Klar til å møte svineinfluensaen

Fylkeskommunen er klar til å møte ein pandemisk influensa. Kritiske funksjonar skal kunna oppretthaldast sjølv ved høgt personalfråvær. Kriseplanen bygger på rettleiar frå Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap.

Kriseplanen omfattar i hovudtrekk transporttenester og vidaregåande skular. Nokre mindre detaljar står enno att å få på plass, men endeleg plan vil vera klar til 15. august.

Planleggingsarbeidet tek høgde for følgjande situasjon:

 • Ein pandemisk influensa vil truleg kome for fullt i løpet av september.
 • Pandemien vil vare i 15 veker
 • Frå veke 5 kan personellfråvær liggje på 30-40%
 • Pandemien når ein topp etter veke 7. Fråvær på opptil 40% skal kunne handterast.
 • Dei som vert sjuke må rekne med eit fråvær på minst 10 arbeidsdagar.
 • Pandemien vil ramme ulikt. Det kan vere vesentlege geografiske forskjellar.
 • Den kan kome i fleire bølgjer. Erfaringsmessig kan bølgje to kome 3 - 9 månader etter første bølgje.

Fylkeskommunen har i planleggingsarbeidet prioritert følgjande område/funksjonar:

 1. Kriseleiing

 2. Transportberedskap/Kollektivtrafikk

 3. Sentralbord. Gjeld alle einingane i fylkeskommunen

 4. IKT-tenesta

 5. Tekniske installasjonar ved fylkeskommunale einingar

 6. Tannhelsetenesta

 7. Dei vidaregåande skulane

 8. Løns- og rekneskapstenesta

 9. Andre prioriterte område:
  i. Beredskapen til leverandørane av energi/straumforsyninga
  ii. Reinhaldsfunksjonane skal ha eit tilfredsstillande nivå for å hindre smitte iii. Arkivtenesta

 

Del dette:

Relaterte lenker