Vidaregåande opplæring for ungdom og vaksne er det største tenesteområdet i Sogn og Fjordane fylkeskommune. Fylket har 14 vidaregåande skular med plass til vel 4500 elevar. Dei fleste skulane gir tilbod innanfor både studieførebuande og yrkesfaglege utdanningsprogram. Fylkeskommunen har også ansvaret for at 708 lærlingar og lærekandidatar får vidaregåande opplæring i bedrift. I tillegg gir Fagskulen i Sogn og Fjordane undervisningstilbod til 156 studentar innan tekniske og maritime fag.

Opplæringsavdelinga med sine 34 tilsette har det administrative ansvaret for at ungdom og vaksne får ei kvalitativt god vidaregåande opplæring som fører fram til studiekompetanse, fag-/sveinebrev eller annan kompetanse. Avdelinga er organisert med ein administrativ stab i tillegg til 4 fagteam; Inntak og formidling, Kvalitet og utvikling, Fag- og vaksenopplæring og Eksamen og dokumentasjon.

God – betre – best er styringsdokumentet for den vidaregåande opplæringa i Sogn og Fjordane. Her finn ein mål, strategiar, innsatsområde og tiltak for perioden 2012–2015.

Helsefagelevar på utplassering i London
Norske elevar på vg2 helsearbeidarfag har for første gong vore utplasserte i London. Ei gruppe elevar frå Dale og Øyrane vidaregåande skular hadde to veker arbeidsutplassering i London i mars.
2014.04.15 av Birthe Johanne Finstad
Les meir
Nytt studietilbod kan gje 30 årsverk i ein pressa bransje
Elektrobransjen i fylket slit med å få nok fagfolk, både fagarbeidarar, teknikarar og ingeniørar. Fagskulen i Sogn og Fjordane tilbyr frå hausten av eit samlingsbasert studie innan elektro.
2014.04.11 av Siw Heidi Bäckstrøm
Les meir
115 tok imot fag-, sveine- og meisterbrev i fylket
Det var festkveld for fagutdanninga i fylket då 240 personar var samla i Loen under årets utdeling av fag- sveine- og meisterbrev 28.mars. Seks personar tok meisterbrev i Sogn og Fjordane i 2013.
2014.04.11 av Siw Heidi Bäckstrøm
Les meir
Avfall på dagsorden då fem elevar og to lærarar frå Luster vidaregåande skule vitja Zambia
Luster vidaregåande skule samarbeider med David Livingston High School (DLHS) i Zambia. No i mars har fem elevar og to lærarar besøkt skulen i Zambia for å lære om avfallshandtering og utveksle erfaringar om skule og utdanning. Elevane frå Luster overrekte også ei gåve på 30 000 kroner.
2014.04.03 av Siw Heidi Bäckstrøm
Les meir
Hovudutvalet for opplæring har justert opplæringstilbodet for skuleåret 2014–15
Hovudutvalet har avgjort kva utdanningsprogram, og kor mange grupper, som startar opp på dei vidaregåande skulane til hausten. Til saman har 4207 søkt om skuleplass i vidaregåande opplæring i Sogn og Fjordane neste skuleår.
2014.03.26 av Birthe Johanne Finstad
Les meir
Fyrstehjelpspakke i psykisk helse for auka gjennomføring i vidaregåande skule
Forsking viser at mange av ungdomane som ikkje fullfører vidaregåande opplæring, har vanskar med den psykiske helsa si. Fylkeskommunen har difor i samarbeid med Helse Førde utvikla ein fyrstehjelpspakke for elevane på første trinn i vidaregåande opplæring .
2014.03.26 av Birthe Johanne Finstad
Les meir
Over 50 kortfilmar konkurrerer på Sogndal Filmfestival
Mange unge filmskaparar har meldt på filmar til Sogndal Filmfestival 31. mars og 1. april. Festivalen deler ut prisar i ti kategoriar, og juryen er i godt i gang med å vurdere filmane.
2014.03.20 av Birthe Johanne Finstad
Les meir
Justering av opplæringstilbodet 2014–2015
Fylkesdirektøren rår hovudutvalet for opplæring til å gjere justeringar ved fire av dei vidaregåande skulane i møtet 25. mars. Det er godt samsvar mellom det utlyste opplæringstilbodet og vala søkjarane har gjort.
