Foto av forskar Knut Vareide  i Telemarksforsking som presenterer Regional analyse for Sogn og Fjordane 2016. Vareide står framfor power point-presentasjonen.
Foto av forskar Knut Vareide  i Telemarksforsking som presenterer Regional analyse for Sogn og Fjordane 2016. Vareide står framfor power point-presentasjonen.

Knut Vareide i Telemarksforsking presenterte den regionale analysen i Stryn 22. mars.

Gode tendensar i 2016

Sogn og Fjordane klarer nedgangstider betre enn landet elles. Ein regional analyse bestilt av Sogn og Fjordane fylkeskommune, syner at 2016 var eit godt år for fylket på fleire område.

Analysen er utarbeida for Sogn og Fjordane fylkeskommune av Knut Vareide ved Telemarksforsking. Innhaldet vart presentert for ei allsidig forsamling av forskarar, næringslivsfolk og folk frå offentleg administrasjon i Stryn 22. mars.

– Sogn og Fjordane gjer det best når det går mindre bra for resten av landet, sa Knut Vareide ved Telemarksforsking.

Regional analyse gir ein tendens for samfunnsutviklinga. Den syner at 2016 var eit godt år for Sogn og Fjordane, både med omsyn til flyttetal og økonomi i bedriftene. Statistikk over fleire år syner at fylket klarar nedgangstider betre enn landet elles. 

– Ein slik analyse kan ikkje lesast som ei endeleg og utfyllande oversikt over status i fylket og i kommunane. Det er viktig at ein slik analyse blir støtta av eigne vurderingar for å sikre ein læringseffekt, sa fylkesdirektør for næring og kultur, Jan Heggheim.

Hovudpoeng i rapporten for 2016

Næringsattraktivitet

  • Næringsattraktiviteten i SFJ har vore svakt negativ i åra etter år 2000 samla sett. Det har blitt skapt om lag 350 færre arbeidsplassar enn venta i femtenårsperioden.
  • Differansen mellom venta og reell sysselsetjingsutvikling skuldast hovudsakleg svake tal innanfor industri og primærnæringane. Sysselsetjingsutviklinga innanfor statleg og fylkeskommunal verksemd er også svakare enn venta.
  • Kommunal sektor har hatt sterkare sysselsetjingsutvikling enn venta.
  • Næringsattraktiviteten i fylket har utvikla seg positivt. Den var svakare i byrjinga av tusenåret, enn den har vore dei siste fem åra.
  • Samanlikna med dei andre fylka var næringsattraktiviteten i SFJ rangert midt på treet i åra 2011-15. 10 fylke har sterkare næringsattraktivitet, 9 har svakare.

Bustadsattraktivitet

  • SFJ har hatt låg bustadsattraktivitet dei fleste åra etter tusenårsskiftet. Men 2015 er det fyrste året sidan 2009 der denne er positiv.

Les heile Regional analyse for Sogn og Fjordane 2016.

Presentasjonen Knut Vareide nytta i Stryn 22. mars.

For meir informasjon

Jan Heggheim
fylkesdirektør for næring og kultur
jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

Del dette:

Relaterte lenker

Fylkesdirektør

Jan Heggheim

Jan Heggheim

fylkesdirektør for næring og kultur

jan.heggheim@sfj.no
905 66 623

 

Endre Høgalmen

assisterande fylkesdirektør for næring og kultur
Endre.Hogalmen@sfj.no
952 07 789

Tilsette

Ansvarleg eining

Sogn og Fjordane fylkeskommune
post@sfj.no
57 63 80 00