Fylkestinget 26. august i nett-tv

25. august 2016

Sjå fylkestinget 26. august i opptak her.

Les meir ›
Folk ved pultar for møte i fylkesutvalet

Samrøystes for sal

24. august 2016

Eit samla fylkesutval har røysta for å godkjenne sal av aksjar i Fjord1 AS til Havilafjord AS. På fredag 26. august skjer endeleg vedtak i fylkestinget.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Møte i fylkesutvalet 24.august

22. august 2016

Saksframlegg til møtet i fylkesutvalet 24. august, "Sal av Fjord1-aksjar" er klart. Endeleg vedtak vert gjort i fylkestinget  26. august.

Les meir ›
Frå fylkestinget sitt møte i juni 2016. Foto Ingvild Ramstad

Ekstraordinært fylkesting 26. august

18. august 2016

Fredag 26. august er fylkestinget samla for å handsame Fjord1-saka.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Møte i fylkesutvalet 9. august

08. august 2016

Det blir møte i fylkesutvalet 9. august kl. 11 på Fylkeshuset.

Les meir ›
fylkesordførar Jenny Følling og fylkesrådmann Tore Eriksen sit ved møtebord i møte i fylkesutvalet. andre rundt bordet på bildet er Aleksander Øren Heen, Sigurd Reksnes og Gunnhild Berge Stang.

Eigarpost i F1Holding/Fjord1

03. august 2016

Fylkesutvalet i Sogn og Fjordane har i dag, etter ei heilskapsvurdering, vedteke å ta Konkurransetilsynet sitt vedtak i saka om sal av eigarandelar i F1 Holding/Fjord1 til vitande og ikkje påklage dette.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Møte i fylkesutvalet

03. august 2016

Det vert møte i fylkesutvalet onsdag 3. august. Møtet finn stad i Førde.

Les meir ›
Passasjerbåt frå Fjord1 i fart.

Forbyr kjøp av Fjord1

14. juli 2016

Konkurransetilsynet forbyr Torghatten sitt kjøp av eigarandelar i Fjord1. Årsaka er at kjøpet fører til ein vesentleg begrensning av konkurransen i markedet for drift av ferjesamband i Norge, skriv konkurransetilsynet i ei pressemelding i dag.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Møte i fylkesutvalet

01. juli 2016

Det er møte i fylkesutvalet i Førde 6. juli.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Politiske møte veke 25

20. juni 2016

Sakene er klare til møta i fylkesutvalet, planutvalet og hovudutvala for næring og kultur og for samferdsle i veke 25.

Les meir ›

Fylkestinget 14. og 15. juni i nett-tv

14. juni 2016

Sjå fylkestinget 14. og 15. juni i opptak her.

Les meir ›
Jenny Følling på talarstol med blå bakgrunn

Ønskjer fylket i front

14. juni 2016

– Det er viktig at vi i Sogn og Fjordane set oss i førarsetet, sa fylkesordførar Jenny Følling i opningstalen til fylkestinget 14. juni.

Les meir ›

Presentasjonar frå møte med stortingsbenken 3. juni

06. juni 2016

Stortingsrepresentantane frå Sogn og Fjordane hadde møte med stortingsbenken 3. juni. Her finn du presentasjonane frå møtet.

Les meir ›
Hotellfasade med snøkledde fjell i bakgrunnen

Sjå tingsetet i Loen i opptak

06. juni 2016

Måndag 13. juni til onsdag 15. juni var fylkespolitikarane samla i Loen for fylkesutval og siste fylkesting før sommaren. Sjå fylkestinget i opptak her. 

Les meir ›
Stortingssalen med folk i salen

Opnar for fleire oppgåver

03. juni 2016

Kommunal- og forvaltningskomiteen rår Stortinget til å gje dei nye folkevalde regionane ansvar for fylkesvegadministrasjon og integreringsarbeid. I tillegg ber dei om at eit ekspertutval skal foreslå ytterlegare nye oppgåver til regionane. 

Les meir ›
Kart med Hordaland, Rogaland og Sogn og Fjordane markert

Dialogen er i gang

27. mai 2016

Forhandlingsutvala i Sogn og Fjordane, Rogaland og Hordaland møttest 27. mai for innleiande samtalar om å skipe ein ny vestlandsregion.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Politikardag og møte i veke 22

25. mai 2016

Det er politikardag og møte i fylkesutvalet og hovudutvala frå 30.mai til 1. juni. Sakene er no klare.

Les meir ›
Tre personar står ute i skyggen foran ein bygning

Saman på Stortinget

10. mai 2016

Sogn og Fjordane, Hordaland og Rogaland fylkeskommunar stilte i kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget for å snakke om forventingar til ein ny og større region.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Politiske møte veke 19

09. mai 2016

Det er politikardag og møte i hovudutvala i veke 19.

Les meir ›
Politikarar og ansatte rundt eit møtebord

Mot ny økonomiplan

04. mai 2016

Den politiske handsaminga av økonomiplan 2017-2020 er i gang. Finansutvalet vart 4. mai orientert om utgreidde tiltak for innsparingar i fylkeskommunen, tiltak som vidare vert handsama i hovudutvala og fylkestinget.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Politiske møte veke 18

27. april 2016

Saksframlegg og møtebok frå møte i finansutvalet og fylkesutvalet 4. mai er klare.

Les meir ›
Jenny Følling p åtalarstol

Spørsmål om Fjord1-prosessen

19. april 2016

Fylkesordførar Jenny Følling svarte på spørsmål rundt Fjord1-prosessen i fylkestinget 19. april. Les spørsmål og svar her.

Les meir ›

Sjå fylkestinget i opptak

19. april 2016

Her finn du videoopptak frå fylkestinget 19. april.

Les meir ›
Kart over sør-norge med hordaland, sogn og fjordane og rogaland markert i raudt

Styrer regionreform vidare

18. april 2016

Fylkesutvalet har no vedtatt vegen vidare for arbeidet med regionreforma. Fylkesutvalet vert politisk styringsgruppe, og eit forhandlingsutval skal vurdere grunnlaget for felles intensjonsplan for ny vestlandsregion.

Les meir ›
Ungdomspolitisk utval (UPU) i Sogn og Fjordane 2016 2017. F.v.: Rune Holsen Nygård, Frida Helleland Sætre, Emma Berge Ness, Jorun Yri, Ole Martini.

Nytt ungdomspolitisk utval

10. april 2016

Fylkesting for ungdom 2016 har valt nytt ungdomspolitisk utval for 2016/2017.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Politiske møte veke 15

07. april 2016

Sakene som skal handsamast i fylkesutvalet 13. april og hovudutval for opplæring, samferdsle og næring og kultur er klare.

Les meir ›
Ungdomspolitisk utval (UPU) i Sogn og Fjordane. F.v. Dag Henrik Nygård, Madlen Lehmann, Dorthea Keilegavlen Grane (nestleiar), Sofie Sundberg (leiar), Rune Holsen Nygård, Oline Nave (vara), og Ruben Skrede (vara).

Fylkesting for ungdom 2016

06. april 2016

Helga 8. til 10. april er ungdommar frå heile fylket samla på Skei for å delta på fylkesting for ungdom. Fylkesting for ungdom er ungdommen i Sogn og Fjordane sitt øvste talerøyr. Ungdom frå alle ungdomsråda og kommunane i fylket, fylkesdekkande ungdomsorganisasjonar og polistiske ungdomsparti er inviterte til tinget.

Les meir ›
Passasjerbåt frå Fjord1 i fart.

Utbetalingane i Fjord1-saka i samsvar med regelverket

04. mars 2016

Det fylkeskommunale kontrollutvalet meiner at utbetalingane til konsulentane i samband med Fjord1-salet har gått rett føre seg, og at fakturaene frå advokatfirmaet Wiersholm AS og DHT Corporate Services AS til fylkeskommunen er tilstrekkeleg dokumenterte.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Politiske møte i veke 9

24. februar 2016

Finansutvalet, fylkesutvalet, fylkesutvalet som klagenemnd og kontrollutvalet har møte i veke 9. Du finn sakene og møteprotokollane her. 

Les meir ›
Passasjerbåt frå Fjord1 i fart.

Fjord1- vedtak lovleg

11. februar 2016

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gjennomført lovlegkontroll og konkludert med at vedtaket om sal av aksjane i F1 Holding As er gyldig.

Les meir ›
Politimøte

Møte med Vest politidistrikt

03. februar 2016

Korleis rigge eit distrikt som gjev innbyggjarane naudsynt tryggleik og beredskap uavhengig av kvar i distriktet ein bur? Dette var tema då politimeisteren i Vest politidistrikt møtte fylkesordføraren og andre beredskapsaktørar i fylket 3. februar.

