Nyper vinterstid. Foto: Birthe Johanne Finstad/Sogn og Fjordane fylkeskommune.
Nyper vinterstid. Foto: Birthe Johanne Finstad/Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Psykisk helse

Å handtere og meistre kvardagslivet er nødvendig for helse og trivsel. Einsemd, stress, lite sosial støtte, vald og kriminalitet fører til sjukdom og tidleg død.

Psykiske lidingar er ei av dei store helseutfordringane i samfunnet vårt. I arbeidet med psykisk helse er det lagt alt for lite vekt på miljøfaktorar og på dei tilhøva som påverkar psykisk helse og trivsel på befolkningsnivå. Å fremme meistringsbetingelsar som tilfredsheit, tilhøyre, utvikling og vekst, oppleving av meining, delte mål og verdiar og positive relasjonar i miljø og på arenaer der folk oppheld seg, er sentrale område i det tverrsektorielle folkehelsearbeidet.

Fylkeskommunen gjev delfinansiering til fleire prosjekt i barnehagar og skular, samt på fritidsarenaer for barn og unge.

Del dette:

Kontakt

Anne-Lene Norman
Rådgjevar
Anne-Lene.Norman@sfj.no
415 30 378

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Ingebjørg Erikstad 

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur

ingebjorg.erikstad@sfj.no
415 30 941

Tilsette