Foto av f.v. ordførar Noralv Distad i Aurland, ordførar Oddvar Grøthe i Hemsedal, fylkesordførar Jenny Følling, varaordførar Trond Øien Einemo i Lærdal og CWD-koordinator Lars Nesse.
Foto av f.v. ordførar Noralv Distad i Aurland, ordførar Oddvar Grøthe i Hemsedal, fylkesordførar Jenny Følling, varaordførar Trond Øien Einemo i Lærdal og CWD-koordinator Lars Nesse.

F.v. ordførar Noralv Distad i Aurland, ordførar Oddvar Grøthe i Hemsedal, fylkesordførar Jenny Følling, varaordførar Trond Øien Einemo i Lærdal og CWD-koordinator Lars Nesse. Foto: Kristin Rundsveen/Sogn og Fjordane fylkeskommune

– Nasjonale og lokale myndigheiter må snakke saman

Det er hovudbodskapet frå fylkesordførar Jenny Følling etter eit informasjonsmøte om skrantesjuka (CWD) med ordførarane i kommunane Hemsedal, Lærdal og Aurland.

Vegen vidare for å få ein frisk villreinstamme var den overordna agendaen når dei politiske leiarane møttes i Lærdal onsdag 4. oktober. Dei er samde om at det er behov for eit møte med landbruks- og matministeren så snart som mogeleg.

Lokal kunnskap viktig

– Det er mykje vi ikkje veit om denne sjukdommen i dag, og innhenting av kunnskap vil vere eit viktig punkt. Dei nasjonale styresmaktene som tek avgjerda, må ha god dialog med lokale myndigheiter, og bruke lokal kunnskap når dei skal vurdere tiltak og handtere ein så vanskeleg situasjon, seier fylkesordførar Jenny Følling etter møtet.

Ordførar Oddvar Grøthe i Hemsedal meiner at kommunane burde få delta i beslutningsrekka, saman med Landsbruksdepartementet og Mattilsynet.

Usikkerheit og spekulasjonar

CWD-koordinator Lars Nesse er tilsett som ein felles koordinator for dei aktuelle kommunane og orienterte under møtet i Lærdal om prosessen og stoda no. Nesse saknar meir ressursar frå styresmaktene i ei sak som er karakterisert som ei nasjonal krise.

Han stilte også spørsmål om kva kunnskap vi kunne fått ved å vente. CWD-koordinatoren meiner det stadig kjem ny kunnskap, og at det er mykje usikkerheit og spekulasjonar rundt avgjersla om å skyte ned og destruere heile villreinstammen i Nordfjella. Nesse sakna ein standardisert måte å teste dyra på, og fekk støtte frå Aurland-ordførar Noralv Distad i at dette må ryddast opp i.

Vent med saneringsplan

Det kom det klare signal frå kommunane om at det bør brukast meir tid før den vedteke saneringsplanen vert sett i verk.

Fylkesordføraren var tydeleg på at det er nødvendig med ein betre dialog mellom dei nasjonale myndigheiter som tek avgjerslene, og kommunane som sit på viktig lokalkunnskap, når tiltak for å utrydde smitten skal settast i ut i livet.

Fylkeskommunen har eit regionalt ansvar for hjortedyrforvaltninga, og skal sjå til at kommunane samarbeider om hjorteviltforvaltninga der det er nødvendig. Kommunane på si side har eit stort ansvar for forvaltninga av hjortevilt, medan det er villreinnemndene som tek i vare den offentlege delen av villreinforvaltninga.

For meir informasjon

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Kristin Rundsveen
Rådgjevar for fylkesordføraren
kristin.rundsveen@sfj.no
908 90 713

Del dette:

Relaterte lenker

Kontaktinfo

Jenny Følling
fylkesordførar
jenny.folling@sfj.no
479 05 990

Åshild Kjelsnes
fylkesvaraordførar
ashild.kjelsnes@sfj.no
918 88 568