Svart-kvitt-foto som syner myntar, nokre liggjande, andre stabla på ein kvit bakgrunn.
Svart-kvitt-foto som syner myntar, nokre liggjande, andre stabla på ein kvit bakgrunn.

Foto: Chris-Håvard Berge/www.flickr.com

Økonomiske rammer

Det vert brukt store summar til å drifte og utvikle transporttilbodet. Midlane går til bygging, drift og vedlikehald av infrastrukturen og ikkje minst til drift av kollektivtransportsystema – buss, båt og ferje.

I 2017 vart det løyvd litt over 932 mill. kr over fylkesbudsjettet til drift innan samferdslesektoren i Sogn og Fjordane.

Driftsbudsjettet for samferdslesektoren i perioden 2018 - 2022 med rekneskap for 2017 (tal i 1 000 kr):

Driftsbudsjett 2018 - 2022.PNG

Budsjetterte investeringar innan samferdslesektoren i perioden 2019 - 2022 ( tal i 1 000 kr):

Investeringsprogram 2019-2022.PNG

Finansieringsprogram for perioden 2019 - 2022 (tal i 1000 kr)

Finansieringsprogram 2019 - 2022.PNG

Det er lagt opp til samla investeringar på 4 621,0 mill. kr i økonomiplanperioden 2019 - 2022. Av dette er 1 363 mill. kr knytt til skredsikringstiltak. Gjennomføring av investeringsprogrammet inneber til saman 1 584 mill. kr i nye låneopptak. Det er staten sitt tilskotsprogram for skredsikring i perioden 2018 - 2023 som legg rammer for det statlege tilskotet. 

Del dette:

Tips ein ven Skriv ut

Kontakt

Ole Ingar Hagen Hæreid
Plan- og beredskapsleiar
ole.hareid@sfj.no
415 30 954

Kontakt

Ole Ingar Hagen Hæreid
Plan- og beredskapsleiar
ole.hareid@sfj.no
415 30 954

Ansvarleg eining

Samferdsleavdelinga

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00