Les meir ›

Presentasjonar frå møtet med stortingsbenken 1. februar

02. februar 2016

Stortingsrepresentantane frå Sogn og Fjordane hadde møte med blant andre fylkeskommunen, Fylkesmannen, Helse Førde og Innovasjon Norge i Førde 1. februar 2016. Her vart det teke opp aktuelle tema for fylket, og presentasjonane finn du under.

Les meir ›
Foto av Fylkeshuset sett frå parkeringsplassen under huset. I toppen av bilete ser vi grønt lauv og blå himmel. Foto: Oskar Andersen

Nye og betre rutinar

01. februar 2016

Kontrollutvalet i Sogn og Fjordane rosar fylkesrådmann Tore Eriksen for innføring av nye rutinar for prosjektstyring i Sogn og Fjordane fylkeskommune.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Sakene klare

20. januar 2016

Sakene som skal handsamast i finansutvalet og fylkesutvalet 27. januar er klare og kan lesast her.

Les meir ›
Førde med elva Jølstra

Debatterer framtida til fylket

18. januar 2016

Kva skal vi leve av i framtida, og kvar skal vi bu og arbeide? Fylkesordførar Jenny Følling og andre fylkeskjennarar snakkar om kva som møter Sogn og Fjordane i åra som kjem på Tysdagsdebatten denne veka.

Les meir ›
Jenny Følling

Nyttårshelsing frå fylkesordføraren

06. januar 2016

Vår viktigaste oppgåve er å utnytte dei moglegheitene og det potensialet vi har i Sogn og Fjordane, seier fylkesordførar Jenny Følling om 2016 i ei helsing til innbyggjarane. Mellom dei viktige sakene ho trekk fram er traséval for fjellovergangar aust-vest og Rv. 52 Hemsedalsfjellet, satsing innan fornybare ressursar, nord-sør sambandet E39 og flytilbodet i fylket.

Les meir ›
Representantar i fylkestinget stemmer på sak under fylkestinget 8. desember 2015 i Fylkeshuset.

Sjå fylkestinga på nytt

04. januar 2016

Du finn alle opptak frå møta i fylkestinget her.

Les meir ›
Representantar stemmed i fylkesting, fylkeshuset. Nokon har hånda oppe, andre ikkje.

Gyldig avgjersle eigarposisjon

18. desember 2015

Fylkestinget fann 18. desember avgjerda i saka «Eigarposisjonen i Fjord1 AS» frå 23. november gyldig. Kravet om lovlegkontroll går no vidare til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for avgjerd.

Les meir ›

Nett-tv: Fylkestinget 18. desember

18. desember 2015

Sjå fylkestinget i opptak.

Les meir ›
Representantar i fylkestinget stemmer på sak under fylkestinget 8. desember 2015 i Fylkeshuset.

Fylkesting i desember

15. desember 2015

Du finn opptak og sakspapir frå møta i fylkestinget 8.-9.- og 18. desember her.

Les meir ›
Fylkesordførar Jenny Følling held tale frå talestolen til fylkestinget 8. desember 2015 i Firdasalen, Fylkeshuset.

Samling for vekst og utvikling

08. desember 2015

– Vi må stå saman om viktige saker som vil verte avgjerande for framtida og busettinga i Sogn og Fjordane, sa fylkesordførar Jenny Følling i sin tale til fylkestinget 8. desember.

Les meir ›
Jenny Følling leiar fylkestinget i Firdasalen, Fylkeshuset.

Nett-tv: Fylkestinget 8. desember.

08. desember 2015

Sjå fylkestinget 8. desember i opptak her.

Les meir ›
Jenny Følling.

Misvisande om fylkesordføraren

07. desember 2015

Avisa Firda sitt oppslag «Hadde visjon. Snakka med Følling.» 7. desember 2015 om eigarskapen i Fjord1 er både spekulativt og misvisande, seier fylkesordførar Jenny Følling. Sjå hennar svar her.

Les meir ›
Fylkestinget i møte i fylkeshuset 23. november 2015.

Fylkesting 7. – 9. desember

02. desember 2015

Fylkesting og fylkesutval  i veke 50. Sjå opptak frå fylkestinga her.

Les meir ›
Debatt i fylkestinget, Firda-salen, Fylkeshuset.

Vedtok Fjord1-sal

23. november 2015

Fylkestinget vedtok sal av aksjane i F1 Holding AS på møtet 23. november.

Les meir ›
Frå fylkestinget oktober 2015.

Fylkestinget i opptak

23. november 2015

Opptak frå fylkestinget 23. november.

Les meir ›

Politiske møte i veke 48

18. november 2015

Det er møte i fylkesutvalet 23. november og alle dei tre hovudutvala og kontrollutvalet tysdag 24. november. Fylkesutvalet møtest igjen 25. november.

Les meir ›
Røysting ved fylkestinget 13. oktober 2015.

Fylkesting 23. november

17. november 2015

Fylkesting, fylkesutval og politikardagar i veke 48.

Les meir ›
Foto av fylkesordførar Jenny Følling og den nye rådgjevaren hennar Ole-Mathias Nes. Foto: Birthe Johanne Finstad/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Nes vert rådgjevar for Følling

30. oktober 2015

Ole-Mathias Nes er engasjert som politisk rådgjevar for fylkesordførar Jenny Følling i denne valperioden.

Les meir ›

Møte i fylkesutvalet, finansutvalet og planutvalet 4. november

29. oktober 2015

Det nyvalde fylkesutvalet, finansutvalet og planutvalet har dei første møta sine onsdag 4. november. Alle møta vert i møterommet Sygna på Fylkeshuset.

Les meir ›

Presentasjonar frå møtet med stortingsbenken 23. oktober

27. oktober 2015

Stortingsrepresentantane frå Sogn og Fjordane hadde møte med blant andre fylkeskommunen, Fylkesmannen, KS, Høgskulen og Innovasjon Norge i Førde 23. oktober 2015. Her vart det teke opp aktuelle tema for fylket, og presentasjonane finn du under.

Les meir ›

Nett-tv: Fylkestinget 20. oktober 2015

16. oktober 2015

Opptak frå møtet det konstituerande møtet i fylkestinget.
 

Les meir ›
Foto av fylkesordførar Åshild Kjelsnes.

Kjelsnes møtte i Stortinget

19. oktober 2015

Fylkesordførar Åshild Kjelsnes jobbar no for å sikre eit betre statsbudsjett for Sogn og Fjordane. Måndag 19. oktober var ho på høyring i kommunal- og forvaltningskomiteen i Stortinget.

Les meir ›
Fotocollage med tre portrettfoto av dei tre fylkespolitikarane Norvall Nøringset, Norunn Lunde Furnes og Nils Gjerland.

Tre N-ar gir seg

16. oktober 2015

Dei er veteranar i fylkestinget alle tre. Men no gir Norvall Nøringset, Norunn Lunde Furnes og Nils Gjerland seg og sender stafettpinnen vidare til nye fylkestingsrepresentantar.

Les meir ›

Møte i fylkestinget 20. oktober

16. oktober 2015

Det var konstituerande møte i fylkestinget 20. oktober. Du kan no sjå opptak av møtet.

Les meir ›
Foto av arbeidarrepresentant Hilmar Høl på talarstolen under fylkestinget i oktober 2015. Foto: Birthe Johanne Finstad/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Vedtok industristrategi

13. oktober 2015

Fylkestinget vedtok 13. oktober Industristrategi for Sogn og Fjordane 2016–2025.

Les meir ›
Foto frå utdelinga av bygdeutviklingsprisen til Innovasjon Norge i oktober 2015. Frå venstre ser vi Åshild Kjelsnes, Yngve Brakstad, Steinar Sørli og Jenny Følling. Foto: Birthe Johanne Finstad/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Åmot Operagard fekk pris

12. oktober 2015

Innovasjon Norge sin Bygdeutviklingspris 2015 i Sogn og Fjordane går til Åmot Operagard. Bedrifta får prisen for å ha utvikla eit vellukka driftskonsept som er både originalt og nyskapande.

Les meir ›
Foto frå utdelinga av trafikktryggingsprisen 2015. Frå venstre fylkesordførar Åshild Kjelsnes, prisvinnar Redningsselskapet ved Torgeir Nergaard Berg og leiar i trafikktryggingsutvalet Liv Stave. Foto: Birthe Johanne Finstad/Sogn og Fjordane fylkeskom

Pris til Redningsselskapet

12. oktober 2015

Redningsselskapet får trafikktryggingsprisen 2015 for det store og viktige arbeidet selskapet gjer i Sogn og Fjordane.

