Foto: Ole Ingar Hagen Hæreid/Sogn og Fjordane fylkeskommune.
Foto: Ole Ingar Hagen Hæreid/Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Regionale interesser

Sogn og Fjordane fylkeskommune uttaler seg i plansaker som kan påverke regionale interesser.

Viktige interesser og ansvarsområde (innsigelsesmyndighet etter Plan- og bygningsloven) er:

  • Samordnea areal- og transportplanlegging (oppfølging av bl.a. fylkesdelplan for arealbruk, RPB for kjøpesenter og RPR for areal og transport)
  • Barn og unges interesser
  • Universell utforming
  • Klima (oppfølging av bl.a.statlige planretningslinjer for klima og energi)
  • Vassforvaltning
  • Friluftsliv
  • Kulturminne og kulturmiljø
  • Fylkesvegar

 

Del dette:

Kontakt

Torbjørn Hasund
Rådgjevar
Torbjorn.Hasund@sfj.no
930 04 685

Mari Johnsen Aune
Rådgjevar
Mari.Johansen.Aune@sfj.no
932 86 541

Marianne Bugge
Rådgjevar
Marianne.Bugge@sfj.no
57 63 81 97

Relaterte lenker

Plansjef

Plansjef Synnøve Stalheim portrett

Synnøve Stalheim

Synnove.Stalheim@sfj.no
57 63 81 13
478 97 260

Tilsette