ytre Steinsund
4. Skredsikring av fv. 92 Arnafjorden sett i samanheng med tunnelalternativ for rv.13 under Vikafjellet

Forprosjekt, vurdering av tiltak mot ras

Forprosjekt, vurdering av tiltak mot ras - teikningshefte

5.  Vurdering av alternative tiltak på fv. 633 ved Kleiva i Selje  
6. Fv 661 Haugen - Myrold, behov for utbetring

Oppdatering av utgreiing 

7. Fv 621 Måløy - Vågsvåg, behov for utbetring

Oppdatering av utgreiing 

8. Fv 609 Ringstad - Stongfjord, behov for utbetring

Oppdatering  av utgreiing

9. Fv 55 Sognefjellet  - Vadheim, overordna utgreiing Oppdatert notat
10.  Fv. 616 Dombestein  - Davik, vurdering av skredfare og rassikring

Fv. 616 Dombestein – Davik, forprosjekt skredsikring, revisjon 1

11. Fv. 303 Seimsdalstunnelen Forprosjekt
12. Fv. 57 Undalstunnelen. Kostnadsoverslag for auka tunnelhøgd  
13. Fv. 615 Storebru - Sandane, overordna utgreiing Oppdaterte kostnader 
14. Standard på fylkesvegane Kvaliteten på fylkesvegnettet

 

Nye rapportar

 1. Fv. 699 til Sandane lufthamn
 2. Fv. 423 til Førde lufthamn
 3. Fv. 545 til Florø lufthamn
 4. Fv. 213 til Sogndal lufthamn
 5. Fv. 606 Utbetring av Dombesvingane
 6. Fv. 243 Innspel til prioritering av tiltak,  Aurland – Stegastein
 7. Fv. 302 Midtun – Åbøle
 8. Fv. 13 Rørvikfjellet
 9. Fv. 609 Heilevang
 10. Fv. 548 Brandsøyvegen
 11. Fv. 618 og Fv. 620 i Selje kommune, flaskehalskartlegging
 12. Fv. 662 Nordfjordeid - Torheim
 13. Fv. 611 Sæle - Engebø
 14. Kartlegging av gang- og sykkelveg i Sogn og Fjordane
 15. Gå- og sykkelstrategi Sogn og Fjordane
 16. Tilstandsrapport bergskjeringar
 17. Kystvegen
  Vedlegg 1: Naturmangfald
  Vedlegg 2: Naturressursar
  Vedlegg 3: Landskapsvurderingar
  Vedlegg 4: Nærmiljø og friluftsliv
  Vedlegg 5: Trafikkanalysar og effekt
  Vedlegg 6: Kulturmiljø
  Vedlegg 7: Alternative trasear
  Vedlegg 8: Geologiske forhold

Prosjekta som er greidde ut i rapportane lista opp ovanfor er kostnadsrekna til mellom 26 og 49 mrd. kr avhenging av kva løysingar som vert vald på det enkelte prosjekt.

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Ole Ingar Hagen Hæreid
Plan- og beredskapsleiar
ole.hareid@sfj.no
415 30 954

Kontakt

Ole Ingar Hagen Hæreid
Plan- og beredskapsleiar
ole.hareid@sfj.no
415 30 954

Ansvarleg eining

Samferdsleavdelinga

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00