Les meir ›

Nett-tv: Fylkestinget 13. oktober 2015

12. oktober 2015

Sjå opptak frå møtet i fylkestinget 13. oktober 2015.

Les meir ›
Foto som syner eit snøskred som har gått over ein veg. Vi ser eit høgt fjell til venstre og eit vatn eller ein fjord til høgre. Foto: Pål Alvereng, Nasjonal rassikringsgruppe

Altfor lite til skredsikring

08. oktober 2015

Nasjonal rassikringsgruppe meiner forslaget til statsbudsjett inneheld ein uforståeleg nedgang på skredsikring av veg.

Les meir ›
Foto av fylkesordførar Åshild Kjelsnes.

Skuffa fylkesordførar

07. oktober 2015

– Regjeringa sitt framlegg til statsbudsjett er skuffande for alle som ønskjer betre klima og sterkare satsing på kultur, seier fylkesordførar Åshild Kjelsnes.

Les meir ›
Foto frå eit møte i fylkestinget, fremst til høgre ser vi Arbeidarparti-benken, medan Senterparti-representantane sit til venstre i biletet. Foto: Marit Brennset/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Møte i fylkestinget 13. oktober

06. oktober 2015

Det avtroppande fylkestinget hadde det siste møtet sitt i Førde 13. oktober. Du kan no sjå møtet i opptak.

Les meir ›
Foto frå eit stemmelokale, der vi ser den kvite og oransje stemmeurna med riksvåpenet i forkant. I bakgrunnen av biletet ser vi valavlukke med stemmesetlar. Foto: Kommunal og moderniseringsdepartementet

Oppsummering fylkestingsvalet

17. september 2015

Kva kommunar er representerte i fylkestinget? Kor mange personstemmer fekk dei som stilte til val? Korleis er kjønnsfordelinga i det nye fylkestinget? Svara på desse spørsmåla – og fleire – får du her.

Les meir ›
Foto frå festmiddagen til Tysklandsbrigaden i oktober 2015. Fylkesordførar Åshild Kjelsnes står mellom festkledde menn i dress. Fleire har medaljar på brystet, og fleire kvinner er med som ledsagarar. Foto: Privat

Avslutta med brigadeavslutning

05. oktober 2015

Det siste offisielle oppdraget Åshild Kjelsnes hadde som fylkesordførar var på det siste offisielle treffet til Tysklandsbrigadenes veteranforbund, avd. Sogn og Fjordane.

Les meir ›
Foto av fylkesordførar Åshild Kjelsnes som klypper snora under opning av ny gang- og sykkelveg i Florø 2. oktober 2015. Ho er flankert av ordførar Ola Teigen og ein frå vegvesenet. I bakgrunnen ser vi ungar og vaksne følgje med. Foto: Ole Ingar H. Hæreid

Feira ny gang- og sykkelveg

02. oktober 2015

2. oktober vart ein merkedag for mjuke trafikantar i den nyutnemnde sykkelbyen Florø. Då opna fylkesordførar Åshild Kjelsnes den nye gang- og sykkelvegen langs fv. 545 Kinnvegen og Thor Solbergvegen.

Les meir ›
Illustrasjon som syner fylkesvåpenet.

Fjord1-prosessen

30. september 2015

Fylkesutvalet har i dag innstilt på at eigarskapssaka om Fjord1 AS truleg vil bli avgjort på eit ekstra fylkesting 23. november.

Les meir ›
Fotocollage der halve blietet syner fylkesordførar Åshild Kjelsnes, og den andre halvparten syner redningsskøyta RS Odin. Foto: Sogn og Fjordane fylkeskommune og Redningsselskapet

Vil berge distriktskontor

29. september 2015

Fylkesordførar Åshild Kjelsnes er opprørt etter at Redningsselskapet har bestemt seg for å leggje ned distriktskontoret i Sogn og Fjordane. No ber ho om eit snarleg møte med Redningsselskapet.

Les meir ›
Foto som syner komiteen for TV-aksjonen 2015. Alle har på seg grøn t-skjorte med teksten Vi skal vokte regnskogen.

Vi skal vakte regnskogen

29. september 2015

TV-aksjonen NRK 2015 går til Regnskogfondets arbeid med å redde regnskog i nært samarbeid med menneska som bur der. Sjølve aksjonsdagen er 18. oktober.

Les meir ›
kjczntx 5kl

Politiske møte 29. og 30. september – sakene er klare

22. september 2015

Alle hovudutvala skal ha møte 29. september, og 30. september er det møte i finansutvalet, planutvalet, fylkesutvalet og fylkesutvalet som klagenemnd.

Les meir ›
Logoen til Klimatilpasningskonferansen 2015.

Kjelsnes på klimakonferanse

22. september 2015

Fylkesordførar Åshild Kjelsnes held i dag 22. september innlegg på Klimatilpasningskonferansen i Oslo. Konferansen vert overført på nett, og du kan sjå innlegget til Kjelsnes kl. 14.45.

Les meir ›
Foto av presentasjon om Lindåsprosjektet, eit prosjekt om omsorgsteknologi i Lindås. Biletet syner ein eldre mann som sagar, med teksten "Eigne mål, motivasjon".

Omsorgsteknologi på dagsorden

21. september 2015

Fylkesrådet for eldre vart i møtet 16. september orienterte om nybrotsarbeidet med bruk av omsorgsteknologi i heimetenesta. Rådet kom i tillegg med tre uttalar om ulike tema.

Les meir ›

Oversikt over personstemmer ved fylkestingsvalet 2015

17. september 2015

Her får du ei oversikt over personstemmene ved fylkestingsvalet i 2015.

Les meir ›

Fylkesordføraren på opning av nytt regionvegkontor

18. september 2015

17. september var det offisiell opning av dei nye kontorlokala til Statens vegvesen Region vest i Leikanger. Fylkesordførar Åshild Kjelsnes deltok på opninga og overrekte eit måleri av Oddvar Torsheim i innflyttingsgåve.

Les meir ›

Fylkestingsmedlemer og vara 2015–2019

17. september 2015

Her er ei fullstendig oversikt over kven som representerer dei ulike partia i fylkestinget, og kven som er varamedlemer, i perioden 2015–2019.

Les meir ›

Kommunefordeling fylkestingsvalet 2015

17. september 2015

Her kan du sjå kor mange fylkestingsrepresentantar kvar av kommunane i Sogn og Fjordane har i perioden 2015–2019.

Les meir ›
Illustrasjon av fylkesvåpenet til Sogn og Fjordane.

Her er det nye fylkestinget

16. september 2015

Her kan du sjå kven som skal sitje i fylkestinget for Sogn og Fjordane dei neste fire åra.

Les meir ›
Foto av Fylkeshuset sett frå parkeringsplassen under huset. I toppen av bilete ser vi grønt lauv og blå himmel. Foto: Oskar Andersen

Sjå opptak av fylkesdebatten

25. august 2015

Det var paneldebatt med blant andre fleire fylkesordførarkandidatar på Fylkeshuset i Leikanger torsdag 27. august kl. 19.00. No kan du sjå debatten i opptak.

Les meir ›
Fylkesordførar Åshild Kjelsnes (f.v.), fylkesvararordførar i Hordaland, Mona Hellesnes, stortingsrepresentant Ingrid Heggø, Solveig Willis i Salmon Group Florø og fylkesordførar Janne Johnsen i Rogaland. (Foto: Sogn og Fjordane fylkeskommune)

Vestlandsstand på Aqua Nor

20. august 2015

Dei fire vestlandsfylka samarbeider om å profilere havbruksnæringa i landsdelen på havbruksmessa Aqua Nor i Trondheim 18. til 21. august.

Les meir ›
grafisk element i profilen til Sogn og Fjordane fylkeskommune. Blå bølge og fylkesvåpen.

Møteprotokoll frå fylkesutvalet er klar

11. august 2015

Fylkesutvalet hadde møte 17. august, møteprotokollen er no tilgjengelege på nett.

Les meir ›
Foto av fylkesordførar Åshild Kjelsnes under opninga av Norsk Country Treff 2015. Ho står ved to roll up-ar med reklame for festivalen og har på seg svart kjole og ordførarkjeda.

Imponert over countrydugnad

10. juli 2015

Fylkesordførar Åshild Kjelsnes roste dugnadsinnsatsen under opninga av Norsk Country Treff 2015, men la også vekt på at dugnadsånd ikkje kan bere festivallasset aleine.

Les meir ›
Foto som syner kasseområdet i ein daglegvarebutikk. Ein tilsett står med ryggen til i kassen, medan ein kunde er på veg inn i butikken, også han med ryggen til. Foto: Ulf Larsen/Wikipedia

Mot søndagsopne butikkar

30. juni 2015

Eit fleirtal i fylkesutvalet rår frå generell søndagsopning av butikkar. Dei meiner samfunnet treng ein felles fridag.

