blank blank
Fylkesutvalet

Fylkesutvalet har 9 medlemer. Fylkesutvalet møtest omlag ein gong i månaden. Møta vert haldne på Fylkeshuset eller rundt om i fylket.

Medlemer i fylkesutvalet 2011–2015

Oversikt over varamedlemer og adresser til medlemane i fylkesutvalet (side 12)

Arbeidsområde
Fylkesutvalet tek avgjerd i saker etter mynde delegert frå fylkestinget i enkeltsaker eller i delegeringsreglementet.

Fylkesutvalet gir tilråding til fylkestinget vedkomande årsbudsjett, økonomiplan og fylkesplan og i andre saker der handsaminga startar i fylkesutvalet. Fylkesutvalet har 9 medlemer med varamedlemer. Fylkestinget vel medlemene blant Fylkestinget sine medlemer. Valet skjer ved høvestalval.

Val og samansetnad
Alle medlemene i fylkesutvalet med unnatak av fylkesordføraren og fylkesvaraordføraren skal vere medlem av eit hovudutval. Fylkesutvalet skal vere representert i alle hovudutval med minst ein, men ikkje meir enn to representantar.

Valet gjeld for den fylkeskommunale valperioden.

Fylkestinget vel blant fylkesutvalet sine medlemer fylkesordførar og fylkesvaraordførar for heile valperioden.

Fylkesordføraren leier møta i fylkesutvalet.

Fylkesrådmannen har møte- og talerett i fylkesutvalet. Retten kan utøvast av han personleg eller av ein av hans underordna.

Reglement for fylkesutvalet
Den politiske organiseringa av fylkeskommunen


Publisert av: Birthe Johanne Finstad
Dato: 1. november 2012 - kl. 10:56


Skriv ut


Tilbake

Sogn og Fjordane fylkeskommune, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Tlf: 57 63 80 00
Ansvarleg redaktør: Ingvild Ramstad
Teknisk ansvarleg: Stein Helge Hellebø

  Oppdatert 05/27/2015