Heim/Måløy vidaregåande skule/Elev og føresett/Elevmedverknad

Elevmedverknad

Elevmedverknad er eit viktig prinsipp i opplæringa, og skulen skal førebu elevane på å delta i demokratiske avgjerdsprosessar og stimulere til samfunnsengasjement. Elevmedverknad inneber deltaking i avgjerder som gjeld læring, både for kvar einskild og for gruppa (udir.no).

Elevane er representert i ulike råd og utval:

  • Elevrådet
  • Elevrådsstyret
  • Skulemiljøutvalet
  • Skuleutvalet
  • LAMU