Les meir ›
Fylkeshuset på Leikanger nedanfrå og opp. Blå himmel i bakgrunnen.

Mot mellombels tilsetting

26. juni 2015

Fleirtalet i fylkesutvalet har bestemt at Sogn og Fjordane fylkeskommune ikkje vil utvide bruken av mellombels tilsetting. Fylkeskommunen held fram tidlegare praksis.

Les meir ›
Foto som skal illustrere folkehelse. Det syner tre ungar på fjelltur. Den eine står og støttar seg til og legg steinar på ein liten varde, dei to andre plukkar bær i lyngen bak. Foto: Den norske turistforening/www.flickr.com

Vedtok folkehelseplan

17. juni 2015

«Saman for god helse og trivsel» er visjonen i Regional plan for folkehelse 2015–2025, som fylkestinget vedtok 17. juni.

Les meir ›
Foto frå fylkestingssalen på Kviknes Hotel i juni 2015. Fremst til høgre ser vi delar av Senterparti-benken, med fylkesvaraordførar Jenny Følling, Anders Ryssdal og Karen Marie Hjelmeseter. Foto: Sogn og Fjordane fylkeskommune

Møtte Fjord1 og SFE

17. juni 2015

Fylkestinget vart 17. juni oppdaterte på årsrekneskap og andre viktige saker i Fjord1 og Sogn og Fjordane Energi (SFE).

Les meir ›
Foto som syner gardsarbeid på Sogn Jord- og Hagebruksskule i Aurland. I framkant ser vi tre personar og ein raud traktor, medan skulebygningen ruvar i bakgrunnen. Foto: Sogn Jord- og Hagebruksskule

Millionar til økologisk skule

17. juni 2015

Eit samla fylkesting har vedteke å løyve 20 millionar kroner til Sogn Jord- og Hagebruksskule.

Les meir ›
Foto frå direktesending av fylkestinget i juni 2015. Vi ser eit svart kamera heilt til høgre i biletet, dette er i fokus, medan resten av biletet er uklårt. Foto: Sogn og Fjordane fylkeskommune

Sjå fylkestinget på nett-tv

17. juni 2015

Her kan du følgje med på diskusjonane frå fylkestinget via nett-tv frå klokka 09.00.

Les meir ›
Portrettfoto av fylkesordførar Åshild Kjelsnes. Fylkesordførar Åshild Kjelsnes. Foto: Kristjàn Logason

Oppfordrar til å stå ilag

16. juni 2015

Vi må stå ilag for å sikre fylket for framtida. Det sa fylkesordførar Åshild Kjelsnes då ho talte til fylkestinget i dag.

Les meir ›
Foto frå direktesending av fylkestinget i juni 2015. Vi ser eit svart kamera heilt til høgre i biletet, dette er i fokus, medan resten av biletet er uklårt. Foto: Sogn og Fjordane fylkeskommune

Sjå fylkestinget på nett-tv

16. juni 2015

16. og 17. juni vert det arrangert fylkesting på Kviknes Hotel i Balestrand. Her kan du følgje med på diskusjonane via nett-tv frå klokka 10.00.

Les meir ›
Fylkesordførar Åshild Kjelsnes sitjande ved pc-en på kontoret sitt. Ho har på seg raud og svart gensar, raud neglelakk og ei perlekjede og sit med eit vindauge i bakgrunnen. Foto: Oskar Andersen

Gratulerer NCE Subsea

12. juni 2015

NCE Subsea, som etablerte seg i Florø i fjor, har no fått utmerkinga «Global Centre of Expertise». Fylkesordførar Åshild Kjelsnes gratulerer, og håpar dette kan føre til auka subseaaktivitet i fylket.

Les meir ›
Møte i fylkestinget i Loensalen på Hotel Alexandra i Loen. På fremste rad ser vi delar av Arbeidarparti-gruppa og Senterpartigruppa. Politkarane ser anten mot talarstolen, eller dei noterer på pc-ane sine. Foto: Marit Brennset/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Møte i fylkestinget 16. og 17. juni

10. juni 2015

Fylkestinget hadde møte på Kviknes Hotel i Balestrand 16. og 17. juni. I tillegg til vanleg sakshandsaming, hadde fylkestinget også sitt årlege møte med Fjord1 og Sogn og Fjordane Energi. Vi sende møtet direkte, og du kan no sjå opptaka.

Les meir ›
Siluettfoto av to heisekranar mot gul himmel. Foto: Arne Hjorth Johansen/www.flickr.com

Industristrategi på høyring

03. juni 2015

I samband med at fylkestinget vedtok verdiskapingsplanen for Sogn og Fjordane, bestilte fylkespolitikarane ein eigen strategi for industrien i fylket. Eit utkast til slik strategi er no klar, og no skal næringa, offentlege instansar og andre få seie meininga si om han.

Les meir ›
Heilgrønt felt for å illustrere nyhendesak om enøktiltak.

1,9 millionar til enøktiltak

03. juni 2015

Fylkesutvalet vedtok 3. juni årets tildeling frå det fylkeskommunale enøkfondet. Til saman får kommunar og organisasjonar i fylket inntil 1 928 725 kroner.

Les meir ›
Fylkesordførar Åshild Kjelsnes sitjande ved pc-en på kontoret sitt. Ho har på seg raud og svart gensar, raud neglelakk og ei perlekjede og sit med eit vindauge i bakgrunnen. Foto: Oskar Andersen

Fryktar eit mindre trygt fylke

01. juni 2015

Fylkesordførar Åshild Kjelsnes er svært skuffa over resultatet av politireforma. Ho er redd reforma vil føre til svekt tryggleik for folk i Sogn og Fjordane, som fylgje av svekt beredskap.

Les meir ›
Fylkesrådmann Tore Eriksen. Foto: Oskar Andersen

Fjord1 og konsulentutgifter

29. mai 2015

Fylkesrådmann Tore Eriksen fekk for eit par dagar sidan spørsmål om kor store konsulentutgifter fylkeskommunen så langt har hatt i den pågåande Fjord1-prosessen. Eriksen ville då ikkje gje ut noko tal, men har no gjort ei ny vurdering av dette.

Les meir ›
Fylkesrådmann Tore Eriksen sit på kontoret sitt. Foto: Oskar Andersen

Fokus på dei lange linene

27. mai 2015

Fylkesrådmannen legg no fram si tilråding til økonomiplan 2016-19.

Les meir ›
Åshild Kjelsnes, leiar i Nasjonal Rassikringsgruppe, ber om møte med samferdsleministeren for å diskutere dei langvarige stengingane langs vegane i vinter. Foto: Marit Brennset/Sogn og Fjordane fylkeskommune

Skredsikring inn i NTP

26. mai 2015

Den Nasjonale rassikringsgruppa ber om snarleg møte med samferdsleministeren etter langvarige stengingar på hovudvegsambanda.

Les meir ›
Møte i hovudutvalet for Plan og Næring i Årdal. Hovudutvalet sit rundt bordet og ser på powerpoint-presentasjon på projektor.

Møtebøker frå 12. og 13. mai

18. mai 2015

Det var møte i alle hovudutvala og kontrollutvalet desse dagane. Møtebøkene finn du her.

Les mer

Fylkestingsvedtaket om eigarmeldinga 2014 er gyldig

08. mai 2015

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har gjennomført lovlegkontroll av vurderingane fylkestinget gjorde om habilitet då det handsama eigarmeldinga 2014 i fjor haust.

Les mer

Elleve godkjende lister ved fylkestingsvalet i Sogn og Fjordane

08. mai 2015

Fylkesvalstyret i Sogn og Fjordane har godkjent elleve lister som offisielle lister til fylkestingsvalet 2015.

Les mer

Møtebok frå fylkesutvalet 6. mai

08. mai 2015

Det var møte i fylkesutvalet og fylkesutvalet som klagenemnd 6. mai. No er møtebøkene klare.

Les mer
Fylkeshuset på Leikanger nedanfrå og opp. Blå himmel i bakgrunnen.

Positivt rekneskapsresultat

19. februar 2015

God budsjettdisiplin og god økonomistyring gjev fylkeskommunen eit overskot på 42,2 mill. kr i 2014. Dette resultatet ligg på nivå med resultata dei siste fire åra.

Les meir ›

Møte i fagopplæringsnemnda

06. mai 2015

Det skal vere møte i fagopplæringsnemnda 11. mai på Thon hotel Jølster. Sakene kan du lese her.

