Dokumentasjon

Eit av dei grunnleggande prinsippa er sporbarheit og etterprøvbarheit. Har ein dokumentert det ein har gjort på ein god måte, gir lova og forskrifta stort rom for å handle. Lagre dokumenta i sak-/arkivsystem etter interne rutinar i verksemda di.

Kjøp gjort i ehandel tilfredstiller krav til dokumentasjon. Kjøp på rammeavtalar behøver ikkje å verte dokumentert med mindre det vert gjort minikonkurransar.

Kjøp under 100 000

Mellom 100 000 og 500 000

Over 500 000

Korrespondansen (**)

Tilbodsførespurnad

Konkurransegrunnlag med vedlegg (det oppdaterte etter eventuelle endringar i spørsmål/svar)

 

Tilboda med vedlegg*

Eventuelle spørsmål/svar

 

Eventuell evaluering(**)

Tilboda med vedlegg*

 

Innstilling av valt leverandør

Protokoll frå tilbodsopning

 

Eventuell kontrakt**

Vurdering av tilbydarane sine kvalifikasjonar

 

Protokoll*

Evaluering av tilboda(**)

 

 

Innstilling av leverandør

 

 

Eventuell klage og klagehandsaming(**)

    Protokoll *

 

 

Kontrakt**

* Unntatt offentlegheit fram til valet av leverandør er gjort, jamfør Offentleglova §23, 3. ledd. Forretningsløyndommar er unntatt offentlegheit også etter dette, jf. Forvaltningslova §13, jf. offl §13. Totalsum i eit tilbod er vanlegvis ikkje tolka som ei forretningsløydom.

** Forretningsløyndommar er unntatt offentlegheit, jf. fvl §13, jf. offl §13. Kontrakt er å rekne som ein forretningsløyndom.

(**) Sjå note for **. Her må det vurderast om det konkrete dokumentet inneheld forretningsløyndommar eller ikkje.

Definisjon på forretningsløyndom: "tekniske innretninger og fremgangsmåter samt drifts- eller forretningsforhold som det vil være av konkurransemessig betydning å hemmeligholde av hensyn til den som opplysningen angår" (kjelde fvl §13).

Del dette:

Relaterte lenker