Passasjerbåt frå Fjord1 i fart.
Passasjerbåt frå Fjord1 i fart.

Foto: Fjord1

Dokument i Fjord1-saka

Fylkesrådmannen har offentlegvurdert sentrale dokument knytt prosessen rundt sal av aksjepostar i Fjord1 til Torghatten med sikte på å kunne offentleggjere mest mogleg.

Vedtaket om å selje til Torghatten fekk si endelege avgjerd i august 2016 ved at Konkurransetilsynet la ned forbod mot salet. Etter dette valde fylkestinget å selje til Havilafjord AS.

Samarbeid med Torghatten

Prosessen gjekk inn i ein ny fase i august 2016, og dokument i saka er offentlegvurderte på nytt i lag med Torghatten og publisert.Om opplysningar kan vere offentlege eller ikkje endrar seg over tid. I samarbeid med Torghatten er dokument og korrespondanse med Konkurransetilsynet samt dokument frå den politiske slutthandsaminga i 2015 offentlegvurderte på nytt. Siktemålet er å kunne publisere så mykje som mogleg. Teieplikta her er normalt til for å ivareta selskapa sine legitime interesser, ikkje fylkeskommunen sine. Difor må fylkeskommunen i slike tilfelle få samtykke frå samarbeidspartane for offentleggjering.

Artikkel: Offentleggjering i Fjord1-saka

Unntak

Når dokument er skjerma for innsyn, er dette etter heimel i lov: fordi dei inneheld konkurransesensitiv informasjon, fordi fylkeskommunen har hatt konfidensialitetsplikter når det gjeld t.d. bodgjevarar og fordi innhaldet ikkje bør vere offentleg for at vi skal forvalte eigarskapen til fylkeskommunen strategisk og forsvarleg. Unntak frå offentlegheita er til for å sikre fylkeskommunen og andre sine verdiar. For dokument offentlegvurderte i september er heimel for unntak ført på sjølve dokumentet.

Dokument offentlegvurderte i samarbeid med Torghatten:

Dokument offentleggjorde 13. oktober 2016

Fylkesrådmannen notat til FU 2. april 2014
Wiersholm notat 5. august 2014
Wiersholm notat 12. september 2014
Wiersholm oppdatert mandat 24. september 2014
Presentasjon frå dht 24. september 2014
Presentasjon frå Fjord1 10. desember 2014
Fylkesrådmann notat til FU 14. januar 2015
Wiersholm prosessnotat 14. januar 2015
Wiersholm prosessnotat tillegg 26. januar 2015
Wiersholm prosessnotat 25. februar 2015
DHT IM februar 2015
Wiersholm notat 23. mars 2015
Presentasjon frå Fjord1 26. mars 2015
FU sak etter PM fusjon 27. mars 2015
Wiersholm notat 5. april 2015
Wiersholm notat 6. mai 2015
Wiersholm prosessnotat til FU 3. juni 2015
Wiersholm notat 14. juni 2015
Wiersholm notat til FU 24. juni 2015
Wiersholm notat 14. juli 2015
Wiersholm notat 6. september 2015
Presentasjon frå Fjord1 28. september 2015
Wiersholm notat 8. oktober 2015
Brev frå Fjord1 16. november 2015
Presentasjon frå Fjord1 16. november 2015
Presentasjon frå DHT 16. november 2015
Fylkesrådmannen notat med vedlegg 17. november 2015
Dokument til vurdering forkjøpsrett 20. november 2015
Dokument til vurdering forkjøpsrett, vedlegg 20. november 2015
Brev frå WR om forkjøpsrett 21. november 2015

Dokument offentleggjorde 26. september 2016:

