tj 7uqk 5xa 7

Siste sjanse til å søkje midlar frå Marint verdiskapingsfond

29. april 2019

Marint verdiskapingsfond Sogn og Fjordane har 900 000 kroner til gode prosjekt. Fondet tek i mot søknadar om delfinansiering av prosjekt som kan bidra til ei berekraftig utvikling av akvakulturnæringa i fylket. Søknadsfristen 30. juni 2019.

Les meir ›
Foto av ein ungdom som syklar på ein elsykkel med lastekasse framme.

Mange søkjer tilskot til elsykkel

04. april 2019

Fylkeskommunen har fått nærare 480 søknadar om støtte til å kjøpe elsykkel, frå privatpersonar, verksemder og kommunar. Og endå er ikkje fristen for å søkje tilskot ute.

Les meir ›
bz 7rnsel 5a

Kjøp elsykkel med støtte frå fylkeskommunen

06. mars 2019

No kan både privatpersonar, verksemder og kommunar i fylket søkje fylkeskommunen om støtte til kjøp av elsykkel.

Les meir ›
Illustrasjon frå eit byggjefelt i Stryn med snødekt veg, fjell i bakgrunnen og barn og vaksne som går på vegen.

Utlysing av tilskot til tettstadforming

19. februar 2019

Sogn og Fjordane fylkeskommune har sett av 2,7 mill. kroner i tilskot til tettstadforming i 2019. Alle kommunane i fylket kan søkje innan fristen 16. september.

Les meir ›
Foto frå Bakka i Nærøyfjorden. Biletet er teke nede ved fjorden, og vi ser eit par naust og kyrkja i bakgrunnen. Skodda heng nedover fjellsidene, og fjelltoppane har fått eit snødryss.

Søk om tilskot til kulturminne i verdsarvområde

16. november 2018

Eig du kulturminne i verdsarvområdet Vestnorsk fjordlandskap – delområde Nærøyfjorden? No kan du søkje om tilskot til istandsetjing.

Les meir ›
Foto frå fylkesve 700 gjennom Sandane sentrum

Stor interesse for midlar til tettstadutforming

03. oktober 2018

Det har kome inn 14 søknader om tettstadmidlar for 2018. Total søknadssum er om lag 13,8 mill. kr. Fylkeskommunen har 2,6 mill. kr i budsjett til denne tilskotsordninga i årets budsjett.

Les meir ›
Foto frå Tonningsgata i Stryn ein sommardag. Det er folk på fortauet, og bilar står parkerte. Til høgre i biletet er det vesle, raude huset med utsalet til Moods of Norway, med den rosa traktoren utanfor.

Tilskot til tettstadutvikling og stadforming

17. august 2018

Sogn og Fjordane fylkeskommune har sett av 2,6 mill. kroner i tilskott til tettstadutvikling og stadforming i 2018. Alle kommunane i fylket kan søkje innan fristen 14. september.

Les meir ›
Sommar, to born sit i ei sykkelvogn som er parkert attmed to attvinningsstasjonar for attvinning av glas. Den eine reiser seg og puttar glasflaske opp i den store beholdaren.

Tilskot til klima- og miljøtiltak – frist 15. oktober

08. august 2018

Korleis kan Sogn og Fjordane bli eit føregangsfylke i det grøne skiftet? Både store og små prosjekt er viktige. Søk om midlar innan 15. oktober.

Les meir ›
Bilete av kulturminne i Sogn og Fjordane

Søk kulturmidlar, folkehelsemidlar og tilskot til kulturbygg

13. februar 2018

Tida er inne for å søkje dei fylkeskommunale kulturmidlane, kunstnarstipend og folkehelsemidlane. Vi lyser samstundes ut midlane i den desentraliserte ordninga for tilskot til kulturbygg.

Les meir ›
Foto frå Tonningsgata i Stryn ein sommardag. Det er folk på fortauet, og bilar står parkerte. Til høgre i biletet er det vesle, raude huset med utsalet til Moods of Norway, med den rosa traktoren utanfor.

2,6 millionar til tettstadutvikling og stadforming i 2018

06. februar 2018

Fylkeskommunen ønskjer å samarbeide tett med kommunane om korleis dei kan utvikle og forme tettstadane sine. I år kan vi fordele 2,6 millionar kroner til arbeidet.