Les mer

Politiske møte på Fylkeshuset 6. mai

30. april 2015

Onsdag 6. mai er det møte i finansutvalet, fylkesvalstyret, fylkesutvalet og fylkesutvalet som klagenemnd.

Les mer

Samarbeidsmøte mellom fylkesråda for funksjonshemma på Vestlandet

24. april 2015

Fylkeskryssande bussruter, tilrettelagd transport, universell utforming av kaiar og ferjer og prosjektet «Aktiv» var tema då fylkesråda i Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal og Hordaland hadde samarbeidsmøte.

Les mer

Møtebok frå hovudutvalet for opplæring er klar

22. april 2015

Hovudutvalet for opplæring hadde onsdag 22. april telefonmøte. Møteboka er no klar og kan lesast her.

Les mer

Møte i hovudutvalet for opplæring

20. april 2015

Det skal vere telefonmøte i hovudutvalet for opplæring 22. april 2015 kl. 09.00. Det er ei høyringssak til handsaming på dette møtet.

Les mer

Møtebok frå fylkesutvalet 13. april

16. april 2015

Fylkesutvalet hadde møte 13. april, der dei hadde oppe saka om eigarskap i Fjord1. No er møteboka klar.

Les mer

Fylkesordføraren meiner regjeringa overser innspel frå kommunesektoren

14. april 2015

Regjeringa overser innspel frå fylkesordførarkollegiet og kommuneorganisasjonen KS i oppgåvemeldinga, sa fylkesordførar Åshild Kjelsnes då ho møtte i Stortinget i dag. Ho meiner meldinga legg opp til å svekke det regionale nivået – heller enn å gjere det meir robust.

Les mer

Kronikk: Kommunane har for lite kunnskap

14. april 2015

Naturskadehendingar kostar samfunnet millionar av kroner årleg. Vi treng betre planlegging og betre sikringsarbeid, skriv fylkesordførar Åshild Kjelsnes i ein kronikk i Bergens Tidende i dag.

Les mer

Sjå fylkestinget i opptak

14. april 2015

Møteboka frå fylkestinget 10. april er klar og kan lesast her. Fylkestinget sitt møte vart sendt direkte på Web-TV, så du kan også sjå heile møte i opptak.

Les mer

Utbetring av Fv. 60 Ugla – Skarstein

10. april 2015

Fylkestinget vedtok i dag at siste del av Fv. 60 Olden-Innvik, vegstrekninga Ugla-Skarstein, skal utbetrast med tunnel og 4,1 km ny veg.

Les mer

Hovudsambandet mellom aust og vest bør vere Rv. 52 Hemsedalsfjellet

10. april 2015

Fylkestinget vedtok 10. april samrøystes høyringsfråsegn til Statens vegvesen si utgreiing om vegsamband mellom Austlandet og Vestlandet. Der seier dei at Rv 52 Hemsedalsfjellet bør vere hovudsamband, og at E16 over Filefjell blir fullført som planlagd.

Les mer

Møte i fylkesutvalet 13. april

10. april 2015

13. april vert det møte i fylkesutvalet på Scandic Sunnfjord Hotel i Førde.

Les mer

Møteboka er klar

10. april 2015

Møteboka frå fylkesutvalesmøtet den 9. april ligg no på nett.

Les mer

Møte i fylkesutvalet 9. april

09. april 2015

Fylkesutvalet har møte 9. april kl. 19 på Fylkeshuset. Sakene kan du lese her.

Les mer

Elleve listeframlegg til fylkestingsvalet

31. mars 2015

Fylkesvalstyret i Sogn og Fjordane har motteke elleve listeframlegg til fylkestingsvalet 2015.

Les mer

Møtebøkene er klare

30. mars 2015

Møtebøkene for fylkesutvalet og fylkesutvalet som klagenemnd den 26. mars ligg no ute på nett.

Les mer

Drøfta framtida til fjordfylket

30. mars 2015

Det var stort engasjement då ungdommar i frå heile fylket var samla på fylkesting for ungdom (FFU) denne helga. Nokre av sakene som stod på dagsorden var innsparingskrava til fylkeskommunen, ny handlingsplan for Ungdomspolitisk utval (UPU) og val av nytt UPU.

Les mer

11 millionar kroner til kommunale næringsfond

30. mars 2015

Midlane til kommunale næringsfond er svært viktige for å auke handlingsrommet til kommunane når dei skal støtte etablerarar og lokalt næringsliv.

Les mer

Fylkeskommunen sin eigarskap i Fjord1 AS

27. mars 2015

Fylkesutvalet har drøfta fylkeskommunen sin eigarskap i Fjord1 AS.

Les mer

Møteboka frå finansutvalet er klar

27. mars 2015

Torsdag 26. mars var det møte i finansutvalet. No ligg møteboka ute på nett.

Les mer

Møtebøkene er klare

27. mars 2015

Møtebøkene frå møte i hovudutvala for opplæring, kultur, plan og næring og samferdsle er klare og ligg på nett. Det same er møteboka for kontrollutvalet.

Les mer

Feil merkelapp, BT!

24. mars 2015

Fylkesordførar Åshild Kjelsnes og fylkesmann Anne Karin Hamre svarar på Hans K. Mjelva sin kommentar i BT.

Les mer

Kulturmidlar 2015

23. mars 2015

Hovudutval for kultur skal i møte 25. mars fordele kulturmidlar til dei frivillige kulturorganisasjonane i fylket, festivalar, arrangement og tiltak.

Les mer

Sakene er på nett

19. mars 2015

Sakene til fylkesutvalet, finansutvalet og fylkesutvalet som klagenemnd den 26. mars er no klare.

Les mer

Fylkesting for ungdom 2015

13. mars 2015

20.- 22. mars er ungdommar frå heile fylket samla på Skei i Jølster for å delta på fylkesting for ungdom. Fylkesting for ungdom er ungdommen i Sogn og Fjordane sitt øvste talerøyr. Alle ungdomsråda i fylket og fylkesdekkande ungdomsorganisasjonar er invitert til tinget.

Les mer

Stortingsval 2013

10. mars 2015 Les mer

Redsel kan ikkje målast økonomisk

02. mars 2015

Arbeidet med rassikring må forserast – no ber Nasjonal rassikringsgruppe om eit møte med samferdslestatsråden og krev at målsetjinga om rassikring innan 2030 må med i neste Nasjonal Transportplan.

Les mer

Møtebøkene er klare

27. februar 2015

Møtebøkene frå fylkesutvalet, fylkesutvalet som klagenemnd og finansutvalet 25. februar er no ute.

Les mer

Fylkesutvalet krev Sogn og Fjordane som eige politidistrikt

27. februar 2015

Fylkesutvalet vedtok 25. februar ei fråsegn om at Sogn og Fjordane politidistrikt skal haldast oppe som eige sjølvstendig politidistrikt.

Les mer

Arbeidet med økonomiplan 2017-19 er i gang

19. februar 2015

28. januar starta finansutvalet arbeidet med økonomiplanen for 2017-19. Økonomiplanen må ta omsyn til dei store reduksjonane i fylkeskommunen sine inntekter som vart varsla i 2014 og syne korleis fylkeskommunen skal nå innsparingskravet i 2019.

Les mer

Inviterer til Fylkesting for ungdom 2015

19. februar 2015

Ungdomspolitisk utval inviterer til Fylkesting for ungdom 2015 på Skei 20. - 22. mars. Fylkesting for ungdom (FFU) er ungdomen i Sogn og Fjordane sitt øvste talerøyr.

Les mer
Lærlingsamling, 2011. Artist Askil Holm syng for lærlingane på Luster vidaregåande skule.

Regionvise lærlingsamlingar

11. februar 2015

Fylkeskommunen sine lærlingsamlingar skal vere på Eid, Kaupanger og i Førde 10., 11. og 12. februar.

Les meir ›

Hovudutvalet for plan og næring skal ha møte 17. februar 2015

10. februar 2015

Møtet skal haldast på Fylkeshuset på Leikanger. Sakene kan du lese her.

Les mer

Møte i kontrollutvalet

06. februar 2015

10. februar er det møte i kontrollutvalet på Sandane.

Les mer

Møte i hovudutval for kultur 10. februar

05. februar 2015

Hovudutval for kultur held møte i Sogn og Fjordane Kunstmuseum tysdag 10. februar kl 10.00.

Les mer

Fylkesting for ungdom 2015

31. januar 2015

Fylkesting for ungdom (FFU) 2015 vert arrangert 20. – 22. mars på Thon Hotel Jølster, Skei. Programmet er under arbeid, og vil bli sendt ut til kommunane og andre snart.

