Lokalisering av handel og kjøpesentra

Framlegg til føresegn om lokalisering av handel og kjøpesentra vert lagt ut til andre gongs offentleg ettersyn fram til 29. november.

Fylkesutvalet fatta den 17.10.2016 følgjande vedtak:

Med heimel i plan- og bygningslova § 8-3, og forskrift om rikspolitiske retningslinjer for kjøpesentre (FOR-2008-06-27-742) vert «Framlegg til regional planføresegn om lokalisering av handel og kjøpesentra» lagt ut til andre gongs offentleg ettersyn. Høyringsperioden er 18.10- 29.11.2016.

Høyringsutkastet til planføresegn skal i heilskap erstatte kapittel 3.2.4 i gjeldande sjekkliste for fylkesdelplan for arealbruk, vedtatt 18. oktober 2000.

Sakspapir frå møte i fylkesutvalet 17.10.2016

Framlegg til regional planføresegn om lokalisering av handel og kjøpesentra

Del dette:

Relaterte lenker