Les meir ›
Foto frå utsiktspunktet på Stegastein i Aurland. Vi ser nokre folk stå ute på utsiktspunktet, det er blå himmel, sol og grøne tre.

Nytt om infrastrukturmidlane for reiselivet

13. september 2017

Infrastrukturmidlane blir frå 2018 lyste ut 15. januar, med tildeling i mars. Midlane vert gitt for inneverande år, noko som betyr at prosjekt som får støtte, må startast opp i løpet av 2018.

Les meir ›
Foto frå Bevægelseshuset Spiralen i den danske byen Kalundborg. Det syner ein ung mann som spring i ei joggeløype med humpar. Til venstre litt bak han ser vi ein boksering og folk som driv med andre aktivitetar.

100 millionar til nytenking innan fysisk aktivitet

19. mai 2017

Kva med eit anlegg som er tilrettelagt for boksing, buldring og bordtennis – samstundes?

Les meir ›
Nærbilete av ein dråpe som fell mot blå bakgrunn.

Vil mobilisere bedrifter til å bruke meir FoU

08. mai 2017

Sogn og Fjordane fylkeskommune lyser no ut midlar som skal motivere bedrifter i fylket til å bruke meir forsking og utvikling (FoU) i utviklingsarbeidet sitt.

Les meir ›
Foto av ferja MF Losna teke på ein finvêrsdagen. Ferja ligg ute på fjorden.

Fylkeskommunen støttar hydrogenprosjekt

03. mai 2017

Sogn og Fjordane fylkeskommune vil bidra til at fylket vert ein føregangsregion for hydrogenteknologi. No har Sparebankstiftinga i Sogn og Fjordane bidrege med ei pengegåve slik at vi kan lyse ut midlar til forprosjekt som bidreg til ei slik utvikling.

Les meir ›
Oppdrettsanlegg på fjorden

Søk midlar frå marint verdiskapingsfond

24. april 2017

Kommunar, næringsaktørar, lag- og næringsorganisasjonar og andre instansar kan i samarbeid med næringsaktørar søke marint verdiskapingsfond om støtte til utviklingsprosjekt.

Les meir ›
Illustrasjon som syner sokkelen på ei lyspære, der det veks grøne blader opp av. Skal illustrere enøk-tiltak.

Lyser ut to millionar til enøk-tiltak

06. april 2017

Kommunane og organisasjonar i fylket kan no søkje fylkeskommunen om støtte til enøk-tiltak. Søknadsfristen er 19. mai.

Les meir ›
Foto av Hennebygda samfunnshus i Eid kommune. Bygget er raudt, og det står tre bilar parkerte framføre.

To millionar til lokale kulturbygg

19. februar 2017

Sogn og Fjordane fylkeskommune, Huset i Bygda og Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane samarbeider om utvikling av kulturbygg og lyser no ut til saman to millionar kroner.

Les meir ›
Foto av fire jenter i småskulealder som står på ei utescene og syng. Dei er kledde sommarkjolar, og fleire har blomster i håret.

Tilskot til kulturarbeid og lokale kulturbygg

16. februar 2017

Fylkeskommunen lyser no ut kulturmidlar, kunstnarstipend og tilskot til kulturbygg for 2017.

Les meir ›
Foto av elbil som er tilkopla hurtigladestasjon ei ei brusteinslagt gate. Bilen er mørk grå, og ladekabelen er grøn.

Tilskot til hurtiglading

07. desember 2016

Fylkestinget har vedteke ei ny tilskotsordning for hurtigladestasjonar. Utbyggjarar kan no søkje støtte til etablering av slike stasjonar.

Les meir ›
Inne i ein ballbinge med gut i blå drakt

Tilskot til ballbingar

19. oktober 2016

Det er mogleg å få dekka ein stor del av kostnaden ved rehabilitering av ballbinge gjennom spelemiddelordningar. Vi er no i siste året der ein og kan få 10 000 kr i støtte frå Sparebankstiftinga til utskifting av kunstgras i bingen.

Les meir ›
Bilde av bygga for Eid vidaregåande skule og Opera nordfjord

Støtte frå enøk-fond

01. juni 2016

Åtte søkarar fekk støtte frå det fylkeskommunale enøk-fondet i 2016. Fylkeskommunen fordeler inntil 1,85 millionar kroner i stønad i år.