2014.03.19 av Birthe Johanne Finstad
Les meir
Kurs i karriererettleiing 24. april
Karriere Sogn og Fjordane inviterer til kurs i karriererettleiing på Gloppen Hotell 24. april. Arne Svendsrud, spesialist innan arbeids- og organisasjonspsykologi, er kurshaldar og vil blant anna ta føre seg interesseverktøyet Jobpics.
2014.03.17 av Birthe Johanne Finstad
Les meir
Gudmund Hernes til danningskonferanse på Firda vidaregåande skule
Tidlegare utdanningsminister Gudmund Hernes er ein av føredragshaldarane når Firda vidaregåande skule inviterer til konferanse om danning, kvalitet og verdiar i opplæringa 18. mars. Sogn og Fjordane set som einaste fylke danning på dagsorden i vidaregåande opplæring.
2014.03.12 av Birthe Johanne Finstad
Les meir
148 færre søkjarar med ungdomsrett til vidaregåande opplæring
4699 har søkt vidaregåande opplæring i skule og bedrift for skuleåret 2014–15. Dette er 148 færre enn i fjor. 4207 har søkt skule, og 492 har søkt opplæring i bedrift. Det viser oversikta over førsteønska til søkjarane.
2014.03.18 av Siw Heidi Bäckstrøm
Les meir
Skulebruksplanen - status for omstillingsprosessen
Oppfølginga av skulebruksplanen for vidaregåande opplæring viser at nær 50 medarbeidarar ikkje kan halde fram i jobben dei har i dag. Fylkeskommunen vil kunne tilby mange av desse arbeid vidare, med andre ledige stillingar og flytting av elevgrupper.
2014.03.07 av Siw Heidi Bäckstrøm
Les meir
Primærsøkjartala vgo. 6. mars
Dei første søkjartala til vidaregåande opplæring skuleåret 2014-15 (primærsøkjartala) for Sogn og Fjordane vert offentlege torsdag 6. mars kl. 10.
2014.03.04 av Siw Heidi Bäckstrøm
Les meir
Dale-elevar på utplassering i Skagen og London
Fleire av elevane på vg2 industriteknologi og vg2 helsearbeidarfag ved Dale vidaregåande skule førebur seg no på to utplasseringsveker i høvesvis Skagen og London.
2014.02.25 av Birthe Johanne Finstad
Les meir
Møre og Romsdal fylkeskommune vil lære av Karriere Sogn og Fjordane
Rose Mari Skarset og Ole Kristian Myrbostad i Møre og Romsdal fylkeskommune var fredag 14. februar på besøk på Fylkeshuset for å lære om nyetablerte Karriere Sogn og Fjordane.
2014.02.20 av Birthe Johanne Finstad
Les meir
Presentasjonar frå konferanse om heilskapleg fag- og yrkesopplæring
Fylkeskommunen arrangerte 6. februar ein stor konferanse om heilskapleg fag- og yrkesopplæring på Skei. Her finn du presentasjonane som innleiarane på konferansen nytta.
2014.02.18 av Birthe Johanne Finstad
Les meir
Inspirasjonsseminar om «Den gode skulen»
Eid vidaregåande skule inviterer saman med Eid kommune og Framtidsfylket til inspirasjonsseminar i Operahuset Nordfjord 28. februar. Inspirasjonsseminaret set søkjelys på Sogn og Fjordane generelt og Eid spesielt.
2014.02.18 av Birthe Johanne Finstad
Les meir
Oscar-nominerte Iram Haq til Sogndal Filmfestival
Sogndal Filmfestival har sikra seg fleire attraktive føredragshaldarar til fagdagen 1. april. Ei av dei er Iram Haq, som i 2013 var nominert som norsk Oscar-kandidat i klassen for beste utanlandske film.
2014.02.12 av Birthe Johanne Finstad
Les meir
Firda vidaregåande skule ønskjer velkomen til Beatles-musikal på Sandane og i Førde
Tredjeklassingane ved musikk, dans og drama på Firda vidaregåande skule set 6., 7. og 8. februar opp musikalen ”Across the universe” både på Sandane og i Førde. Musikalen er ei kjærleikshistorie spekka med Beatles-musikk og er inspirert av filmen med same namn.
2014.01.31 av Birthe Johanne Finstad
Les meir
Bli med "Norge rundt" på Open skule på Firda vidaregåande skule 31. januar
"Norge rundt" har denne veka vore på besøk på Open skule på Firda vidaregåande skule. Fredag 31. januar kan du sjå resultatet på NRK1.
