blank blank
Omstillingsmidlar til kommunar/område

Fylkeskommunen har dei siste åra hatt ansvar for å peike ut omstillingsområde og gje løyvingar til kommunar og område med ekstraordnære omstillingsutfordringar.

Kravet er at kommunen/området må ha utfordringar utover dei utfordringane dei aller fleste distriktskommunar slit med.

Storleiken på løyvingane er ulik år for år, og avhengig av løyvingar over statsbudsjettet.

Område som kan vere aktuelle for omstillingsstønad i Sogn og Fjordane
(frå retningslinene vedtekne av Fylkestinget)

Område som har hatt eller har utsikter til store tap av arbeidsplassar i næringar som er avgjerande for den økonomiske utviklinga i området.

Aktuelle er og område med særskilde og langsiktige problem i samband med omstrukturering i næringslivet.

I ei totalvurdering av situasjonen i området kan det leggjast vekt på demografisk utvikling, reduksjon i den indirekte sysselsettinga, arbeidsløyse og situasjonen i heile arbeidsmarknadsregionen.

Det blir teke omsyn til utviklinga dei siste tre åra og til pårekna nedgang i sysselsetting framover.

Søknad og retningslinjer
Omstillingsområde vert utpeikt i februar kvart år av hovudutval for plan og næring (HPN). I førekant må kommunane / områda ha dokumentert at dei har ekstraordinære omstillingsutfordringar, jamfør retningslinjene.

 

Kontaktperson(ar)
  • Sogn og Fjordane fylkeskommune, NA
    Audhild Schaathun
    Askedalen 2, 6863 Leikanger
    Mobil: 415 30 602
    E-post: audhild.schaathun@sfj.no

Publisert av: Asbjørn Ness
Dato: 30. januar 2014 - kl. 13:14


Skriv ut


Tilbake

Sogn og Fjordane fylkeskommune, Askedalen 2, 6863 Leikanger, Tlf: 57 63 80 00
Ansvarleg redaktør: Ingvild Ramstad
Teknisk ansvarleg: Stein Helge Hellebø

  Oppdatert 05/26/2015