Les meir ›
Bilete av modell av petroleumsbåt i monter Foto: Birthe Johanne Finstad/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Tilskot til omstilling

09. mai 2016

Det er i 2016 sett av 20 millionar kroner til omstillingstiltak for leverandørindustrien knytt til petroleumssektoren på Sør- og Vestlandet. Aktørar i Sogn og Fjordane kan søke om midlar.

Les meir ›
Scene frå Kinnaspelet.

Midlar til kulturarbeid

08. april 2016

Sogn og Fjordane fylkeskommune har no fordelt kulturmidlar for 2016. Assisterande fylkesdirektør for næring og kultur, Ingebjørg Erikstad, fortel at det totalt er løyvd 4 885 000  kr til 62 tiltak.

Les meir ›
Mange oppdrettsfisk i vatn. Foto: Elin T. Sveen/Norsk Sjømatsenter.

Søk Marint verdiskapingsfond

11. desember 2015

Ny frist for å søkje om midlar frå Marint Verdiskapingsfond Sogn og Fjordane er 26.februar 2016. Du kan søkje om midlar til prosjekt i oppdrettsbransjen i Sogn og Fjordane.

Les meir ›
drsguz 236l

Støtte til prosjektsamarbeid

22. september 2015

To gongar i året deler NORA ut støtte til samarbeidsprosjekt som involverer partar frå minst to av dei fire NORA-landa. Søknadsfrist er 5. oktober.

Les meir ›
Logoen til Regionalt forskingsfond Vestlandet på kvit bakgrunn.

Prosjektverkstad og møte

04. september 2015

Har du planar om å søkje tilskot frå Regionalt forskingsfond Vestlandet i haust? Eller har du innspel til korleis fondet kan rette seg betre mot Sogn og Fjordane? Då er Sogndal staden å vere 17. september.

Les meir ›
Mange oppdrettsfisk i vatn. Foto: Elin T. Sveen/Norsk Sjømatsenter.

Søk Marint verdiskapingsfond -

12. august 2015

25. september er det frist for å søkje om midlar frå Marint verdiskapingsfond. Du kan søkje om midlar til prosjekt i oppdrettsbransjen i Sogn og Fjordane.

Les meir ›
Firkanta kvit bygning med raude lister ved ei hamn. Månen lyser ned i fjorden ved skumringa. Foto: Sogn og Fjordane fylkeskommune

Midlar til marine prosjekt

01. juli 2015

Marint verdiskapingsfond Sogn og Fjordane lyser ut midlar til delfinansiering av (for)prosjekt som skal bidra til ei meir berekraftig utvikling av akvakulturnæringa i fylket. Søknadsfristen er 25. september.

Les meir ›
Utsiktspunktet over Stegastein. Foto: Rolf M. Sørensen

Midlar til reiseliv

01. juli 2015

Sogn og Fjordane fylkeskommune lyser ut 2 millionar kroner til infrastrukturtiltak i reiselivet i Sogn og Fjordane.

Les meir ›
Foto som syner to unge jenter i ein klatrepark. Dei er sikra med selar og wirar, og har på seg hjelm. Dei står på ei plattform som eg bygd litt oppe i eit tre. Foto: 4H Rogaland/www.flickr.com.

Gratis spelemiddelkurs

16. juni 2015

Vil du etablere eit anlegg for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv eller vidareutvikle eit kulturbygg, men treng finansiering? Bli med på spelemiddelkurs i august.

Les meir ›
Søppel sloppe ut i havet

Tilskot mot marin forsøpling

22. mai 2015

Regjeringa har sett av ti millionar kroner til tiltak mot forsøpling i havet. No kan private aktørar, bedrifter og statlege, kommunale og fylkeskommunale føretak søkje støtte til gode prosjekt for opprydding og førebygging. Søknadsfristen er 15. juni.

Les meir ›
Brun geit på Hatlesetnipa, 583 meter over havet. Foto: Arne Hjort Johansen

Søk om pengar til utvikling i fjellområda

15. mai 2015

No skal 20 millionar kroner delast ut til verdiskapning og næringsutvikling i fjellområda. Fristen for å søke om støtte er 1. juli 2015.

Les meir ›

INU-FSF - Utlysing av midlar 2015

13. mai 2015

Den interkommunale næringsretta utviklingsordninga som kompenserer for auka arbeidsgjevaravgift i kommunane Førde, Flora og Sogndal (INU-FSF) opnar no for søknadsrunde i 2015. Søknadsfristen er 15. juni.