Les mer

Møtebøkene for fylkesutvalet og finansutvalet er klare

29. januar 2015

Fylkesutvalet og finansutvalet hadde møte 28. januar, møtebøkene er no klare og kan lesast her.

Les mer

Møte i fylkesutvalet, finansutvalet og planutvalet 28. januar

22. januar 2015

Sakene er klare og ligg på nett.

Les mer

Ny politisk organisering frå neste fylkestingsperiode

11. desember 2014

Fylkestinget ned frå 39 til 31 medlemmar. Hovudutvala blir redusert frå fire til tre utval.

Les mer

Møtebøkene er klare

11. desember 2014

Møtebøkene frå fylkesutvalet og fylkesutvalet som klagenemnd 8. desember, og fylkestinget 9. desember, er klare.

Les mer

Sjå fylkestinget i opptak

11. desember 2014

Tysdag og onsdag kunne du følgje fylkestinget direkte på nett-TV. No kan du sjå begge dagane i opptak.

Les mer

Vil utgreie ekstraordinært vedlikehald

10. desember 2014

Fylkestinget stemte samrøystes i saka om Sogn jord- og hagebruksskule.

Les mer

Innfører tobakksrestriksjonar

10. desember 2014

Fylkesrådmannen har fått mynde til å regulere tilhøva knytt til bruk av tobakk for dei tilsette i fylkeskommunen og på fylkeskommunal grunn.

Les mer

Fylkesprisen for idérike bygdesamfunn går til Skjolden Bygdelag

09. desember 2014

Skjolden Bygdelag jobbar allsidig, breitt, og kan syne til mange varierte aktivitetar. Dette er nokre av grunnane til at hovudutvalet for plan og næring bestemte seg for å gi Skjolden bygdelag prisen for idérike bygdesamfunn.

Les mer

Fylkeskulturpris til Kari Støfringsdal

09. desember 2014

Føremålet med fylkeskulturprisen er å løfte fram kulturarbeidet i Sogn og Fjordane. Årets vinnar, jølstringen Kari Støfringsdal, har i ei årrekkje tatt vare på og lært vidare lokale mattradisjonar.

Les mer

Leikanger vart trafikksikker kommune

09. desember 2014

Måndag kunne dei tre barnehagane i Leikanger kommune bokstavleg talt «skilte» seg med god trafikktryggleik.

Les mer

Framtidig lufthamnstruktur på kortbanenettet

04. desember 2014

Avinor har, på oppdrag frå Samferdsledepartementet, sett i gang eit analysearbeid av lufthamnstrukturen på kortbanenettet. Fylkesrådmannen tilrår i eit innspel til Avinor at strukturen på kortbanenettet i Sogn og Fjordane bør vere som i dag.

Les mer

Fylkeskulturpris gjekk til Kari Støfringsdal

03. desember 2014

Hovudutval for kultur har i dag bestemt at årets fylkeskulturpris går til bondekone, husstellærar og kokebokforfattar, Kari Støfringsdal.

Les mer

Førdepakken - status

01. desember 2014 Les mer

Uttale frå fylkesrådet for funksjonshemma

28. november 2014

Fylkesrådet for funksjonshemma reagerer på at ein tredel av midlane til transport av funksjonshemma kan bli fjerna i 2016.

Les mer

Møteprotokollen frå møte i kontrollutvalet 25. november er klar

26. november 2014

Du kan lese møteprotokollen her.

Les mer

Møtebøkene er klare

06. november 2014

Møtebøkene frå møta til fylkesutvalet og finansutvalet, 5. november, er klare.

Les mer

Møte i fylkesutvalet og finansutvalet 5. november

03. november 2014

Sakene til møtene til fylkesutvalet og finansutvalet er lagt ut.

Les mer

Kontrollutvalet vil at to medlemmar i utvalet vert valt frå fylkestinget

30. oktober 2014

Kontrollutvalet rår til at leiar og nestleiar i utvalet skal bli valt blant fylkestinget sine medlemmar i framtida.

Les mer

Møteboka frå hovudutvalet for opplæring er klar

30. oktober 2014

Hovudutvalet for opplæring hadde møte 29. oktober. No er møteboka klar.

Les mer

Møteboka er klar

30. oktober 2014

Møteboka etter kontrollutvalet sitt møte den 28. oktober, er klar.

Les mer

Har du forslag til eit idérikt bygdelag som bør få årets fylkespris?

28. oktober 2014

Då bør du setje deg ned og skrive eit framlegg til kvifor nettopp dei bør få prisen for idérike bygdesamfunn.

Les mer

Møte i kontrollutvalet 28. oktober 2014

27. oktober 2014

Det vert kontrollutvalsmøte (telefonmøte) tysdag 28. oktober kl. 11.00. Møtestad er Fylkeshuset, rom 133. Sak til møtet kan du lese her.

Les mer

Dialogmøte

23. oktober 2014 Les mer

Sakene til hovudutval for samferdsle, plan og næring og kultur er klare

23. oktober 2014

Hovudutval for samferdsle og hovudutval for kultur har møte den 29.10.2014, medan hovudutval for plan og næring har møte den 27.10.2014.

Les mer

Fylkeskommunen si eigarmelding 2014

17. oktober 2014

Ei eigarmelding om fylkeskommen sin eigarskap i selskap vert lagt fram for fylkestinget kvart år. Årets eigarmelding vart handsama av fylkestinget 14. oktober, og omtalar m.a. eigarpolitikken og kvart selskap fylkeskommunen har eigarskap i.

Les mer

Vedtok utbetring av Høyangertunnelen på 170 millionar kroner

14. oktober 2014

Fylkestinget vedtok utbetring av Høyangertunnelen innanfor ei kostnadsramme på 170 mill. kroner. Utbetringa inneheld tiltak som stetter krava i tunnelforskrifta.

Les mer

Trafikktryggingsprisen 2014 til Vik Idrettslag Asbjørn Hønsi og Ann Kristin Flatland

14. oktober 2014

– Vi ønskjer at stadig fleire personar skal få høve til å gå, sykle og til og med nytte rulleski trygt langs våre vegar. Prisvinnarane har sett at behovet for rulleskiløyper er viktig, sa Liv Bessie Stave (H), leiartrafikktryggingsutvalet, i sin tale til prisvinnarane.

Les mer

Haugen Gardsmat as blir tildelt Bygdeutviklingsprisen 2014

14. oktober 2014

Haugen Gardsmat as blir tildelt Innovasjon Norge sin Bygdeutviklingspris 2014 i Sogn og Fjordane

Les mer

Statsbygg kjøper allmennfagbygget på Fosshaugane Campus

13. oktober 2014

Blir bygd om for utleige til Høgskulen i Sogn og Fjordane.

Les mer

Regional plan for vassforvaltning på høyring

09. oktober 2014

Vassregionmynda for Sogn og Fjordane vassregion sender på høyring framlegg til Regional plan for vassforvaltning for Sogn og Fjordane vassregion med eit tilhøyrande tiltaksprogram. Høyringsperioden er 1. oktober 2014 til 31. mars 2015.

Les mer

Sakene til møte i fylkesutvalet

08. oktober 2014

Sakene til møte i fylkesutvalet 13. oktober er klare og kan lesast her.

Les mer

Statsbudsjettet 2015

08. oktober 2014

Onsdag 8. oktober kl. 10.00 la finansminister Siv Jensen fram framlegg til statsbudsjett for 2015. Her finn du relevante lenkjer til dei delane av framlegget som omhandlar Sogn og Fjordane i større grad.

Les mer

Møte i fylkestinget 14. oktober

08. oktober 2014

Sakene og programmet til møtet i fylkestinget i Loen er klart.

Les mer

Møteprotokollen er klar

29. september 2014

Møteprotokollen frå fylkesutvalet 24. september er klar og kan lesast her.

Les mer

Fylkeskommunen støttar forbetring av Framtidsfylket AS sin nettportal

26. september 2014

Framtidsfylket AS er Sogn og Fjordane si merkevare for å synleggjere mangfaldet av interessante jobbar i fylket. Hovudutvalet for plan og næring støttar Framtidsfylket AS med 150 000 kroner til forbetring av nettportalen www.framtidsfylket.no.

Les mer

Finansutvalet vil redusere antal representantar i fylkestinget

24. september 2014

Det vart i møte i finansutvalet 24. september fleirtal for å kutte tal representantar i neste fylkesting til 31, som ledd i handsaminga av budsjett 2015 og økonomiplan 2015-18, arbeidsdokument 4/14. Det var også fleirtal for å få utgreidd og kostnadsutrekna ulike modellar for hovudutval.

Les mer

Politikardag 22. september

23. september 2014 Les mer

Møte i fylkesutvalet 24. september

18. september 2014

Det er møte i fylkesutvalet 24. september, på Fylkeshuset i Leikanger.

