Nye satsingar

Fellesnemnar innan nyskaping er å utvikle det offentlege si evne som tilretteleggar, arenabyggar og den gode hjelpar slik at gode tiltak får den hjelpa dei treng.

Dette er uavhengig av om tiltaka er nemnde i dei strategiske planane.

Vi skal kort og godt hjelpe og rådgje dei som vil satse, slik at dei får realisert ideane sine. Dette gjeld både etablerte bedrifter, og etablerarar som vil starte si eiga verksemd.

I dette høvet er vi dei aktørane som samarbeider om å få til utvikling i fylket sitt næringsliv, dvs fylkeskommunen, Innovasjon Norge, Fylkesmannen, kommunane/næringsselskap, NHO med fleire (også kalla partnarskapen).

Del dette:

Kontakt

Endre Høgalmen
Ass. fylkesdirektør
endre.hogalmen@sfj.no
952 07 789