Les mer

Søk om pengar til utvikling i fjellområda

13. mai 2015

No skal 20 millionar kroner delast ut til verdiskapning og næringsutvikling i fjellområda. Fristen for å søke om støtte er 1. juli 2015.

Les mer

Kommunane kan søke om midlar til klimatilpassing

05. mai 2015

Miljødirektoratet lyser no ut ei tilskotsordning for tiltak eller prosjekt som gjer samfunnet betre rusta mot klimaendringane. Målgruppa er kommunar og fylkeskommunar, og søknadsfristen er 20. mai.

Les mer

Riksantikvaren har løyvd brannsikringsmidlar til fire verneverdige tette trehusmiljø i Sogn og Fjordane

19. september 2014

Riksantikvaren har løyvd til saman kr 3 200 000,- til brannsikringstiltak for dei fire kommunane Lærdal, Aurland, Luster og Eid. Alle desse kommunane har kulturhistorisk svært verdifulle tette trehusmiljø som det tidlegare er utarbeida brannsikringsplanar for.

Les mer

5,6 millionar til lokale kulturbygg

17. september 2014

Sogn og Fjordane har fått tildelt vel 4,2 millionar i rammetilskot for 2014 til lokale kulturbygg. Hovudutval for kultur skal i møte 23. september fordele desse midlane, i tillegg til midlar som stod att frå søknadsrunda i 2013.

Les mer

Søk om midlar til prosjektretta tiltak innan rekruttering og kompetanseheving i landbruket

04. august 2014

Sogn og Fjordane fylkeskommune lyser ut 700 000 kroner til prosjektretta tiltak innan rekruttering og kompetanseheving i landbruket i Sogn og Fjordane. Midlane skal gå til langsiktige målretta tiltak.

Les mer

Tilskot til samhandlings- og kunnskapsprosjekt i reiselivet

30. juli 2014

Vi lyser no ut midlar til samhandlings- og kunnskapsprosjekt i reiselivet.

Les mer

Utlysing av infrastrukturmidlar i reiselivet

30. juli 2014

Tiltaka som vert støtta skal medverke til å nå måla i Reiselivsplanen Fjordane frå Bre til Hav 2010–2025.

Les mer

Stipend til utdannings- og opplæringsopphald i europeiske land

14. juli 2014

EU programmet ERASMUS+ har tildelt Sogn og Fjordane fylkeskommune 74 stipend til utdannings/opplæringsopphald i europeiske land. Desse stipenda er for yrkesfaglege elevar, lærlingar, lærarar og lærlingansvarlege.

Les mer

Stipend til utdannings- og opplæringsopphald i europeiske land

14. juli 2014

EU programmet ERASMUS+ har tildelt Sogn og Fjordane fylkeskommune 74 stipend til utdannings/opplæringsopphald i europeiske land. Desse stipenda er for yrkesfaglege elevar, lærlingar, lærarar og lærlingansvarlege.

Les mer

Marint verdiskapingsfond Sogn og Fjordane lyser ut prosjektmidlar

30. juni 2014

Fondet vart oppretta i 2010 og er finansiert av midlar som vart overførte frå staten i samband konsesjonstildelinga for nye løyve til akvakultur i 2009. Fondet var i utgangspunktet på 11 mill. kr. Etter tildeling i 2012 og 2013, er kapitalen til fondet om lag 5 mill. kr.

Les mer

INU-FSF - Utlysning av midlar 2014

17. juni 2014

Den interkommunale næringsretta utviklingsordninga som kompenserer for auka arbeidsgjevaravgift i kommunane Førde, Flora og Sogndal (INU-FSF) opnar no for søknadsrunde i 2014. Søknadsfristen er 20. august.

Les mer

Lyser ut tilskot til kulturkort for ungdom

07. mai 2014

Arrangørar av teater, festivalar, konsertar, kino, idrettsarrangement og andre kulturtilbod kan no søkje om tilskot for å kunne tilby rabatterte billettar for ungdom mellom 16 og 20 år. – Det er ungdomen sjølv som har teke initiativet til dette, og no håpar vi at både ungdom og arrangørar nyttar seg av tilbodet, seier Sissel Loen (H), som er leiar for hovudutval for kultur.