Les mer

Fylkeskommunane må med i kommunereforma

12. september 2014

Eit einstemming kollegium av fylkesordførarar og fylkesrådsleiarar er bekymra over at arbeidet med kommunereform manglar eit engasjement for korleis dei regionale oppgåvene skal løysast til innbyggjaranes beste.

Les mer

Informasjonsmøte med KrF-leiaren om inntektssystemet

03. september 2014

Det er eit stort informasjonsbehov rundt innføringa av nytt inntektssystem for Sogn og Fjordane fylkeskommune. 1. september var det KrF Sogn og Fjordane og partileiar Arild Hareide sin tur til å bli informerte.

Les mer

Kontrollutvalet hadde møte tysdag 26. august

01. september 2014

Møteprotokollen er klar og kan lesast her.

Les mer

Kontrollutvalet skal ha møte 26. august

21. august 2014

Kontrollutvalet skal ha møte 26. august kl. 10.00 på Kviknes Hotel i Balestrand. Innkallinga og sakene til møtet finn du i den politiske møtekalenderen.

Les mer

Møtebok frå fylkesutvalet 18. august

19. august 2014

Fylkesutvalet hadde møte 18. august. Møteboka er klar og tilgjengeleg her.

Les mer

Knutepunktstatusen må førast vidare for festivalane våre

11. juli 2014

Fylkesordføraren omtalte desse festivalane som kulturjuvelar i Sogn og Fjordane, knutepunktfestivalar som er vidt kjent for sin kvalitet og varme. Dei er begge leiande innan sin sjanger.

Les mer

Går det mot folkevalde regionar?

26. juni 2014

Det har etter stortingsvalet i september 2013 vore ein del uvisse om kva som vil skje med fylkeskommunane på sikt.

Les mer

Hovudutvalet for plan og næring på studietur i Gulen

25. juni 2014

Der skal dei mellom anna vitje Gulen Industrihamn i Sløvåg, industriparken i Skipavika, "Gründerløkka" på Mjømna og Firda Seafood på Byrknesøy.

Les mer

Hovudutval for kultur til Lærdal

18. juni 2014

Hovudutval for kultur hadde møte i Lærdal 17. juni. Møteboka frå møtet er no klar.

Les mer

Fylkesordføraren gratulerer årets unge sjef

18. juni 2014

Hotelldirektør Preben Moen ved Gloppen Hotell fekk 17. juni prisen «Helt sjef». Juryen let seg imponere av handlekrafta, leiarevnene og ambisjonane til Moen. Fylkesordføraren er blant gratulantane.

Les mer

Møtebok frå hovudutvalet for opplæring 17. juni

18. juni 2014

Hovudutvalet for opplæring hadde møte på Firda vidaregåande skule 17. juni. No er møteboka klar.

Les mer

Møte i fylkesutvalet og fylkesutvalet som klagenemnd 18. juni

17. juni 2014

Onsdag 18. juni er det møte i fylkesutvalet og fylkesutvalet som klagenemnd. Sakene er no klare og tilgjengelege her på heimesida til fylkeskommunen.

Les mer

Møtebok frå fylkestinget 11. og 12. juni

16. juni 2014

Fylkestinget hadde møte i Førde 11. og 12. juni. No er møteboka tilgjengeleg på nett.

Les mer

Fjord1 AS og Sogn og Fjordane Energi AS orienterte fylkestinget

12. juni 2014

Representantar frå Sogn og Fjordane Energi (SFE) og Fjord1 heldt 12. juni den årlege orienteringa for fylkestinget. Dei la fram årsrekneskap og oppdaterte fylkespolitikarane på viktige saker i selskapa.

Les mer

Fylkesordføraren talte til fylkestinget

11. juni 2014

– Fylket vårt er under angrep, sa fylkesordførar Åshild Kjelsnes då ho talte til fylkestinget 11. juni. Ho viste til tema som sentralisering, kommunestruktur, høgskulereform, landbrukspolitikk og ikkje minst store kutt for fylkeskommunen. Les heile talen her.

Les mer

Fylkesutvalet har peikt ut nytt styremedlem til Fjord1

05. juni 2014

Fylkeskommunen spelar inn Lars Birkeland som ny kandidat til Fjord1-styret. Det er generalforsamlinga i Fjord1 som gjer det formelle valet av nye styremedlem.

Les mer

Elev- og lærlingombodet kan bli elev-, lærling- og mobbeombod

04. juni 2014

Fylkesutvalet ønskjer at mobbesaker skal vere ei av oppgåvene til elev- og lærlingombodet. Fylkestinget avgjer saka endeleg under tingseta 11. og 12. juni.

Les mer

Stipend til kunstnarar

02. juni 2014

Hovudutval for kultur har tildelt kunstnarstipend til fem kunstnarar i fylket, kvart på 30 000 kr. Det er også tildelt eit etablerarstipend på 50 000.

Les mer

Midlar til ferdigstilling av felles informasjonsportal for SIS-kommunane

30. mai 2014

Dei fem SIS-kommunane Jølster, Gaular, Naustdal, Førde og Flora starta i 2012 opp det felles forprosjektet Bu i Sunnfjord, som skal utvikle eit nyskapande konsept for kommunikasjon med nye innbyggarar. Hovudutval for plan og næring vedtok i møte 27. mai at kommunane får 75 000 kroner til å ferdigstille forprosjektet.

Les mer

Sakene til fylkesutvalet og likestillingsutvalet 4. juni er klare

30. mai 2014

Fylkesutvalet og likestillingsutvalet skal ha møte på Fylkeshuset 4. juni. Sakene er no tilgjengelege på nett.

Les mer

Møtebok frå fylkesutvalet 23. mai

28. mai 2014

Fylkesutvalet hadde møte 23. mai. No er møteboka klar og tilgjengeleg på nett.

Les mer

Fylkeskommunen lanserte alternativ løysing for nytt inntektssystem

23. mai 2014

Fylkesordføraren, fylkesrådmannen og gruppeleiaren for Høgre i fylkestinget var 20. mai på Stortinget for å møte kommunal- og forvaltningskomiteen. Der presenterte dei si eiga løysing etter at staten vil kutte 234 mill. kr til fylkeskommunen dei neste åra.

Les mer

Sju kommunar kan få midlar til tettstadforming

21. mai 2014

Fylkesdirektøren for plan og samfunn rår hovudutvalet for plan og næring til å gi sju tettstader til saman over 3,3 mill. kr til tettstadforming i 2014. Dei sju kommunane er Fjaler, Stryn, Gloppen, Solund, Jølster, Luster og Vågsøy.

Les mer

Sakene til fylkesutvalet sitt møte 23. mai er klare

21. mai 2014

Fylkesutvalet held møte på Rica Sunnfjord hotel i Førde fredag 23. mai. Sakene kan du lese her.

Les mer

Dag Henrik Nygård leiar ungdomspolitisk utval fram til nyttår

20. mai 2014

Nestleiar Dag Henrik Nygård trer inn som fungerande leiar i ungdomspolitisk utval frå 1. juni til 31. desember i år. Leiar Alice Beate Holm har takka ja til eit tilbod om internship hjå Bipper i California, USA i dette tidsrommet.

Les mer

Møtebok frå fylkesutvalet 14. mai

19. mai 2014

Fylkesutvalet hadde møte 14. mai. No er møteboka klar og tilgjengeleg på nett.

Les mer

Fagopplæringsnemnda

15. mai 2014

Fylkesutvalet oppnemnde ny fagopplæringsnemnd for perioden 2011-2015 i møte 30. november 2011, sak 128/11.

Les mer

Møte i fagopplæringsnemnda 21. mai

14. mai 2014

Fagopplæringsnemnda har møte på Måløy vidaregåande skule 21. mai. Sakene er no tilgjengelege her på heimesida til fylkeskommunen.

Les mer

Fylkeskommunen får større nedgang i inntektene enn rekna med

14. mai 2014

Regjeringa presenterte i dag nytt inntektssystem for fylkeskommunane. Sogn og Fjordane fylkeskommune vil etter ein overgangsperiode på fem år få opp mot 250 mill. kr årleg mindre enn i dag. Det vil få store konsekvensar for tenestetilbodet til fylkeskommunen.

Les mer

Framlegging: revidert nasjonalbudsjett og kommuneproposisjonen for 2015

14. mai 2014

Her finn du lenker til regjeringa sitt reviderte nasjonalbudsjett for 2014 og kommuneproposisjonen for 2015. Nytt inntektssystem for fylkeskommunane er lansert i kommuneproposisjonen.

