blank blank
Vestlandsprogrammet for nye oppdrettsartar

Vestlandsprogrammet er ei fylkesovergripande satsing som involverer Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal.

Føremålet med programmet er å bidra til ei kommersialisering av nye marine oppdrett-sartar på Vestlandet.

Prioriterte artar i dette programmet er torsk, kamskjel, østers, blåskjel, kveite og kråkebolle. I tillegg er stortare og leppefisk under vurdering.

Programmet lyser med ujamne intervall ut midlar til delfinansiering av utviklingsprosjekt for dei prioriterte artane.

Storleik på tilskotsordninga
Programmet disponerer om lag 4 mill kr årleg. Søkjar kan få inntil 50% offentleg støtte av totalbudsjettet.

Kven kan søke?
Open for alle, men søknaden må ha si hovudtilknyting til næringsbedrifter i fleire av vestlandsfylka. Næringa må stå bak søknaden, dette må synleggjerast i prosjektplan og budsjett.

Tildelingskriterium

 • Fylkesovergripande, gjerne fleirårige prosjekt.
 • Prosjektet må bidra til kunnskap som kan kome ein betydeleg del av bedrifter i næringa til gode
 • Prosjektet må vere meir utviklingsretta enn forskingsretta.
 • Gjerne (helst) fleirårige prosjekt (gjeld ikkje forstudie/forprosjekt).
 • Prosjektet skal bidra til å løyse ein identifisert flaskehals for næringa.
 • Resultata i prosjektet skal vere etterprøvbare (vere faktiske/kunne målast).
 • 2009: Fokus på produktutvikling (effektivisering og/eller teknologiutvikling).

Søknad og retningslinjer
Det vert inga utlysing av midlar for 2010.

Dokument
 •  
Søknadsskjema
 •  
Kontaktperson(ar)
 • Sogn og Fjordane fylkeskommune, NA
  Lena M. Søderholm
  Askedalen 2, 6863 Leikanger
  Mobil: 970 35 449
  E-post: lena.soderholm@sfj.no
Viktige datoar
 •  

Publisert av: Asbjørn Ness
Dato: 27. januar 2011 - kl. 11:34


Skriv ut


Tilbake

Sogn og Fjordane fylkeskommune, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Tlf: 57 63 80 00
Ansvarleg redaktør: Ingvild Ramstad
Teknisk ansvarleg: Stein Helge Hellebø

  Oppdatert 05/22/2015