Les mer

Fordeler ein halv million til tilskot til kulturkort for ungdom

07. mai 2014

Hovudutval for kultur skal i møte 13. april fordele nærmare 0,5 millionar kroner til ulike kulturarrangement som har søkt midlar gjennom kulturkort for ungdom. Dei fleste søknadane gjeld tilskot til musikkarrangement, og Malakoff Rockfestival kan stikke av med største potten til festivalpass.

Les mer

Utlysing av midlar til korte kurs i landbruket

01. april 2014

Sogn og Fjordane fylkeskommune lyser no ut kr. 400 000 til korte kompetansehevande kurs i landbruket i Sogn og Fjordane.

Les mer

Fartøyvern på dagsorden

18. mars 2014

Hovudutval for kultur skal i møte 19. mars ta stilling til fordeling av 400 000 kroner til fartøyvern i Sogn og Fjordane. Midlane er foreslått fordelt på M/S Stangfjord, M/S Arnafjord og Galeasen Svanhild.

Les mer

Tilskot og verkemiddel til næringsutvikling 2014

20. januar 2014

Kommunar, organisasjonar og liknande kan frå og med veke åtte søkje fylkeskommunen om midlar til tilrettelegging av næringsutvikling og plan- og samfunnsutvikling.

Les mer

Søk om midlar til merking av turstiar

13. januar 2014

Sogn og Fjordane fylkeskommune er med på det nasjonale Turskiltprosjektet og lyser no ut midlar til merking av turstiar i fylket. Føremålet med prosjektet er å medverke til å auke og tryggje friluftsferdselen der folk bur og oppheld seg.

Les mer

Søk støtte til bygging av hurtigladestasjonar

11. september 2013

Sogn og Fjordane fylkeskommune lyser no ut til saman 400 000 kroner til bygging av hurtigladestasjonar for ladbare køyretøy på Eid og i Førde og på Skei og i Florø.

Les mer

Informasjonsmøte om Regionalt forskingsfond Vestlandet i Sogndal 12. september

06. september 2013

Møtet er for bedrifter, offentleg sektor og forskings- og utviklingsmiljø (FoU) som jobbar med søknadar om forprosjekt eller hovudprosjekt til Regionalt forskingsfond Vestlandet i haust.

Les mer

INU-FSF - Utlysning av midlar 2013

15. mai 2013

Den interkommunale næringsretta utviklingsordninga som kompenserer for auka arbeidsgjevaravgift i kommunane Førde, Flora og Sogndal (INU-FSF) opnar no for søknadsrunde i 2013.

Les mer

Utlysing av statleg tilskot til fagskuleutdanning i helse- og sosialfag

26. mars 2013

Tilbydarar av godkjente fagskuletilbod i helse- og sosialfag kan no søkje fylkeskommunen om statstilskot. Søknadsfristen er 1. mai.

Les mer

Utlysing av midlar til korte kurs i landbruket

21. mars 2013

Sogn og Fjordane fylkeskommune lyser no ut kr. 400.000 til korte kompetansehevande kurs i landbruket i Sogn og Fjordane.

Les mer

Regionalt forskingsfond Vestlandet inviterer til informasjonsmøte

18. mars 2013

Møtet vert lagt opp som kurs, og passar best for dei som er i prosess med å utvikle ein søknad til fondet våren 2013. Møtet er i Sogndal 22. mars.

Les mer

Fylkeskommunen deler ut inntil to millionar til enøktiltak

15. mars 2013

Kommunar og organisasjonar i fylket kan no søkje Sogn og Fjordane fylkeskommune om støtte til enøktiltak. Målet er å bidra til meir effektiv energibruk i fylket, og søknadsfristen er 2. mai.

Les mer

Kulturutviklingsmidlar til kunstprosjekt i Jølster

14. mars 2013

Hovudutval for kultur har ved fordeling av kulturutviklingsmidlane for 2013, tildelt kunstnaren May Elin Eikaas Bjerck frå Jølster 140 000 kr til kunstprosjektet Jostedalsbreen Morene Park (JMP)

Les mer

Utlysing av forskingsmidlar våren 2013

11. mars 2013

Regionalt forskingsfond Vestlandet har lyst ut midlar til forsking. Søknadsfrist for større prosjekt er 10. april. Bedrifter og kommunal sektor kan søkje. Det er og lyst ut midlar til kvalifiseringsstøtte utan søknadsfrist.