2014.01.30 av Birthe Johanne Finstad
Les meir
Sogndal Filmfestival vil ha unge filmskaparar med på laget
For niande gong arrangerer 3. klasse medium og kommunikasjon på Sogndal vidaregåande skule filmfestival. No oppmodar dei unge filmskaparar i alderen 13 til 25 år om å sende inn filmar til heile ti kategoriar.
2014.01.27 av Birthe Johanne Finstad
Les meir
Spennande og framtidsretta europeisk prosjekt på Stryn vidaregåande skule
Før jul var elevar og lærarar frå Stryn vidaregåande skule på konferanse i Bad Schlema i Tyskland. Konferansen var ein av dei planlagde aktivitetane i Comenius-prosjektet til skulen.
2014.01.24 av Siw Heidi Bäckstrøm
Les meir
Privatisteksamen våren 2014
Du kan no melde deg opp til privatisteksamen for vidaregåande opplæring. Fristen for å melde seg opp er 1. februar 2014.
2014.01.10 av Siw Heidi Bäckstrøm
Les meir
Om lag 500 lærlingar er inviterte til lærlingsamlingar
Fylkeskommunen arrangerer årleg lærlingsamlingar i Sunnfjord, Nordfjord og Sogn. Årets samlingar er 11., 12. og 13. februar. Alle som teikna lærekontrakt i 2013, om lag 500 lærlingar og lærekandidatar, er inviterte til samlingane. Fristen for å melde seg på er 1. februar.
2014.01.17 av Birthe Johanne Finstad
Les meir
Vidaregåande opplæring for vaksne i helsearbeidarfaget og barne- og ungdomsarbeidarfaget
Vi startar to vaksenopplæringskurs i Nordfjord i januar/februar. Dette gjeld praksiskandidatkurs i helsearbeidarfaget og barne- og ungdomsarbeidarfaget. Søknadsfristen er 17. januar.
2014.01.06 av Birthe Johanne Finstad
Les meir
Karriere Sogn og Fjordane er offisielt opna
Fylkesordførar Åshild Kjelsnes stod for den offisielle opninga av den nye karriererettleiingstenesta i fylket denne veka. Og Kjelsnes meiner den nye tenesta til innbyggjarane i Sogn og Fjordane har fått eit svært godt namn.
2013.12.20 av Birthe Johanne Finstad
Les meir
Opplæringstilbodet for skuleåret 2014–2015 er no klart
Hovudutvalet for opplæring har vedteke kva opplæringstilbod som skal lysast ut for dei vidaregåande skulane i Sogn og Fjordane neste skuleår. Vi har samla opplæringstilbodet og viktig informasjon knytt til dette i ein eigen brosjyre.
2013.12.20 av Siw Heidi Bäckstrøm
Les meir
Overgangsordningar for utdanningsprogram som vert avslutta ved enkelte skular
Hovudutvalet for opplæring har no vedteke overgangsordningar for dei utdanningsprogramma som frå hausten 2014 vert avslutta ved enkelte av dei vidaregåande skulane i fylket.
2013.12.20 av Siw Heidi Bäckstrøm
Les meir
Fylkeskommunen har søkt om midlar til å vidareføre arbeidet med Ny GIV
Ny GIV som nasjonalt prosjekt vert avslutta ved årsskiftet. Fylkeskommunen har søkt Kunnskapsdepartementet om midlar til å vidareføre mykje av arbeidet i prosjektet, og vi ser fram til å vidareutvikle samarbeidet med kommunane, Nav og Fylkesmannen.
2013.12.20 av Siw Heidi Bäckstrøm
Les meir
Fylkesordføraren opnar Karriere Sogn og Fjordane 18. desember
Karriere Sogn og Fjordan er ei gratis teneste til «sognogfjordingar» som ynskjer råd og rettleiing om val av yrkesveg eller utdanning. Tenesta har vore i drift ei stund, og 18. desember står fylkesordførar Åshild Kjelsnes for den offisielle opninga i rådhuset i Førde.
2013.12.19 av Birthe Johanne Finstad
Les meir
 
Om opplæring
Skulebruksplanen
Ny GIV
Rådgjeving og rettleiing
Vidaregåande opplæring
Tilskot
Regelverk
Prosjekt, planar og rettleiarar
Kurs og konferansar
Digital satsing
  Oppdatert 04/15/2014