Aksjekjøpsavtale og aksjonæravtale med Torghatten
Wiersholm-notat av 2. september 2015 om forkjøpsrett
Wiersholm-notat av 27. september 2015 om konkurranserettslig risikovurdering
Wiersholm/DHT-notat av 12. november 2015 om handlingsalternativ for eigarskapen
Saksoversikt frå Konkurransetilsynet
Presentasjon til møte med Konkurransetilsynet 18. desember 2015
Saksoversikt frå Konkurransetilsynet
Brev frå Wiersholm til Konkurransetilsynet 11. mars 2016
Brev frå AdeB til Konkurransetilsynet 17. mars 2016
Fylkeskommunen og Torghatten sin presentasjon til møte med Konkurransetilsynet 18. mars 2016
Notat frå professor Hjelmeng om felleskontrollerte foretak og krrl. § 10
Brev frå Wikborg Rein til Konkurransetilsynet 13. april 2016
Brev frå Wikborg Rein til Konkurransetilsynet 27. april 2016
E-post frå Wiersholm til Tore Eriksen 13. april 2016
Brev frå Wiersholm og AdeB til Konkurransetilsynet
E-post frå Wiersholm til Tore Eriksen 2. mai 2016
Rutinar for eigarstyring i F1 Holding AS og Fjord1 AS
Konfidensialitetserklæring for styremedlemmer i F1 Holding AS
Konfidensialitetserklæring for styremedlemmer i Fjord1 AS
Brev frå Wiersholm til Konkurransetilsynet 2. mai 2016
Brev frå AdeB til Konkurransetilsynet 2. mai 2016
Forslag til vedtakstekst for avhjelpande tiltak
E-post frå Wiersholm til Tore Eriksen 4. mai 2016
Fylkeskommunen og Torghatten sin presentasjon til møte med KT 4. mai 2016
Notat frå Wiersholm til fylkeskommunen
Rapport frå Oslo Economics om tydinga av Torghatten sin indirekte eigardel i Fjord1
Fylkeskommunen og Torghatten sin presentasjon til møte med Konkurransetilsynet 21. juni 2016
Notat frå BAHR til FU-møte 3. august 2016
Notat frå Wiersholm til FU-møte 3. august 2016

Tidlegare offentleggjorde dokument: 

Varsel frå Konkurransetilsynet 20. mai 2016

Vedtak frå Konkurransetilsynet 14. juli 2016

Saksframstilling frå fylkesrådmannen til fylkestinget 23. november 2015

Presentasjon for fylkestinget 23. november 2015

Notat frå fylkesrådmannen til fylkesutvalet 2. april 2014

Mandat godkjent i fylkesutvalet 2. april 2014

Notat til fylkesutvalet 18. august 2014

Presentasjon til fylkesutvalet 18. august 2014

Oppdatert mandat til fylkesutvalet 24. september 2014

Notat til fylkesutvalet 24. september 2014

Presentasjon til fylkesutvalet 24. september 2014

Presentasjon frå Fjord1 for for fylkesutvalet 10. desember 2014

Notat til fylkesutvalet 28. januar 2015

Notat 2 til fylkesutvalet 28. januar 2015

Notat 2 - tillegg - til fylkesutvalet 28. januar 2015

Informasjonsmemorandum februar 2015

Notat til fylkesutvalet 25. februar 2015

Presentasjon frå Fjord1 til fylkesutvalet 26. mars 2015

Notat til fylkesutvalet 26. mars 2015

Saksframlegg fylkesutvalet 27. mars 2015

Notat til fylkesutvalet 9. april 2015

Notat til fylkesutvalet 6. mai 2015

Notat til fylkesutvalet 3. juni 2015

Notat til fylkesutvalet 15. juni 2015

Notat til fylkesutvalet 24. juni 2015

Notat til fylkesutvalet 17. august 2015

Notat til fylkesutvalet 30. september 2015

Presentasjon frå Fjord1 til fylkesutvalet 28. september 2015

Notat til fylkesutvalet 12. oktober 2015

 

Presentasjon for fylkesutvalet 4. november 2015

Presentasjon for fylkesutvalet 16. november 2015

Forenkla presentasjon for fylkesutvalet 16. november 2015

Brev frå Fjord1 til fylkestinget 16. november 2015

Brev frå fylkesrådmannen til fylkesutvalet 17. november 2015

Førespurnad om uavhengig vurdering 17. november 2015

Brev frå Wikborg Rein om vurdering av forkjøpsrett 20. november 2015

E-postutveksling mellom Wikborg Rein og fylkeskommunen 21. november 2015

Melding om fylkestinget sitt vedtak til Fjord1 26. november 2015

Melding om fylkestinget sitt vedtak til Havilafjord 26. november 2015

Mandat av 18. mars 2014

 

 

 

 

 

 

 

Del dette:

Kontakt

Tore Eriksen
fylkesrådmann
Tore.eriksen@sfj.no
415 30 932

Relaterte lenker