Les mer

150 000 kroner til miljøsertifisering av verksemder

28. januar 2013

Vi lyser igjen ut midlar til miljøsertifisering av små og mellomstore verksemder. Det vert lyst ut 150 000 kroner i denne omgangen, og søknadsfristen er 1. mars 2013.

Les mer

30 millionar til vestnorsk forsking

20. desember 2012

Regionalt forskingsfond (RFF) Vestlandet deler ut 30 millionar i forskingsmidlar. Både Vindkraftforum Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane fylkeskommune får milliontilskot til spennande prosjekt.

Les mer

Fylkeskommunale trafikktryggingsmidlar 2013

06. desember 2012

Kommunar, skular, lag, organisasjonar, foreiningar, institusjonar og aksjonsgrupper kan søkje om tilskot til tiltak som fremjar trafikktryggleiken. Søknadsfristen er fredag 4. januar 2013.

Les mer

Lyser ut over åtte millionar kroner til breibandutbygging

08. juni 2012

Sogn og Fjordane fylkeskommune lyser ut midlar til Breibandsløftet 8. Desse skal gå til prosjekt som styrkjer kapasiteten på breiband- og mobilnettet, og som kan gi breiband til heile fylket. Søknadsfristen er 15. august.

Les mer

Spelemidlar til idrettsanlegg i fylket

15. mai 2012

28 millionar kroner er no på veg ut til 55 ulike anlegg for idrett, friluftsliv og fysisk aktivitet i heile fylket.

Les mer

Åtte prosjekt har søkt om midlar frå Marint verdiskapingsfond i Sogn og Fjordane

24. april 2012

Fondet har ein verdi på vel 11 millionar som skal delast ut over ein periode på 4-6 år. I år var første utlysing, og det vart søkt om ein samla sum på meir enn 12 millionar kroner.

Les mer

Oversikt over tilskot og verkemiddel

22. desember 2011

Har du eit godt prosjekt du ynskjer støtte til? Hovudutvalet for plan og næring disponerer midlar til å støtte gode initiativ innan satsingsområda som er fastsette i budsjettet for 2012.

Les mer

Regionalt forskingsfond Vestlandet lyser ut inntil 850 000 kr

29. november 2011

Pengane skal gå til gjennomføring av eitt regionalt kvalifiseringsprosjekt knytt til innovasjon i offentleg sektor. Søknadsfristen er 5. desember 2011.

Les mer

No kan du søkje om midlar for å gjere det tryggare i trafikken

03. november 2011

Det fylkeskommunale trafikktryggingsutvalet i Sogn og Fjordane deler kvart år ut pengar til tiltak som fremjar tryggleiken i trafikken. Fristen for å søkje om midlar neste år er 4. januar 2012.

Les mer

Frisk satsing på breibandutbygging 2011

12. september 2011

Kommunane kan no søkje om midlar til vidare utbygging av breiband. Søknadsfristen er 15. juli.

Les mer

Utlysing av INU midlar 2011

12. september 2011

I 2011 kan det søkjast om midlar til inkubatorsatsingar og regionalt næringsutviklingsarbeid i Førde-regionen (inkl. aksesamarbeid). Søknadsfrist er 30. mai.

Les mer

Søk om tilskot til miljøsertifisering av verksemder

02. september 2011

Sogn og Fjordane fylkeskommune skal hausten 2011 fordele 150 000 kroner til miljøsertifisering av små og mellomstore verksemder. Målet er å stimulere fleire verksemder til å verte miljøsertifiserte, og fristen for å søkje om tilskot er 30. oktober.

Les mer

Lyser ut tilskot til kulturkort for ungdom for 2011

22. juli 2011

Arrangørar av teater, festivalar, konsertar, opera, idrettsarrangement og andre kulturtilbod kan igjen søkje om tilskot for å kunne tilby rabatterte billettar for ungdom mellom 16 og 20 år. I vinter delte hovudutval for kultur ut 445 000 kroner til dette føremålet, og ny søknadsfrist er 1. september.

Les mer

Utlysing av statleg tilskot til fagskuleutdanning i helse- og sosialfag

04. april 2011

Sogn og Fjordane fylkeskommune har for hausten 2011 fått tilført om lag 0,9 millionar kroner øyremerka statleg tilskot til fagskuleutdanning i helse- og sosialfag. Fristen for å søkje om tilskot er 1. mai 2011.