Les mer

Fylkeskommunen ventar nytt inntektssystem denne veka

12. mai 2014

Mykje tyder på at regjeringa vil føreslå eit nytt inntektssystem for fylkeskommunane i kommuneproposisjonen for 2015, som kjem 14. mai. Fylkeskommunen har klare krav til korleis vi meiner det nye systemet bør vere.

Les mer

Møte i fylkesutvalet 14. mai

09. mai 2014

Det er møte i fylkesutvalet onsdag 14. mai. Sakene er no klare og tilgjengelege her på heimesida til fylkeskommunen. Møtet vert på Fylkeshuset og startar kl. 09.00.

Les mer

Nytt ungdomspolitisk utval

07. mai 2014

Under fylkesting for ungdom i helga, vart det valt nye medlemmar til ungdomspolitisk utval. Ørjan Fjellkårstad fekk fornya tillit som leiar av utvalet.

Les mer

Ungdom vert godt involverte i fylkespolitikken i Sogn og Fjordane

07. mai 2014

Sogn og Fjordane er eitt av fire fylke som får skryt for måten dei involverer ungdom i lokalt utviklingsarbeid. Ungdom vert tekne med på råd og får sjansen til å påverke og engasjere seg i utviklinga av fylket. Det slår ein rapport frå Norsk institutt for by- og regionforskning (NIBR) fast.

Les mer

Fylkestinget for ungdom vart ein suksess

07. mai 2014

Ungdommar frå 20 kommunar var i helga samla på Skei Hotell for å halde liv i ungdomsdemokratiet. Dei diskuterte aktuelle saker i fylket, lagde ny handslingsplan for ungdomspolitisk utval og hadde språkdebatt.

Les mer

Fylkesordføraren vil ha Grunnlova på nynorsk

28. april 2014

Stortinget skal snart ta stilling til endringar i Grunnlova. No krev fylkesordførar Åshild Kjelsnes at Grunnlova i framtida også skal finnast på nynorsk.

Les mer

Fylkesordføraren utfordra næringslivsleiarar

28. april 2014

Årskonferansen til NHO Sogn og Fjordane vart arrangert 10. april. I opningshelsinga si nytta fylkesordførar Åshild Kjelsnes høvet både til å rose næringslivet i Sogn og Fjordane og til å utfordre næringslivsleiarar i fylket.

Les mer

Kontrollutvalet vil ha større merksemd om beredskap i fylkeskommunen

28. mars 2014

Kontrollutvalet har fått utført forvaltingsrevisjon av tryggleik og beredskap i fylkeskommunen. Revisor skriv i rapporten at risiko- og sårbarheitsanalysen som fylkeskommunen fekk utført i 2007 ikkje er oppdatert, og at nokre kritiske risikoar i analysen ikkje er følgt opp i tilstrekkeleg grad.

Les mer

Møte i fylkesutvalet 2. april

26. mars 2014

Det er møte i fylkesutvalet onsdag 2. april, og sakene er no klare og tilgjengelege på nett. Møtet vert på Fylkeshuset i Leikanger.

Les mer

Nye medlemmar i ungdomspolitisk utval

24. mars 2014

Eit samrøystes fylkesting for ungdom stilte seg denne helga bak valet av Alice Beate Holm frå Svelgen som ny leiar for ungdomspolitisk utval. Dag Henrik Nygård frå Florø vart vald til nestleiar.

Les mer

Ungdomsmedverknad på dagsorden

24. mars 2014

I samband med grunnlovsjubileet var demokrati og ungdomsmedverknad tema på årets fylkesting for ungdom. – Det er viktig å bli minna på kor viktig det er å oppretthalde demokrati og samfunnsengasjement, seier ny leiar for ungdomspolitisk utval, Alice Beate Holm.

Les mer

Klima- og miljøministeren vitja Lærdal saman med riksantikvaren

21. mars 2014

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft og riksantikvar Jørn Holme gjesta fredag 21. mars Lærdal for å bli orienterte om storbrannen i januar, og arbeidet kommunen gjer med attreising og utvikling.

Les mer

Møtebøkene frå kontrollutvalet og hovudutvala for kultur og plan og næring er klare

21. mars 2014

Det var fleire politiske møte i veke 12, og møtebøkene frå desse er no klare og tilgjengelege på nett.

Les mer

Møte i hovudutvalet for opplæring 25. mars

19. mars 2014

Hovudutvalet for opplæring har møte på Fylkeshuset i Leikanger 25. mars kl. 10.00. Sakene til møtet er no klare og tilgjengelege på nett.

Les mer

Høyringsmøter av utkastet til verdiskapingsplanen

18. mars 2014

Høyringsfristen er 11. april, og høyringsmøta er no i gong.

Les mer

Ungdomspolitisk utval samlar engasjert ungdom til fylkesting 21.–23. mars

17. mars 2014

Fylkestinget for ungdom startar fredag ettermiddag på Skei Hotel. På programmet står blant anna skulering i tale- og debatt-teknikk, gruppedebattar og spørjetime. Både fylkesordførar Åshild Kjelsnes og stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn kjem til ungdomstinget.

Les mer

Politiske møte 18. og 19. mars

13. mars 2014

Det er møte i kontrollutvalet tysdag 18. mars, og møte i hovudutvala for kultur og plan og næring onsdag 19. mars.

Les mer

Ungdomspolitisk utval planla fylkestinget for ungdom

10. mars 2014

Ungdomspolitisk utval (UPU) hadde møte på Gloppen Hotell 28. februar–2. mars. På dagsorden stod fylkestinget for ungdom, Sjumilsstegskonferansen, den nye verdiskapingsplanen for fylket og skulemusikal på Eid.

Les mer

Møtebok frå fylkesutvalet 26. februar

27. februar 2014

Det var møte i fylkesutvalet 26. februar, og møteboka er no klar.

Les mer

Møte i fylkesutvalet og planutvalet 26. februar

19. februar 2014

Det er møte i fylkesutvalet og planutvalet på Fylkeshuset 26. februar. Sakene er no klare og tilgjengelege på nett.

Les mer

Departementet har starta arbeidet med nytt inntektssystem for fylkeskommunane

17. februar 2014

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) arbeider no med konkrete modellar for nytt inntektssystem for fylkeskommunane. Både endring i kostnadsnøklar og justering i systemet for inntektsutjamning er tema i arbeidet med nytt inntektssystem.

Les mer

God budsjettdisiplin gjev overskot for fylkeskommunen

17. februar 2014

Fylkesrådmannen har lagt fram fylkeskommunen sin rekneskap for 2013. God budsjettdisiplin – kombinert med god utteljing på nokre sentrale inntektskjelder – har gitt eit positivt resultat og eit overskot på 45,5 mill. kroner.

Les mer

Saman om ein god skule

14. februar 2014

Debatten om lærarane si arbeidstid må diskuterast ut frå realitetar og målet om at vi saman skal skape den beste skulen for elevane våre, skriv leiar for KS Sogn og Fjordane, Jenny Følling, i eit innlegg.

Les mer

Hovudutvalet for kultur utsette saka om fredingsvedtak i Lærdal

13. februar 2014

Hovudutvalet for kultur utsette 12. februar saka om eventuell oppheving av fredingsvedtaket av Synneva Eris hus i Lærdal. Det freda anlegget vart totalskadd i brannen natt til 19. januar.

Les mer

Møte i hovudutvala for samferdsle, opplæring og kultur 12. februar

05. februar 2014

Det er møte i desse tre hovudutvala onsdag 12. februar. Sakene til møta er no klare.

Les mer

Fylkesutvalet med høyringsuttale om to ferjesamband i Sogn

31. januar 2014

Statens vegvesen skal snart lyse ut nye anbod for ferjesambanda Vangsnes–Hella–Dragsvik og Mannheller–Fodnes. No har fylkesutvalet kome med sine innspel til utlysinga.

Les mer

Finansutvalet vil ha hovudutvala tettare med i budsjettarbeidet

31. januar 2014

Finansutvalet i fylkeskommunen har starta arbeidet med budsjettet for 2015. Nytt av året er at finansutvalet utfordrar dei fire hovudutvala til å setje opp lister for å prioritere aktivitetane i dei ulike sektorane alt no i vår.

Les mer

Høyangertunnelen skal utbetrast for inntil 200 millionar kroner

27. januar 2014

Hovudutvalet for samferdsle vedtok 22. januar at Høyangertunnelen skal utbetrast innan ei kostnadsramme på 200 millionar kroner. Det skal gjerast ulike tiltak i tunnelen, blant anna innanfor vass- og frostsikring og elektro.

Les mer

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568

Kristin Rundsveen
rådgjevar for fylkesordføraren
kristin.rundsveen@sfj.no
908 90 713