Foto av medlemmar i ungdomspolitisk utval Sogn og Fjordane 2019/20. Biletet er teke ein grå septemberdag i Hodlekve i Sogndal, med Sogndalsdalen i bakgrunnen.

Ungdomspolitisk utval Sogn og Fjordane 2019/20. F.v. Sofie Krumsvik, Leander Sunde, Marthe Teigen Refsnes og Lisa Horpen. Mathilde Tjønneland var ikkje til stade då biletet vart teke. Foto: Guro Høyvik/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Ungdomspolitisk utval

Ungdomspolitisk utval (UPU) var arbeidsorganet til fylkesting for ungdom (FFU). Utvalet sitt arbeid vart avslutta ved avvikling av fylkesting for ungdom Sogn og Fjordane 1. november 2019.

UPU er sett saman av fem medlemer og varamedlemer. Desse vert valde på fylkesting for ungdom (FFU).

UPU arbeider etter mynde frå fylkesting for ungdom, og følgjer opp vedtak gjort av fylkesting for ungdom og rapporterer til FFU om måten dei har følgt opp vedtaka sidan førre tingsete. UPU skal fungere som referansegruppe i arbeidet med fylkeskommunale planar og saker som gjeld barn og ungdom.

UPU står for planlegging og gjennomføring av ei årleg nettverkssamling for ungdomsråda i kommunane og det årlege fylkestinget for ungdom.

Ungdomspolitisk utval 2019–2020

Desse sit i utvalet:

Marthe Teigen Refsnes, Flora.
Leiar
ungdomspolitiskutval@sfj.no
415 48 481

Leander Sunde, Jølster
Nestleiar
lea.mul.sun@gmail.com

Lisa Horpen, Årdal
Medlem
lisahorpen@hotmail.com
940 37 323

Sofie Krumsvik, Askvoll.
Medlem
sofiekrumsvik@yahoo.com
400 81 473

Mathilde Tjønneland, Gaular.
Medlem
mathildetjo@hotmail.com
970 72 166

Varamedlemar

  • 1. vara: Andreas Ytredal Akse.
  • 2. vara: Maria Høgheim.
  • 3. vara: Marie Skamsar Aasen.
  • 4. vara: Milad Dean.
  • 5. vara: Lars Magnus Bungum.

Ta gjerne kontakt med UPU

Ta gjerne direkte kontakt med UPU dersom du lurer på noko, eller vil ta opp ei sak som du meiner er viktig for ungdom i Sogn og Fjordane. Du kan ta kontakt direkte med ein av medlemane eller du kan sende ein e- post til Ungdomspolitiskutval@sfj.no.
Du kan også ta kontakt på UPU si Facebookside.

Referat

Vedtekter for ungdomspolitisk utval

Framlegg til retningsliner for ungdomsråd i Sogn og Fjordane

Etter fråsegn frå fylkesting for ungdom 2014 utarbeidde ungdomspolitisk utval eit forslag til retningsliner for ungdomsråd i Sogn og Fjordane. Det er opp til ungdomsråda og kommunane sjølve om dei ynskjer å bruke desse retningslinene.

Del dette:

Kontakt

Guro Høyvik
Seniorrådgjevar ungdomsdemokrati

guro.hoyvik@sfj.no
415 30 608

Relaterte lenker

Eksterne lenker