Les mer

Tilskot til det frivillige kulturlivet

22. mars 2011

Hovudutval for kultur har fordelt vel 2,9 mill kr til fleire av dei frivillige kulturorganisasjonane for 2011. Tilskota skal hjelpe til å fremje eit aktivt og allsidig kulturliv i fylket.

Les mer

Søk om støtte til enøktiltak i Sogn og Fjordane

24. februar 2011

Sogn og Fjordane fylkeskommune lyser no ut midlar til enøktiltak. Både kommunar og organisasjonar kan søkje om støtte, og føremålet er blant anna meir effektiv energibruk. Søknadsfristen er 1. april 2011.

Les mer

Søk om støtte til Bulyst-prosjekt

14. februar 2011

Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) har lyst ut 47 millionar kroner til satsing på bulyst, attraktivitet, stadutvikling og kultur. Fylkeskommunen skal samordne søknadane i Sogn og Fjordane, og vi oppmodar difor alle med gode bulyst-prosjekt om å søkje om støtte innan 15. april 2011.

Les mer

Tilskot frå Norsk Kulturminnefond

24. januar 2011

Norsk Kulturminnefond har fordelt tilskot til freda og verneverdige bygningar i heile landet. I Sogn og Fjordane vart det tildelt tilskot til seks ulike prosjekt. Fire av dei ligg i verdsarvområdet Vestnorsk Fjordlandskap – delområde Nærøyfjorden.

Les mer

Tilskot til kultur, folkehelse, miljø, friluftsliv og viltforvalting – hugs søknadsfristen 15. januar 2011

11. januar 2011

Fylkeskommunen disponerer om lag 8,5 millionar kroner som skal gå til arbeid og tiltak innan kultur, folkehelse, miljø, viltforvalting, friluftsliv og liknande.

Les mer

Ny tilskotsordning for miljøsertifisering av verksemder

06. desember 2010

Det skal no opprettast ei tilskotsordning for å stimulere små og mellomstore verksemder til å verte miljøsertifiserte. Det er sett av 300.000 fylkeskommunale kroner til ordninga, som trer i kraft i 2011.

Les mer

Lyser ut tilskot til tettstadforming

02. desember 2010

Kommunar som har gode idear til korleis ein kan skape identitet, trivsel, bulyst og virke, kan få støtte hjå fylkeskommunen til utarbeiding av gode og attraktive møteplassar. Søknadsfristen er 28. januar 2011.

Les mer

Tilskot til kultur, folkehelse, miljø, friluftsliv og viltforvalting – søknadsfrist 15. januar 2011

02. desember 2010

Fylkeskommunen disponerer om lag 8,5 millionar kroner som skal gå til arbeid og tiltak innan kultur, folkehelse, miljø, viltforvalting, friluftsliv og liknande.

Les mer

Støtte til næringshagane i 2011

01. desember 2010

Hovudutval for plan og næring gjev dei fire ”SIVA-næringshagane” (Stryn, Flora, Sandane og Aurland) kroner 100 000 i tilskot for 2011, og dei to andre næringshagane (Leikanger og Nordfjordeid) kroner 50 000.

Les mer

Tilskotsmidlane for 2011 vert no lyste ut

26. november 2010

Med bakgrunn i vedteken fylkesplan, fylkesdelplan for klima og miljø og Fredrikstad-erklæringa utlysar fylkeskommunen no Lokal Agenda 21-midlar for 2011.

Les mer

Fylkeskommunale trafikktryggingsmidlar

12. november 2010

Fylkestrafikktryggingsutvalet (FTU) i Sogn og Fjordane disponerer tilskotsmidlar for gjennomføring av lokale trafikktryggingstiltak. Kommunar, skular, lag, organisasjonar, foreiningar, institusjonar og aksjonsgrupper kan søkje om tilskot til tiltak som fremjar trafikktryggleiken.

Les mer

Frisk satsing på breibandsutbygging

21. september 2010

Fylkeskommunen inviterer no kommunane til å søkje om midlar til vidare utbygging av breiband. Dette gjeld både breiband til grender som enno ikkje har breiband, og ikkje minst tiltak for å styrke kapasiteten på breibandnettet. Dette siste med raskare breiband er særleg viktig for næringslivet sin del. Fylkeskommunen sitt hovudutval for plan og næring har no stilt 8,3 mill kr til rådvelde for den vidare satsinga.

