Grunnlovsmarkering 1814-2014 på Tusenårsstaden Gulatinget
Grunnlovsmarkering 1814-2014 på Tusenårsstaden Gulatinget

Foto: David Zadig

Høyring – Regional plan for kultur

Regional plan for kultur er no lagt ut på høyring. Fristen for å kome med innspel til planen er 1. september 2018. Fristen for innspel til handlingsprogrammet er 1. oktober.

Her kan du gå rett til innsending av høyringsfråsegn.

Regional plan for kultur skal gjelda frå 2019 til 2027. Høyringsutkastet til planen vart vedteke i fylkesutvalet 31. mai, og byggjer på planprogrammet som vart vedteke 31. januar etter offentleg høyring hausten 2017. Handlingsprogrammet ligg som vedlegg til planen i høyringsdokumentet.

To hovudtema

Regional plan for kultur har kultur for alle som overordna mål. Planen handlar om korleis kulturfeltet kan bidra til å skape gode lokalsamfunn og legg vekt på betydninga av å nytte ut og vidareutvikle kulturelle kraftsenter i fylket. To hovudtema er peika ut:

1. Kulturelle ressursar og verdiskaping

Her dreiar planen seg om kulturell infrastruktur, kulturarv og produksjon og formidling av kunst og kultur. Ei viktig problemstilling er korleis vi i større grad kan få ringverknader av fyrtårna på kulturfeltet og gjennom dei stimulere til ny aktivitet.

2. Deltaking og oppleving

Her handlar det om korleis vi kan målrette arbeidet for å nå prioriterte målgrupper. Å leggje til rette for tidleg engasjement er grunnleggande for å gi alle barn og unge reelle moglegheiter til å delta i kulturaktivitetar. Planen vil vidare ha som tilnærming at ulikskap er ein ressurs som bidreg til mangfald og fellesskap.

Planperioden blir foreslått å vere frå 2019 til 2027.

Inviterer til aktiv deltaking

Regional plan for kultur er ikkje ein rein fylkeskommunal plan, men ein plan som vil ha betyding for kommunane, statlege institusjonar på regionalt nivå, kulturinstitusjonane, frivillig sektor, profesjonelle aktørar og andre.

Fylkeskommunen inviterer til aktiv deltaking i planprosessen frå alle med interesse for kulturfeltet i Sogn og Fjordane.

Les meir om regional plan for kultur og prosessen så langt her.

Høyringsdokument

Regional plan for kultur, høyringsutkast mai 2018

Innspel og merknadar kan sendast på e-post til post@sfj.no (skriv e-sak 17/3628 i emnefeltet), eller via dette skjemaet:

Send inn høyringsfråsegn til regional plan for kultur

Høyringsfrist for planen er 1. september 2018

​Høyringsfrist for handlingsprogrammet er 1. oktober 2018

Dersom du har fleire vedlegg du vil leggje ved høyringsfråsegna di, send desse til post@sfj.no og merk dei med «e-sak 17/3628 – Høyring – Regional plan for kultur»

Del dette:

Relaterte lenker