Les mer

Nytt fond for marin verdiskaping

16. juni 2010

Fylkeskommunen har vedteke at det skal opprettast eit fond for marin verdiskaping i Sogn og Fjordane. Fondet disponerer 11 millionar kroner, og skal gå til prosjekt som kan bidra til ei berekraftig utvikling av akvakulturnæringa og samstundes auke den lokale verdiskapinga.

Les mer

Vestlandsprogrammet - Utlysing av prosjektmidlar 2010

16. juni 2010

Vestlandsprogrammet for nye oppdrettsartar har fokus på utvikling og kommersialisering av verksemd med utgangspunkt i artane kamskjel, blåskjel, østers, kveite, torsk, hummar og kråkebolle.

Les mer

Kulturminne på verdsarvlista får pengar

12. mai 2010

Riksantikvaren har løyvd 1.4 mill til ulike prosjekt i verdsarvområda i fylket. 880.000 av summen er øyremerka Skjøtselsplan Urnes stavkyrkje (80 000), Forvaltnigsplan for Urnes (500 000) og restaureringsplan Nærøyfjorden (300 000). Hovudutval for kultur skal fordele resten av midlane på møte 19. mai.

Les mer

Hugs å søke om midlar til lokale transporttilbod for ungdom

28. april 2010

Fylkeskommunen ønskjer å betre skysstilbodet for ungdom til og frå fritidsaktivitetar. Ungdomsråd og kommunar vert oppmoda om å søke fylkeskommunen om midlar til dette. Fristen for å søke er 15.mai 2010.

Les mer

Påminning: Utlysing av programmidlar for 2010 - Opplevingsnæringar og Havbruk og fiskeri

23. april 2010

Midlar til programma "Opplevingsnæringar" og "Havbruk og fiskeri" vert no lyst ut. Hovudmåla er å bidra til auka verdiskaping innan dei nemde fagområda.

Les mer

Søknader om spelemidlar 2010

07. april 2010

Fylkeskommunen har motteke 122 søknader om tilskot frå spelemidlane til ordinære idrettsanlegg og 38 søknader til nærmiljøanlegg. Av desse er 103 søknader til ordinære idrettsanlegg godkjende med ein søknadssum på 95 mill kroner.

Les mer

Utlysing av programmidlar for 2010

17. mars 2010

Midlar til programma "Opplevingsnæringar" og "Havbruk og fiskeri" vert no lyst ut. Hovudmåla er å bidra til auka verdiskaping innan dei nemde fagområda.

Les mer

Første utlysing av regionalt forskingsfond i april 2010

17. mars 2010

I samråd med styreleiar har sekretariatet utarbeidd eit kort informasjonsskriv kalla"Planlagt utlysing 2010". Dokumentet er meint å vere ei forvarsel til dei som kan vere aktuelle søkjarar slik at dei alt no kan kome i gang med søknadsprosessen.

Les mer

Søkjer etter prosjekt som aukar Bulysta

10. mars 2010

Kommunal- og regionaldepartementet har lyst ut 32 millionar kroner til satsing på bulyst, attraktivitet, stadutvikling og kultur. Fylkeskommunane skal samordne søknadane. Vi oppmodar difor alle med gode prosjekt som fremjar bulysta i Sogn og Fjordane om å søkje om støtte innan 12. april 2010.

Les mer

10,7 millionar kroner til regionale fellestiltak

09. desember 2009

Til saman 10,7 millionar kroner er tildelt spennande prosjekt i kommunane Sogndal, Førde og Flora. Midlane vert løyvd frå eit fond med kompensasjonsmidlar til dei tre kommunane i fylket som har høg arbeidsgjevaravgift. Stiftinga INU-FSF forvaltar fondet.

Les mer

Fylkeskommunale tilskot til kulturarbeid 2008

11. desember 2007

Dei fylkeskommunale tilskota til kulturarbeid for 2008 er no lyste ut med søknadsfrist 15. januar. Tilskota skal hjelpe til å fremje eit aktivt og allsidig kulturliv. Hovudutval for kultur vil handsame søknadene på vårparten.

Les mer